nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-19 - 2019-12-16
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.  A rendelet hatálya, alapellátások


1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdés kivételével Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.


(2) A rendelet hatálya a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Integrált Nappali Szociális Intézmény, a Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat és az Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásai vonatkozásában a Társulási Megállapodásában szereplő önkormányzatok illetékességi területéről ellátott személyekre terjed ki.


2. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Társulás a személyes gondoskodás körében a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) család-és gyermekjóléti szolgálat,     


b) család-és gyermekjóléti központ,  


c) gyermekek napközbeni ellátása:

ca) bölcsőde,                   


cb) családi bölcsőde,                       


cc)    játszóház,                        


cd) Biztos Kezdet Gyermekház,                        


ce) napközbeni gyermekfelügyelet,               


d) gyermekek átmeneti gondozása:

da) gyermekek átmeneti otthona,                        


db) családok átmeneti otthona.


(2) Az Önkormányzat és a Társulás a személyes gondoskodás körében a következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,


b) étkeztetés,            


c) házi segítségnyújtás,             d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,               


e) családsegítés,                


f) támogató szolgáltatás,               


g) közösségi ellátások,               


h) utcai szociális munka             


i) nappali ellátás:

ia) idősek klubja,                         


ib) fogyatékosok nappali ellátása,                        


ic) szenvedélybetegek nappali ellátása,                        


id) nappali melegedő,                    


ie) demens személyek nappali ellátása,                      


if) pszichiátriai betegek nappali ellátása, 


 j) fejlesztő foglalkoztatás.             


(3) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás körében a következő szociális szakellátásokat biztosítja:

a) ápolást-gondozást nyújtó intézmények:

aa) idősek otthona,                          


ab) fogyatékos személyek otthona,                       


ac) hajléktalanok otthona,                


b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:

ba) idősek gondozóháza,


bb) fogyatékosok gondozóháza,                         


bc) hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása                          


bd) időszakos férőhely.       


(4) Az (1) – (3) bekezdésben megjelölt szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: szolgáltatások) és az azokat nyújtó önkormányzati és társulási fenntartású intézményeket, továbbá a nem állami fenntartású szervezeteket az 1. melléklet tartalmazza.


2. A szolgáltatások igénybevételének módja


3. § (1) Az önkormányzati, valamint a tárulási fenntartásban működő intézmények által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez a kérelmeket az intézmények által készített nyomtatványon vagy szóban lehet előterjeszteni.       


(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti kérelemről – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései alapján – az intézményvezető, valamint a nem állami fenntartású szervezet vezetője dönt az adott szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételek fennállása esetén. 


(3) A jogosultság megléte esetén az intézmény megüresedő férőhelyszáma határozza meg az ellátás nyújtásának kezdő időpontját.


(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül dönt a gyermekjóléti alapellátások és szociális alapszolgáltatások esetében a szolgáltatás nyújtásáról, ha annak hiánya a rászoruló életét testi épségét veszélyezteti.


4. § (1) A szolgáltatások közül a gyermekjóléti szolgáltatás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, a családsegítés, a közösségi ellátások, a fejlesztő foglalkoztatás, az utcai szociális munka, a népkonyha, valamint a hajléktalan-ellátás tekintetében a nappali melegedő, éjjeli menedékhely és az időszakos férőhely igénybevétele ingyenes.    


(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb szolgáltatások térítési díját a Gyvt., az Szt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjairól szóló kormányrendelet, valamint az Önkormányzat térítési díjakról szóló rendelete alapján kell megállapítani.


5. §  Az intézményi jogviszony az Szt. 100. § - 101. § és a Gyvt. 37/A. §-a által meghatározott esetekben szűnik meg.


6. § (1) Ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az önkormányzati, vagy a társulás fenntartásában működő intézmény vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat.


(2) Az Önkormányzat által fenntartott intézmény esetén a vitatott döntés ellen irányuló kérelmet Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztály III. számú Területi Szociális Központjához (a továbbiakban: Szociális Központ) kell benyújtani. A Szociális Központ előkészítő eljárása után a polgármester átruházott hatáskörben határozattal dönt.  


(3) A Társulás által fenntartott intézmény esetén a vitatott döntés ellen irányuló kérelmet a Társulás elnökéhez kell benyújtani, akinek javaslatára a Társulási Tanács határozattal dönt.


7. § Amennyiben az intézményi jogviszony a polgármester határozata alapján jött létre, a határozatban a jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is a polgármester dönt. A polgármester döntését a Szociális Központ készíti elő.


3. A szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok


8. § (1) Az önkormányzati, vagy a társulási fenntartásban működő intézményben biztosított szociális étkeztetés tekintetében szociálisan rászoruló az Szt. 62. §-ában foglaltakon túl az a személy, aki

a) öregségi nyugdíjban részesül,


b) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,


c) időskorúak járadékában részesül,


d) rokkantsági ellátásban részesül,


e) rehabilitációs ellátásban részesül,


f) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesül.      


(2) Az Szt. 62. § (1) bekezdés b)-d) pontja vonatkozásában az a személy minősül

a) egészségi állapota alapján rászorultnak, akinek egészségi állapotáról kezelőorvosa a 2. melléklet szerinti igazolást kiállítja,             


b) fogyatékkal élőnek, aki a fogyatékossági ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okiratot, vagy ennek hiányában a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt bemutatja,


c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegnek, akinek állapotát pszichiáter vagy neurológus szakvéleménye igazolja.      


(3) Az étkeztetés igénybevételéről a döntést

a) az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feltételek  vonatko-zásában a rászoruló a személy azonosításra alkalmas fényképes okmánya,               


b) az (1) bekezdés c)-f) pontjában meghatározott feltételek  vonatko-zásában az ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okirat,


c) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek vonatko-zásában a háziorvos, kezelőorvos igazolása,


d) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek vonatko-zásában a fogyatékossági ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okirat, vagy ennek hiányában a fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény,        e) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek vonatko-zásában a pszichiáter vagy neurológus szakvéleménye alapozza meg.


9. § A népkonyhát a hajléktalan személyek vehetik igénybe.


4. Szociálpolitikai kerekasztal


10. § (1) Az Önkormányzat – különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére – szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. A szociálpolitikai kerekasztal Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottságának javaslattevő, véleményező, tanácsadó szerve.        


(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább két alkalommal ülésezik.    


(3) A szociálpolitikai kerekasztal az általa elfogadott szervezeti és működési szabályzat szerint működik.           


5. Érdekvédelem


11. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények érdekképviseleti fórumot kötelesek működtetni a Gyvt.-ben és az Szt.-ben meghatározott szolgáltatások biztosítása esetében.      


(2) Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Működésének részletes szabályait az intézmény házirendje tartalmazza.      


(3) A fenntartó részéről az érdekképviseleti fórumba delegált tagok jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.       


(2) Hatályát veszti Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és szociális szolgáltatásokról szóló 20/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelete.


13. § A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.                Dr. Páva Zsolt s.k.                                                Dr. Lovász István s.k.

                     polgármester                                                                    jegyző


Záradék:

Megalkotta a Közgyűlés a 2017. december 14-i ülésén.

Kihirdetve: 2017. december 18. napján.Csatolmányok

Megnevezés méret
2.sz. melléklet
253.81 KB
3.sz. melléklet
280.63 KB
4.sz. melléklet
186.21 KB
1.sz. melléklet
374.47 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!