nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.8..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-08 -tól
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.8..) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Méhtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (I. 08.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 04.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Méhtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „1. § (1) Az Önkormányzat elnevezése: Méhtelek Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
(2) Az Önkormányzat hivatala: Méhteleki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
(3) Az Önkormányzat és a Hivatal székhelye: 4975 Méhtelek, Sport u. 3. szám”

2.§

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) Méhtelek Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) létszáma: 5 fő.
(2) A képviselők névjegyzékét az 1. függelék tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a 2. függelék tartalmazza.
(4) A polgármester tisztségét főállásban látja el.”

3.§

A rendelet az alábbi 34/A. §-sal egészül ki:
34/A. § Az Önkormányzat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot szolgáltatóként működteti.”


4.§

A Rendelet 2. függeléke helyébe e rendelet függeléke lép.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

    Czuprák László                                                                 Varga Zoltán

                 polgármester                                                                          jegyző

            1/2016. (I. 08.) önkormányzati rendelet függeléke


2. függelék a 9/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat kormányzati funkciói


011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320            Köztemető-fenntartás és –működtetés

013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

021020            Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

022010            Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

032020            Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232            Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236            Országos közfoglalkoztatási program

041237            Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180            Állat-egészségügy

045150            Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410            Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

049010            Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

054020            Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

062020            Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020            Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010            Közvilágítás

066010            Zöldterület-kezelés

066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111            Háziorvosi alapellátás

072112            Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311            Fogorvosi alapellátás

074011            Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074012            Foglalkozás-egészségügyi szakellátás

074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás

076062            Település-egészségügyi feladatok

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041            Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081043            Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081045            Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081071            Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082042            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043            Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044            Könyvtári szolgáltatások

082070            Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082091            Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092            Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093            Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094            Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

086020            Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090            Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140            Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025            Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

101222            Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

104030            Gyermekek napközbeni ellátása

104042            Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

107051            Szociális étkeztetés

107052            Házi segítségnyújtás

107053            Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


Csatolmányok

Megnevezés méret
Rendelet
15.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!