nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2009. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-07-08 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2009. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Balatonberény község jelképeiről és a jelképek használatáról

Balatonberény  Község Önkormányzata  az 1990. évi LXV. Törvény 1.§. (6) bekezdésének a./ pontja felhatalmazása alapján a 10.§.c.pontjában biztosított hatáskörében  eljárva , az önkormányzat jelképeiről és a jelképek használatáról az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.

Balatonberény község jelképei:


 - a címer

 - a zászló és

 - a pecsét

Balatonberény címere


2.§


(1) A címerpajzs alul félkör alakú, felül egyenes és a félkör folytatásával derékszögben találkozik. Az alsó harmada zöld, a felső kétharmada kék.  A zöld mezőből jobb oldalon termő szőlőbe nyúlik, a kék mezőben lévő piros, vízszintesen háromszögletű lobogó zászló alá, amelynek rúdja sárga szinű, lándzsafeje ezüst színű, amelyet piros kéztőig érő ruhaujjas jobb félkar testszínű ökle tart.

A félkar bal oldalon aranyszinü, piros kő , szélein zöld kö berakásos, gömbölyített liliomos koronára támaszkodik, amelynek vizszintes gyűrű mintázatának felsö vonala egybe esik a kék – zöld mező találkozásának vonalával. A kék mező jobb sarkában csúcsára állított hatszögletű ezüst színű csillag a bal sarkában „C” alaku ezüst holdsarló  a zászlólándzsa mellett.

A szőlőtőke egy karó melletti egy tőke, három vörös színű fürttel, öt egymás – és fürtök által takart szőlőlevéllel, az ellentétes oldalon egy – egy kúposan  spirális kaccsal.

A pajzs körüli díszítés az itteni Hunyadiak családi címere  szerint használható.


(2) A címer színes rajzát az 1. számú melléklet  tartalmazza.A címer használatának köre 


3.§


(1) Balatonberény község címerét kizárólag az e rendeletben szabályozott módon –díszítő és utaló jelképként -  lehet használni.


(2) A község címere díszítő és utaló jelképként felhasználható : 

a.) az önkormányzat  intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában,

b.) az önkormányzat és intézményei  által megjelenített  a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon , a község honlapján,

c.) az önkormányzat szerveinek, intézményeinek, a polgármesternek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján,

d.) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérméken, településsel kapcsolatos rendezvényeken

e.) a községháza épületének bejáratánál, a tanácskozótermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségében, 

f.) a községbe vezető utak mellett a községhatárnál lévő táblán,

g.) a község utcanév-tábláin,

h.) az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban

i.) történeti és ismeretterjesztő tartalmú , Balatonberény  életével és fejlődésével foglalkozó, vagy ilyen jellegű kiadványokon , plakátokon,

j.) emléktárgyakon,

k.) településmarketing feladatkörben.


A címerhasználat engedélyezése

4.§.


(1) Balatonberény község  címerének használatára vonatkozó engedély esetenkénti felhasználására , vagy huzamosabb időtartamra egyaránt adható.


(2) Nem kell engedély a község címerének használatához a 3.§. (2) bekezdésének a/,b/,c/,d/.e/,f/,g/,h/,  pontjaiban szabályozott esetekben.


(3) A község címerét kizárólag hiteles alakban , a méretarányok és a színek megtartásával szabad ábrázolni.


(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a község címere kizárólag az előállításhoz felhasznált anyag (fém, bőr, fa  stb. ) színében jelenjen meg , nyomdai úton való előállítása esetén pedig fekete – fehér színben is felhasználható.


5.§.


(1) A község címerének használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét  ( megnevezését ) és címét,

- a címer felhasználásának célját, módját, előállításának anyagát,

- a címer használatának időtartamát,

- a címer használatáért felelős személy nevét, beosztását..


(2) A címer használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell :

- az engedélyes megnevezését és címét,

- az előállítás anyagát,

- az engedélyezett felhasználás célját,

- az előállítás engedélyezett mennyiségét,

- a felhasználás idejét , illetve az érvényesség időtartamát,

- a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket,

- a címer felhasználásáért felelős személyt,

- amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni , a díj összegét.


(3) A képviselő-testület a címerhasználat engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át. A polgármester határozata ellen , annak kézhezvételét követő 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.  A képviselő-testület döntésének közlését követő  30 napon belül kereseti kérelemmel pert lehet indítani a megyei bíróságnál a határozat felülvizsgálata iránt.


(4) A címerhasználat engedélyezése ügyében , ellenérdekű ügyfél hiányában, a kérelemnek helyt adó határozat egyszerűsített formában meghozható.6.§.


(1) Balatonberény község címerének használatáért az engedélyező a 3.§. (2) bekezdés i/, j/. k/,   pontjaiban foglalt esetekben díjat állapít meg.

(2) A díj megállapítása történhet egyszeri vagy évi átalány formájában, illetve  a 3.§.(2) .j/. pontjában megjelölt termékből elért árbevétel arányában.


(3) A (2) bekezdésben szereplő átalány összege  gazdálkodó szervezetenként minimum 1.000 Ft, maximum 100.000 Ft. Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves  árbevétel 0,1 %-a , de minimum 1.000.-Ft , maximum 100.000.-Ft.


Balatonberény zászlaja és pecsétje


7.§.


(1) Balatonberény község zászlaja 140 cm x 85 cm. 

     A cm szélességben 20 cm kék – 45 cm ezüst – 20 cm  zöld , teljes hosszúságban.

     Az ezüst sávban helyezkedik el Balatonberény  címere  a 2.számú melléklet színes   

     rajza alapján. 


(2) Balatonberény Község pecsétje kör alakú pecsétalap a szélén peremmel. A  pecsét mező   közepén a község címerének kontúrrajza. A címert nagybetűs  körirat övezi  BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA szöveggel..


(4) A zászló és a pecsét használatára a címerhasználat rendelkezéseit értelemszerüen kell alkalmazni.

   

Szabálysértési rendelkezések

8.§.[1]


9.§.


E rendelet  a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


10.§.


E rendelet a kihirdetése napján  lép hatályba , egyidejüleg hatályát veszti a 8/1997.(V.27.)számú rendelet. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik a községi hirdetőtáblákon való kifüggesztéssel..Horváth László                                                                            Schenk István

polgármester                                                                                     jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve : 2009. július 8-ánSchenk István

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!