nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-06-28 -tól
Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§.(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §


A rendelet hatálya


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételére és az államháztartáson kívülre történő végleges pénzeszközátadásra.2. §


Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


(1) Az államháztartáson kívüli forrás – az alapítványi forrás kivételével - önkormányzat részére történő átvételéről

a) a polgármester dönt amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent,

b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent

ba) 100 e Ft értékhatárig a polgármester,

bb) 100 e Ft értékhatár felett a képviselő-testület dönt.


(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a döntést követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.


3.§.


Az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának szabályai(1) Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére támogatást nyújthat a civil társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok, alapítványok részére.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját.


(3) A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatói megállapodások aláírására.


(4) A támogatási kérelem minden év december 15. napjáig nyújtható be.


(5) A támogatás folyósítására a támogatási megállapodás aláírását követően – a megállapodásban jelzett ütemezés szerint - kerül sor.


(6) A támogatásban részesülő az önkormányzati támogatás felhasználásáról az önkormányzat közmeghallgatásának keretében beszámolási kötelezettséggel tartozik.


4. §.


Ez a rendelet 2014. december l-jén lép hatályba.Szepetnek, 2014. június 23.Vlasicsné Fischl Timea

Szalai-Gaál Mónika

polgármester

jegyzőZáradék:


A rendeletet kihirdetésre került: 2014. június 27.

Szalai-Gaál Mónika


jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!