nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mikepércs község képviselő testületének 16/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-29 -tól
Mikepércs község képviselő testületének 16/2017 (IX.29..) önkormányzati rendelete
a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2017.  (IX.29.) számú rendelete

a közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Mötv. 8. § (2) bekezdésére –, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet célja

  1. §

A rendelet célja Mikepércs Község közigazgatási területére vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a település területén a köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.


A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területére és azon belül minden magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban használó).

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a közterületek tisztántartásával kapcsolatban.


Értelmező rendelkezések


3. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

b) tisztántartás: az egyes ingatlanok valamint közterületek tisztítása, hó- és síkosság mentesítése és gyommentesítése, fűkaszálása.


Ingatlanok tisztántartása

4. §

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető, cégvezető stb.) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatai:

  1. az ingatlan folyamatos gyommentesítése, az ingatlanon növő fű folyamatos kaszálása,
  2. az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítése,
  3. az ingatlanról az úttest vagy gyalogjáró terébe kinyúló ágak, bokrok nyesése és a nyesedék elszállíttatása.

Közterületek tisztántartása

5. §

A közterületek gondozása és tisztántartása, gyommentesítése – a 6. § és 7.§-okban foglaltak kivételével – a Mikepércs Községi Önkormányzat feladata.


Az ingatlan használójának a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladata

6. §

(1.) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldterületek ápolásával kapcsolatos feladatai:

  1. az ingatlan előtti járda, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének - járda hiányában a telekhatártól az úttestig terjedő szakasz - gondozása, kaszálása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek;
  2. az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (átereszek) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása;
  3. az ingatlan előtti, melletti sövény folyamatos karbantartása, hogy az a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.

(2). Amennyiben az ingatlanhasználó az (1) bekezdés a) - c) pontjaiban szereplő feladatainak a jegyző általi, kötelezettség teljesítésére vonatkozó felszólítás átvételét követő  5 naptári napon belül nem tesz eleget, a szükséges munkálatokat

az ingatlan használójának terhére, költségére és felelősségére az önkormányzat elvégeztetheti.

A kötelezettség önkormányzat általi teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket az ingatlan használója a költségek megfizetésére felszólító levél kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 60600046-11050188-00000000 számú számlája javára.Hó- és síkosság mentesítés

7. §

(1) A járdáról letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a gyalog közlekedők számára egy gyalogos forgalmi sáv szabadon maradjon. Biztosítani kell a gyalogos átkelőhelyek megközelíthetőségét.

(2) Hórakást tilos felhalmozni.

 (3) Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált járdák, lépcsők tisztítására a település közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosság-mentesítést.


A közterületek szennyeződésének megelőzése

8. §

(1) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.

(2) Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények és kiépített gyűjtőpontok szolgálnak. Hulladékot tilos azok mellé elhelyezni.

(3) A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat (utcabútor) beszennyezni és megrongálni tilos.

(4) A közterületen lévő fák, díszcserjék, növények megsértése, leszakítása, kiirtása tilos, kivéve ha az a 6.§ (1) bekezdés c) pontjában foglalt okból válik szükségessé.

(5) Állati hullát, valamint olyan szerves, vagy szervetlen anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak egészségét veszélyezteti közterületen illeve magánterületen lerakni tilos.


Építési és bontási területek tisztántartása

9. §

Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása, valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos együttes feladata.


Vegyes és záró rendelkezések

10. §

(1) E rendelet alkalmazásában a település közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a

a) 4.§ (2) bekezdésében,

b) 6.§ -ban,

c) 7. § -ban,

d) 8. §-ban,

e) 9. §-ban,


előírt kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ez a magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy a tilalmak megszegőjével szemben 50.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályait kell alkalmazni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a Jegyző hatáskörébe tartozik.

(5) A közigazgatási bírság kiszabása helyett „felszólítás” alkalmazható, amennyiben a magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel, ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

(6) A közigazgatási bírság kiszabása méltányosságból mellőzhető, ha az ingatlan tulajdonosa kora, egészségi állapota miatt önhibáján kívül nem képes a rendeletben előírt kötelezettségek teljesítésére.


11. §

(1) Ezen rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének a települési környezet védelméről szóló 1/1987.  (II. 26.) számú rendelete.
Tímár Zoltán s.k.                                                                                Dr. Vántus Tamás s.k.

   polgármester                                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetve:

Mikepércs, 2017. szeptember 29.Alaprendeletet módosító 8/2019. (III.29.) sz. KT. rendelt kihírdetve 2019. március 29.-én.
                                                                                                             Dr. Vántus Tamás s.k.

                                                                                                                            jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!