nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-15 - 2020-11-03
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálatról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdés 17. pontjában és a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet célja és hatálya


1. § A rendelet célja

a) a Mesztegnyő község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzését,

b) a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, egyéb művelési ágú ingatlanok földmérési jelek védelmét,

c) az illegális hulladéklerakó helyek kialakulásának megakadályozását és

d) a külterület közrendjének közbiztonságának erősítését szolgáló mezei őrszolgálat felállítása, valamint az őrszolgálat működési feltételeinek biztosítása.2. § (1) A rendelet területi hatálya a Mesztegnyő község közigazgatási területéhez tartozó, valamely mezőgazdasági jellegű művelési ágba sorolt területekre terjed ki, kivéve az erdőt és a halastavat.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrre, a mezőőr feladatainak ellátást irányító polgármesterre és jegyzőre, valamint az (1) bekezdésben meghatározott terület használójára, illetve tulajdonosára, akár természetes személyek, akár jogi személyiséggel rendelkező, vagy nem rendelkező szervezetek.2. A mezei őrszolgálat


3. § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásról mezei őrszolgálat felállításával gondoskodik.


(2) A mezei őrszolgálati feladatokat az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott számú mezőőr alkalmazásával látja el.


(3) A mezőőr foglalkoztatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak szerint történik. A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


(4) A mezőőr közvetlen irányítását és ellenőrzését a polgármester és a jegyző végzi.


(5) A mezőőr szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el.


(6) A mezőőr zöldszínű formaruhát és szolgálati jelvényt visel. A feladatának ellátása során a zöld színű formaruha szolgálati jellegén változtató más ruhaneműt nem viselhet. A mezőőr részére az önkormányzat a felszerelést biztosítja.


(7) A mezei őrszolgálat, illetve a mezőőr feladatait a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 20-23. §-ában foglaltak, valamint a polgármester és a jegyző utasításai szerint látja el.


(8) A mezei őrszolgálat köteles együttműködni a rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a kormányhivatal szerveivel, a közös hivatallal, valamint a polgárőrséggel.3. Mezőőri járulék


4. § A mezei őrszolgálat működési költségeit az önkormányzat saját költségvetéséből, valamint állami finanszírozásból fedezi, ezért mezőőri járulékot nem állapít meg.4. Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő, 2014. július 11.
                    Nagy László Péter                                                         Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2014. július 14. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2014. július 14.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!