nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
Hatályos:2015-03-09 -tól
Táplánszentkereszt község Önkormányzata
18/2013./XII.18./ önkormányzati rendelete aaz egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről

Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 37. § (1) bekezdésének d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (1) és (5) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének a)-c) és g) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről a következőket rendeli el:


I. FEJEZET


ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK


1. §


(1) A Képviselőtestület hatáskörébe tartozó szociális ellátások iránti kérelmeket Táplánszentkereszt község  Önkormányzatának jegyzőjéhez kell benyújtani.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások iránti kérelem az 1. sz. melléklet szerinti  formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól,  jövedelmi viszonyairól. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.

((3) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással az ellátás házipénztárból való felvételére más személyt is meghatalmazhat.

(4) Az ellátás kifizetése elsősorban bankszámlára utalással, bankszámla hiányában házipénztár útján történik.

(5) A jegyző gondoskodik az egyes ellátásokra vonatkozó analitikus nyilvántartások vezetéséről.


II. FEJEZET


EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK


1. Alcím


Aktív korúak ellátása                                                                                   2. Alcím

                                                              A települési támogatás


4. § A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani.

A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy

elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.


5. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást

megállapító határozatban rendelkezni kell.

(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, gondozási díj átvállalása, a gyermek

tanulmányaival összefüggő kiadások támogatása, tűzifa biztosítása.

(3) A települési támogatás folyósítása készpénzben, vásárlási utalvány formájában vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet.

(4) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg

felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás családgondozóinak közreműködésével.


6. § Települési támogatás

a) a létfenntartási gondok enyhítése;

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;

e) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás;

céljából nyújtható.


7. § (1)  Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal

küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200 %-át,

és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy

b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy

c) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem  tud kiegyenlíteni vagy

d) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való

kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás összege nem haladhatja meg a tárgyév január 1. napján érvényes saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(3) Települési támogatásként 3000 Ft  egyszeri támogatás állapítható meg évente azoknak, akik a tárgyévben vagy azt megelőzően betöltik a 65. életévüket.


8. § (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való

hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről

gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650%-át.

(2) A segély mértéke az eredeti temetési számla költségének 25%-áig terjedhet, de nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál. A helyben szokásos, legolcsóbb temetés 100.000 Ft.

(3) A kérelemhez a kérelmező nevére kiállított temetési számlát csatolni kell.


9. § (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására;

b) a gyermek étkezési támogatására;

c) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási

költségére.

(2) Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, „Polgárrá fogadása” alkalmából, amennyiben az egyik szülő  táplánszentkereszti lakóhellyel rendelkezik.

(3) Települési támogatás nyújtható a tanévzárás alkalmával az általános iskola 8. osztályát befejező tanuló szülője részére (Útravaló támogatás).

(4) A 9.§ (2)-(3) bekezdésében szabályozott települési támogatás 5000 Ft.


10.§ (1) A Képviselőtestület a települési  támogatás megállapításának hatáskörét – a 7. § (3) és 9. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott támogatások kivételével- a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

(2) A Képviselőtestület a 7. § (3) és 9. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott támogatások megállapításának hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

(3) Ha a kérelmező olyan élethelyzetbe kerül, amely azonnali intézkedést igényel és a Képviselőtestület Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem hívható össze, a polgármester – legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedő mértékű – települési támogatást állapíthat meg.”
4. Alcím


Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások


13. §


(1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások közül a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás közreműködésével biztosítja

a) az étkeztetést,

b) a házi segítségnyújtást,

c) a családsegítést.


(2) A Képviselő-testület a szociális szolgáltatások közül a Szombathelyi Forrásközpont Nonprofit Kft.  közreműködésével biztosítja:

a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

b) a közösségi ellátásokat,

c) a támogató szolgáltatást és

d) egyes személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat.


(3) A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás  közreműködésével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület gyermekek napközbeni ellátását a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde közreműködésével biztosítja.

(5) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat külön rendeletben szabályozza.
                               III.FEJEZET


HELYI SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL


14. §


(1) A helyi szociálpolitikai kerekasztal feladata a Képviselő-testület által jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, fejlesztések megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

(2) A helyi szociálpolitikai kerek asztal tagjai:

a)Táplánszentkereszt és Vasszilvágy községek önkormányzatainak polgármesterei,

b)a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,

c)a szociális feladatok ellátását koordináló tanácsnok,

d)A Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,

e)a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás csoportvezetője,

f)a Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója.


IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


                                                                     15. §


(1) A rendelet 2014. január 1-én napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátás helyi szabályairól szóló 11/2006.(VII.01.) önkormányzati rendelete valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 3/2003.(II.10.) önkormányzati rendelete.

(3) Jelen rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

  

      Ifj. Perl János                                                                                       Családi Anita

        polgármester                                                                                              jegyzőA rendelet 2013. december 17-én kihirdetésre került.


Táplánszentkereszt, 2013. december 17.                                                                                  Családi Anita

                                                                                       jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
szociális rendelet mellékletei
36 KB
1. sz. melléklet
228 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!