nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-10 -tól
Megyaszó Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2016.(V.10.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról

Megyaszó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya:

1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodás keretében szociális ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekre, és külön jogszabály alapján a szolgáltatást igénybevevő személyekre, továbbá törvényes képviselőikre.


Intézményi térítési díjak

2.§.


A Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvodában a gondozási és személyi intézményi térítési díjat a Képviselő-testület e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg, azzal, hogy a személyi térítési díj összege igénybe vevőként nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, tekintettel arra, hogy a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is személyi térítési díj került meghatározásra.


3.§.


A bölcsődei gondozást térítésmentesen kell biztosítani, amennyiben a gyermek

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy

e) nevelésbe vették;


4.§


  1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítására egyebekben – e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet, Megyaszó Község Önkormányzatának a szociális juttatások rendszeréről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete.
  2. Ez a rendelet kihirdetése napjával lép hatályba.

                 Hajdú Istvánné s.k.                                                Lengyelné Bús Zita s.k.

                  polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetve: 2016. május 10.
                                                                                          Lengyelné Bús Zita

                                                                                                     jegyző

Megyaszó Község Önkormányzata

3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

Tel.: 47/350-027


Önköltségszámítás a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátása kapcsán a Bölcsődei ellátás keretében nyújtott

gyermekétkeztetési díj megállapításáhozMegnevezés:

2016személyi juttatás járulékkal együtt

1357dologi kiadások

992

élelmiszer nyersanyag költség

1840

kiadás összesen:

4189gyermekétkeztetés önköltsége:

2349Önköltség egy napra jutó összege összesen  2349/4600adag

511ft/adag

számított intézményi térítési díj: 1840/20fő/230nap

400

adag

4600számított intézményi térítési díj

400 ft/fő/napkiosztott ételadag Bölcsödében: 4600 adagnettó nyersanyag költség Bölcsödében 1.840.000ft bruttó 2.336.800ft

A számított intézményi térítési díjtól a fenntartó alacsonyabb összegű térítési díjat is megállapíthat.
Megyaszó Község Önkormányzata

3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

Tel.: 47/350-027Önköltség számítás a Mackó Kuckó Bölcsőde és Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátása kapcsán a Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozási díj megállapításáhozMegnevezés:

2016. évszemélyi juttatás és járuléka

15464

dologi kiadások

2562

élelmiszer nyersanyag költség

1000

kiadás összesen:

19026

szolgáltatás önköltsége:

19026


-1000


18026Önköltség egy napra jutó összege összesen  :18026/230nap/20fő

    3919 ft/nap/főnormatíva (494100ft/fő*6fő)+(518805ft/fő*1fő)+(543510ft/fő*13fő)

10549

önköltség –normatíva összege:

7477

nap

230

20

számított intézményi térítési díj

1625 ft/fő/napA számított intézményi térítési díjtól a fenntartó alacsonyabb összegű térítési díjat is megállapíthat.


Csatolmányok

Megnevezés méret
rend.
1.68 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!