nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-09-13 - 2014-10-29
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI.1.) rendelet módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Jászapáti Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (VI.1.)  rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (7) bekezdése a következő d.), e.), f.) pontokkal egészül ki:


„ d.) Egészségügyi Díj,

   e.) Az év vállalkozója Díj,

   f.) Pájer Antal Díj.”


2. § (1) A Rendelet 2.§ - ában a „Velemi Endre út 2.” szövegész helyébe a „dr. Szlovencsák Imre út 2.” szöveg lép.


(2) A Rendelet 41. § (2) bekezdésben a „Velemi Endre út 2.” szövegrész helyébe a „dr. Szlovencsák Imre út 2.” szöveg lép.


3. § (1) A Rendelet 15.§ (3) d.) pontja helyébe a következő pont lép:


„d.) Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattól.”


(2)  A Rendelet 16.§ a.) pontja helyébe a következő pont lép:


„ a.) Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét.”


(3) A Rendelet 29.§ (1) f.) pontja helyébe a következő pont lép:


„f.) Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke.”


(4) A Rendelet 44.§ (2) d.) pontjában a „Cigány Kisebbségi Önkormányzattal” szövegrész helyébe a „Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal” szöveg lép.


(5) A Rendelet 47.§ (1) a.) pontjában a „Cigány Kisebbségi Önkormányzattal” szövegrész helyébe a „Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal” szöveg lép.


(6) ) A Rendelet 47.§ (1) d.) pontjában a „Cigány Kisebbségi Önkormányzattal” szövegrész helyébe a „Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal” szöveg lép.


4. § (1) A Rendelet 42.§ (3) c.) pontjában a „Szociális, Sport, Kisebbségügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottság” szöveg lép.


(2) A Rendelet 47.§ - ában a „Szociális, Sport, Kisebbségügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális, Sport, Nemzetiségügyi Bizottság” szöveg lép.


5. § (1) A Rendelet 10.§ (7) bekezdésében a „A vizsgálat elvégzésével a polgármester, alpolgármester, vagy bizottság bízható meg.” szövegrész helyébe a „A vizsgálat elvégzésével a polgármester, Képviselő – testület tagjai közül választott alpolgármester, nem képviselő – testületi tag alpolgármester vagy bizottság bízható meg.” szövegrész lép.


(2) A Rendelet 11.§ (1) bekezdésében „A képviselőt, a bizottság nem képviselő tagját állami és szolgálati titoktartás kötelezi.”  szövegrész helyébe a „A képviselőt, nem képviselő – testületi tag alpolgármestert, a bizottság nem képviselő tagját állami és szolgálati titoktartás kötelezi .” szöveg lép.


(3) A Rendelet 12.§ - ában a „A polgármester települési képviselőket – szakmai ismereteik, felkészültségük szerint – bevonhat a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, a különböző szervekkel történő tárgyalásba.” szövegrész helyébe a „A polgármester települési képviselőket, a nem képviselő – testületi tag alpolgármestert – szakmai ismereteik, felkészültségük szerint – bevonhat a döntések előkészítésébe, végrehajtásába, a különböző szervekkel történő tárgyalásba.” szöveg lép.


(4) Hatályát veszti a Rendelet 14.§ (4) b.) pontja.


(5) A Rendelet 15.§ (3) bekezdése a következő e.) ponttal egészül ki:


„e.) nem képviselő – testületi tag alpolgármestertől.”


(6) A Rendelet 16.§ a következő i.) ponttal egészül ki:


„i.) nem képviselő – testületi tag alpolgármestert.”


(7) A Rendelet 18.§ (2) b.) pontja helyébe a következő pont lép:


„b.) nem képviselő – testületi tag alpolgármester,”


(8) A Rendelet 19.§ (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(2) A Képviselő – testület ülését a polgármester akadályoztatása esetén a Képviselő – testület tagjai közül választott alpolgármester hívja össze és vezeti.”


(9) A Rendelet 19.§ (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(4) A polgármester, illetve a Képviselő – testület tagjai közül választott alpolgármester tartós akadályozása esetén a Képviselő – testületi ülés összehívásával és vezetésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság Elnöke látja el.”


(10) A Rendelet 21.§ (1) a.) pontja helyébe a következő pont lép:


„a.) a polgármesternek, a Képviselő – testület tagjainak, nem képviselő – testületi tag alpolgármesternek, a jogi képviselőnek, az osztályvezetőknek e-mail-ben,”


(11) A Rendelet 21.§ (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(4) A Képviselő – testület tagjai, a nem képviselő – testületi tag alpolgármester a zárt ülés anyagát írásos formában, papír alapon kapják meg.”


(12) A Rendelet 29.§ (1) bekezdése a következő g.) ponttal egészül ki:


„g.) nem képviselő – testület tag alpolgármester.”


(13) A Rendelet 39.§ (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(1) A Képviselő - testület kettő alpolgármester választ. A Képviselő – testület saját tagjai közül egy foglalkozási jogviszonyban álló alpolgármestert választ. A Képviselő – testület egy társadalmi megbízatású alpolgármestert nem a képviselő – testület tagjai közül választ.”                            


(14) A Rendelet 39.§ (3) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(3) A Képviselő – testület tagjai közül választott alpolgármester a Polgármesteri Hivatalban hétfői, szerdai munkanapokon 8.00 órától 10.00 óráig fogadóórát tart.


(15) A Rendelet 39.§ (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(4) A nem képviselő – testület tag alpolgármester hivatali munkaideje: hétfőtől – péntekig 7.30 órától 8.00-ig, keddi napon 14.00 órától 15.00 óráig tart.”


(16) A Rendelet 39.§ (5) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(5) A nem képviselő – testületi tag alpolgármester a Polgármesteri Hivatalban szerdai napon 13.00 órától 14.00 óráig fogadóórát tart.”


(17) A Rendelet 48.§ (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


„(6) A bizottsági ülésen tanácskozási joggal vesz részt a nem képviselő – testületi tag alpolgármester, a jegyző, a jegyző távollétében az aljegyző vagy a jegyző által megbízott személy.”                                                                                   

5. § Ez a rendelet  2012. szeptember 13. napján 15 órakor lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!