nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015(X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-10 -tól
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015(X.28.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről


Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések

1. § (1)     A rendelet személyi hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles:

 1. valamennyi ingatlanhasználóra: természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik a (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlanhasználónak minősülnek, és
 2. a közszolgáltatóra.

(2)     A rendelet területi hatálya a hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az intézményes települési hulladékszállítás Balatonfüred város belterületén kiterjed valamennyi - hulladékszállító járművel megközelíthető - utcára, köz- és magánterületre.

(3)     A rendelet tárgyi hatálya:

 1. a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint Balatonfüred Város Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.
 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az alábbi hulladékok begyűjtésére, elszállítására és kezelésre történő átadására:

ba) települési szilárd hulladék,

bb) lom hulladék,

bc) zöld hulladék,

bd) közterületre kihelyezett karácsonyfa, valamint

be) elkülönítetten gyűjtött hulladék.

(4)     A rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatás tartalma: a települési hulladék gyűjtése, elkülönített gyűjtése, elszállítása, tárolása, előkezelése, hasznosítása, kezelése, ártalmatlanítása, a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás


2. §     (1) Balatonfüred város közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató: a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. (a továbbiakban: Közszolgáltató).

 1. A települési hulladék környezetkímélő módon történő feldolgozását, kezelését, ártalmatlanítását az ÉBH Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 1. (a továbbiakban: ÉBH Kft.) üzemelésében lévő Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ végzi.
 2. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében a zöld hulladék előkezelése, hasznosítása az ÉBH Kft. üzemelésében lévő Balatonfüredi Komposzt Telepen történik.
 3. A többi elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, hasznosításra történő átadása ÉBH Kft. üzemelésében lévő Veszprémi Válogatócsarnokban történik.
 4. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását a Közszolgáltató bevonásával végzi.
 5. A Közszolgáltató feladata az önkormányzati rendeletben előírt módon a települési hulladék ingatlanhasználótól történő begyűjtése, elszállítása a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központba.
 6. A települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás nem terjed ki a veszélyes hulladékokra.
 7. [1]A közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  végzi  (a  továbbiakban: Koordináló szerv).


3. A közszolgáltatás igénybevétele


3. §. (1) A közszolgáltatás igénybevétele egész évben kötelező.

 1. A közszolgáltatási kötelezettség és jogosultság az ingatlanhasználóval – szerződéskötési kötelezettség mellett - e rendelet alapján jön létre.
 2. A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony szolgáltatási szerződés megkötésével jön létre.
 3. A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás megkezdéséről és nyújtásának lényeges feltételeiről a közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti.
 4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont ingatlanok ingatlanhasználója köteles igénybe venni és erre vonatkozó szerződést kötni a közszolgáltatóval.
 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötelező tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó neve, címe, természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje,

b)    a szerződés tárgya, a közszolgáltatási tevékenység pontos megnevezése, a közszolgáltatás igénybevétele mely területen történik,

c)    a közszolgáltatás ellátásának rendje,

d)    a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások, a hulladékkezelési tevékenység részletes szabályai,

e)[2]  

f)    a szerződés időbeli hatálya,

g) a közszolgáltatási szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos szabályok,

h)    az irányadó jogszabályok meghatározása, és

i)    egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

4. A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

4. §   (1)         A Közszolgáltató jelen rendeletben és a Ht.-ben meghatározottak szerint köteles a közszolgáltatást folyamatosan ellátni.

(2)     Az ingatlanhasználó e rendelet és a Ht. előírásait betartva köteles igénybe venni a közszolgáltatást, köteles betartani a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat és köteles eleget tenni díjfizetési kötelezettségének.

 1. Az ingatlanhasználó az adataiban és az ingatlan bármilyen módú használatában bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül köteles bejelenteni.
 2. Az ingatlanhasználónak jogában áll a Közszolgáltató tevékenységével kapcsolatosan panasszal élni, ennek során a valós tényeket kell közölnie és jóhiszeműen kell eljárnia.

5. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de lakó-, üdülőegységenként legalább 50 liter/hét, a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a rendszeresen keletkező hulladék térfogatának megfelelő, de legalább 110 liter/hét hulladék mennyiségre köteles a Közszolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést megkötni.

 1. Nem természetes személy ingatlanhasználó a háztartásihoz hasonló, de nem elkülönítetten gyűjtött hulladék hiányában is köteles a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve azt a kisvállalkozást ahol a lakás és telephely műszakilag nem elkülönített és a tevékenységére, ügyfélkörére vonatkozóan nyilatkozik, hogy esetében nem képződik a háztartásihoz hasonló, de nem elkülönítetten gyűjtött hulladék.
 2. Az ingatlanhasználó, az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 15-től október 15-ig köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást és a Közszolgáltatóval szerződést kötni.
 3. A meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
 4. Az ingatlanhasználó köteles ingatlanonként legalább 1 db, szabványos, a szerződött hulladék mennyiségének megfelelő méretű hulladékgyűjtő edényt (kuka) saját költségen beszerezni, használni. Üdülő ingatlan esetén a gyűjtő edényt, hulladékgyűjtő zsák egységcsomag megvásárlásával ki lehet váltani. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a szerződésben rögzített tárolóedény méretének megfelelő és a szállítási alkalmakkal megegyező darabszámú, a Közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákot tartalmaz. A hulladékgyűjtő zsák egységcsomag a Közszolgáltató székhelyén szerezhető be, vételára a csomag megvásárlásakor fizetendő.
 5. [3]A Közszolgáltató jogosult a szerződött ingatlanhasználót felszólítani a megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására, ha az ingatlanhasználó rendszeresen a szerződött  mennyiségen felül, többlethulladékot helyez el a hulladékgyűjtő edényében vagy az mellett.
 6. A Közszolgáltató saját tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényeket, konténereket is elhelyezhet külön használati díj ellenében, ezen kívül alkalmazhatja az egyedi zsákos hulladékelszállítás módszerét, a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákokban.
 7. Az ingatlanhasználónál a szokásos mennyiségen felül keletkező hulladék eseti összegyűjtésére – a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértéken felül - a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák szerezhető be a Közszolgáltató székhelyén a Közszolgáltatótól. A hulladékgyűjtő zsák ára magában foglalja az egyszeri szállítási díjat és a zsák előállítási költségét.

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

6. § (1) A rendszeres települési hulladékszállításba bekapcsolt területeken a természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása heti egy alkalommal, a Közszolgáltató által meghatározott napon történik. Kivételt képeznek az idényjellegű üdülőingatlanok, melyek esetében évi 26 alkalommal történik a szállítás.

 1. Nem természetes személy ingatlanhasználótól a települési hulladék elszállítása a szerződésben meghatározottak alapján, de legalább heti egy alkalommal történik.
 2. A szállítás napját — és annak esetleges változtatását - a Közszolgáltató állapítja meg és közli az érintettekkel, valamint az önkormányzattal.


7. § (1) A települési hulladék a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy helyezhető el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

 1. A gyűjtőedény mellé csak a Közszolgáltatótól vásárolt, egyedi jelzéssel ellátott 5. § (7) bekezdésben meghatározott hulladékgyűjtő zsákban lehet hulladékot kitenni.
 2. [4]A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékot elszállításkor az ingatlan bejárata előtti közterületen veszi át. Ahol a közút méreteinél fogva az ingatlan bejáratának megközelítése hulladékszállító járművel nem lehetséges, a települési hulladék átvétele a legközelebbi alkalmas helyen történik.
 3. A hulladékgyűjtő edények közterületre való kihelyezéséről és a hulladék kiürítése utáni eltávolításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékszállítás napján. A hulladékgyűjtő edényeket közterületre a közlekedést nem akadályozó módon szabad kihelyezni úgy, hogy a hulladék átadása a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, a hulladék kiszóródását kizáró módon megtörténhessen. A kihelyezett gyűjtőedény helyét tisztán, akadálymentesen, télen hótól, síkosságtól mentesen kell tartani.
 4. A szállítás alkalmával az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni, valamint a Közszolgáltató felelős a szállításra használt gépek, berendezések környezetvédelmi szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.
 5. [5]
 6. Hulladékszállítást csak fedett, vagy letakart gépjárművel szabad végezni.
 7. A Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edények ürítését gondosan végezni. A gyűjtőedényekben az általa okozott károkat köteles kijavítani, vagy ennek ellehetetlenülése esetén új edényeket biztosítani.
 8. A hulladékszállító jármű személyzete a hulladékgyűjtő edényeket kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni.
 9. Tilos a kihelyezett hulladékgyűjtő edények tartalmának válogatása, szétszórása, a hulladékgyűjtőbe égő gyufaszál, cigarettavég, egyéb gyulladást előidéző, vagy robbanó anyagok bedobása, elhelyezése.
 10. A hulladékgyűjtő edényzet karbantartásáról és fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó szükség szerint köteles gondoskodni.

8. § (1) A Közszolgáltató az ingatlanhasználóval szemben a teljesítést csak a jogszabályban, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetben szüneteltetheti, illetve korlátozhatja.

 1. A Közszolgáltató a kötelező szolgáltatás keretében megtagadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha:
 1. az nem szabványos gyűjtő edényben kerül átadásra,
 2. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,
 3. a gyűjtőedényben a hulladékot a Ht.-ben foglaltak megszegésével helyezték el,
 4.  a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, nem lecsukható, vagy
 5. a többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, egyedi jelöléssel ellátott hulladékzsákban van kihelyezve.
 1. Ilyen esetben a hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

6. Díjfizetés

9. §     (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni, a hulladék gazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és e rendeletben foglalt szabályok szerint.

 1. [6]
 2. [7]
 3. [8]A közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó havonta utólag köteles a Koordináló szerv által kibocsátott számlában szereplő határidőn belül kiegyenlíteni.
 4. [9]Fizetési késedelem esetén a Koordináló szerv törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámolására jogosult.
 5. Az ingatlan használatának megváltozása esetén a közszolgáltatási díjat a változás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.


7. A közszolgáltatás szüneteltetése

10. § (1)  A lakó- vagy üdülőingatlan használaton kívülisége esetén, amennyiben az ingatlant ténylegesen nem használják, használónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérheti a Közszolgáltatótól a szolgáltatási díj visszatérítését az alábbiak szerint:

 1. A használaton kívüli időszakra (üdülő esetén a teljes nyaraló időszakra, azaz 6 hónapra) vonatkozóan a közmű szolgáltató által leolvasottan „0” fogyasztást igazoló közüzemi elszámoló számla - víz (m3) vagy villany (kWh) – másolatának megküldésével a tárgyévet követő év január 20-ig lehet kérni.
 2. A Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó mentesség iránti kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.


8. Lomtalanítás

11. § (1)[10] A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését házhoz menő lomtalanítás megszervezésével teljesíti.

 1. [11]A közszolgáltató a lomhulladék gyűjtését és szállítását évente 1 alkalommal végzi előzetes időpont egyeztetés alapján. Lomhulladékot közterületre kitenni tilos. A lomtalanítás nem eshet június, július és augusztus hónapokra.
 2. [12]Az a természetes személy ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díját kiegyenlítette, maximálisan 2 m³ térfogatú lomhulladék térítésmentes elszállítására jogosult.
 3. Az alább felsorolt hulladék fajtákra a lomtalanítás nem terjed ki:
 1. veszélyes hulladék,
 2. építésből- bontásból származó anyag, törmelék,
 3. bontott jármű, karosszéria, gumiabroncs,
 4. kommunális hulladék,
 5. elektronikai hulladék,
 6. növényi hulladék, zöldhulladék,
 7. kézi erővel nem rakodható túlsúlyos (50 kg-nál súlyosabb) vagy túlméretes (2 m2-nél nagyobb terjedelmű) hulladék és
 8. minden olyan hulladék elszállítására, amelynek összegyűjtése a gyűjtést végző dolgozók testi épségét veszélyezteti.
 1. A karácsonyfákat a Közszolgáltató külön díj felszámítása nélkül elszállítja a meghirdetésre kerülő időpontban.

9. Elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék gyűjtés

12. § (1) A Közszolgáltató biztosítja az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésének lehetőségét közterületen kialakított gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok térítési díj nélküli igénybevételével. A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigetek alkalmazása mellett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatást is végezhet.

 1. A település területén üzembe helyezett elkülönített gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeibe a felirat szerinti, külön gyűjtött, szennyeződésmentes csomagolási hulladék helyezhető el. Ezek a hulladékok a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékhoz nem keverhetők.
 2. Az elkülönített hulladék gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő szigetekre a gyűjtőedényzet felirataitól eltérő hulladék nem helyezhető el.
 3. A gyűjtőedényeket a közszolgáltató üríti szükség szerinti gyakorisággal.

13. § (1) A rendszeres települési hulladékszállításba bekapcsolt területeken a Közszolgáltató április 1. és november 30. közötti időszakban házhoz menő zöldhulladék gyűjtést végez:

 1. A zöldhulladék begyűjtést a természetes személy ingatlanhasználók térítésmentesen vehetik igénybe.
 2. A zöldhulladék begyűjtése, heti egyszeri szállítási gyakorisággal, a Közszolgáltató által meghatározott szállítási napon történik.
 3. Az ingatlanon keletkezett zöldhulladékot az ingatlan előtti közterületre, a szállítási napot megelőző nap 17 órától a szállítási nap reggel 6 óráig, korlátlan mennyiségben, a gyalogos és a gépjármű forgalmat nem akadályozó módon lehet kihelyezni.
 4. A zöldhulladék szabványos gyűjtőedényben, valamint a Közszolgáltató emblémájával ellátott, biológiailag lebomló zsákban kerülhet kihelyezésre. A zsákok a Közszolgáltató telephelyén térítés ellenében vásárolhatók meg.
 5. A fás szárú növényi hulladékot, csak 1 méternél nem hosszabb, kézi rakodásra alkalmas, kötegekbe rendezett módon lehet kihelyezni.
 6. A Közszolgáltató az „Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése című” projekt keretén belül átadott zöldhulladék gyűjtő edényeket évente egy alkalommal, adott időpontban ellenőrzi az edényeknek az ingatlanhasználó ingatlana elé történő kihelyezésével.
 7. A zöldhulladék begyűjtése során, az átvételkor szennyeződött terület megtisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

14. § (1) Zöldhulladék (avar, fű, faágak, nyesedékek, lomb) az Aszófői úti, volt kommunális szilárd hulladéklerakó telep területén létesült komposztáló telepen is elhelyezhető, az alábbiak szerint:

a) balatonfüredi ingatlannal rendelkező magánszemélyek hetente legfeljebb 1 alkalommal 100 kg mennyiségig térítésmentesen helyezhetnek el zöldhulladékot. Alkalmanként a 100kg feletti mennyiség a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében helyezhető el. Egyéb hulladék lerakása tilos.

b) Gazdálkodó szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy egyéb szerv) a Közszolgáltató által meghatározott díj ellenében helyezhet el zöldhulladékot komposztáló telepen.

c) A komposztáló telep nyitva tartási ideje:

     hétfőtől péntekig 7 - 15 óráig, szombaton április 1. és november 30. között     8-12 óráig.

 1. Építési törmelék, bontási anyag, föld, töltésanyag terepfeltöltésre való felhasználása a város területén, csak az építésügyi hatóság engedélye alapján lehetséges.
 2. A külterületi, illetve a rendszeres hulladékszállításba be nem kapcsolható ingatlanok tulajdonosai az ingatlanukon keletkező hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról – a külön jogszabályokban előírt módon – maguk kötelesek gondoskodni.
 3.  Építési, bontási hulladék 1 tonna mennyiségig térítési díj ellenében elhelyezhető az Aszófői úti volt hulladéklerakó telepen lévő konténerben.


10. Adatvédelem, adatkezelés

15. §[13]


11. Záró rendelkezések

16. § (1)   E rendelet 2018. február 10. napján lép hatályba.

(2)     Hatályát veszti Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Balatonfüred város környezetvédelméről szóló 13/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet II. fejezete.
Balatonfüred, 2015. október 28.


dr. Bóka István                                                    dr. Tárnoki Richárd

polgármester                                                                    jegyző


Új egységes szerkezetbe foglalva: 2018. február 12.

                                                                                                          dr. Tárnoki Richárd

                                                                                                          címzetes  főjegyző[1]

Hatályba léptette a 30/2016. (VI.27.) rendelet 1.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[2]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 2.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[3]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 3.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[4]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 4.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[5]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 5.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[6]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 6.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[7]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 6.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[8]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 7.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[9]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 7.§-a, 2016. július 01-től hatályos

[10]

Módosította a 4/2018.(II.09.) rendelet 1.§-a, 2018. február 10-től hatályos

[11]

Módosította a 4/2018.(II.09.) rendelet 2.§-a, 2018. február 10-től hatályos

[12]

Módosította a 4/2018.(II.09.) rendelet 3.§-a, 2018. február 10-től hatályos

[13]

Módosította a 30/2016. (VI.27.) rendelet 8.§-a, 2016. július 01-től hatályos

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!