nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-07 - 2019-02-21
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 9/2017 (XII.6.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről.

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I.  FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.    A rendelet célja

1.      §.


A rendelet célja a település építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött reklámok, reklámhordozók, cégérek elhelyezésével kapcsolatban - a helyi adottságok figyelembe vételével - a településképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése, összességében az épített környezet, a településkép esztétikus kialakítása.


2.    A rendelet hatálya

      2.    §.


(1)      A rendeletet hatálya Csibrák község közigazgatási területére terjed ki.

(2)      E rendeletet a településképi bejelentési eljárásra és az azzal összefüggő településképi kötelezésre kell alkalmazni.

(3)      A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) vonatkozó előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.


3.    Értelmező rendelkezések


3.    §

A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezések:

a)      reklámtábla, hirdetőtábla,

b)      óriásreklám-, illetve hordozó-berendezése,

c)       reklámcélú építési védőháló, molinó,

d)      cégér,

e)      hirdetőoszlop,

f)       citylight berendezés,

g)      reklámkorlát.

II.           FEJEZET


A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

4.         A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre


4.   §.


Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott építési engedély nélkül végezhető reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.5.       A településképi bejelentési eljárás lefolytatása


5.   §


(1)        A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

(2)        A kérelmet Csibrák Község Polgármesteréhez a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 26/B. § (2) és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 4.§ szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 1. mellékletét képező kérelem benyújtásával.

(3)      A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.

(4)      A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában - az önkormányzati főépítész készíti elő.

(5)      A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Csibrák  Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.6.      A településképi bejelentés elbírásának szempontjai

6.   §.


(1)      A kérelemnek és mellékleteinek meg kell felelniük a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

(2)      A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.III.             FEJEZET


A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

7.      A településképi kötelezési eljárás alkalmazási köre és a településképi kötelezettségek


7.   §


       (1)      A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:

a)       a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,

b)      a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,

c)       a településképi bejelentés elmulasztása

esetén.

(2)      A településképi kötelezettség körébe tartozik a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.


8.      A településképi kötelezési eljárás lefolytatása

8.    §


(1)      A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul vagy kérelemre indulhat, az önkormányzati főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester - kezdeményezésre.

(2)      A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.

(3)      A Polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát az önkormányzati főépítész – amennyiben önkormányzati főépítész nincs alkalmazásban a polgármester - készíti elő.

(4)      A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településrendezési kötelezettségről szóló határozat formájában.9.      A településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke


9.    §

(1)  A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, a bírság többször kiszabható.

(2)  A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.

(3)  A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.


IV.   FEJEZET


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


(1)      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)      Jelen rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3)      E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(4)      Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2017. december 5. napján tartott ülésén alkotta meg.

                       

        Kardos János                                                         Horváthné Tóth Valéria

                                          polgármester                                                                    JegyzőZ á r a d é k:


A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.


Csibrák,  2017.december 6.


                                                  

                                                     Horváthné Tóth Valéria

                                                                Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
13.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!