nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012(V.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-05-17 -tól
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012(V.16.) önkormányzati rendelete
Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapjáról

Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének


22/2012. (V.16.) ÖR. számú rendelete


 Veresegyház Város Környezetvédelmi AlapjárólVeresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete környezetvédelmi feladatainak elősegítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kv. tv.) 58. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ Veresegyház Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kv. tv. 46. §-ában megállapított, illetve a helyi Környezetvédelmi Programban foglalt feladatai megoldásának elősegítése érdekében létrehozza Veresegyház Város Környezetvédelmi Alapját (a továbbiakban: Alap). A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. tv.) 62. §-ának (3) bekezdése alapján az Alapon belül Természetvédelmi Alap kialakításra kerülhet.A rendelet hatálya


2.§ (1) Az Alap felhasználható Veresegyház Város közigazgatási területén belül a rendeletben meghatározott célokra és feladatokra.


       (2) Az Alap támogatásából jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, társadalmi szervezetek, egyéni vállalkozó és magánszemély részesülhet.Az Alap forrásai


3. § (1) Az Alap bevételeit a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése határozza meg:

„a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,

e) egyéb bevételek.” (1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdése)


(2) Az Alapba befolyt összeg az Önkormányzat költségvetésének része, azonban az Alap forrásait alapszerűen elkülönítetten kell kezelni, tervezési és beszámolási rendszere is ennek megfelelő.Az Alap keretösszegének megállapítása, felhasználása


4. § Az Alap éves keretösszegének elfogadásáról a Képviselő-testület a költségvetési rendeletben, az Alap felhasználásáról a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt.


5. §      Az Alapot kizárólag az alábbi környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni:

a.) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében

b.) levegőtisztaság-védelmi célokra

c.) vízminőség-védelemre

d.) talajvédelem céljaira

e.) környezeti nevelés, oktatás, tájékoztatás céljaira

f.) környezetvédelmi felmérések, elemzések, tanulmányok finanszírozására

g.) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására

h.) környezetszennyezést megelőző és csökkentő beruházások támogatására

i.) monitoring rendszer üzemeltetése

j.) környezetvédelmi célú rendezvények, szakmai programok költségeire

k.) környezet- és természetvédelmi célú pályázatokhoz forrás biztosítására

1.) egészségre káros közterületen növő gyomok irtására

m.)emberi egészség védelme, az életminőség javítása

n.) zaj- és rezgésvédelemre

o.) közterület tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó helyek megszüntetésére / zöldfelület védelmére és tisztán tartására.Rendelkezés az Alappal


6.§ (1)    Az Alap felhasználása pályázat útján, vagy pályázaton kívüli felhasználásával lehetséges. Amennyiben az Alap felhasználására pályázat útján kerül sor, úgy azt az Alap tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott összegének maximum 50%-ig lehet támogatni. A pályázatokat az Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, a jegyző bevonásával. Az elbírálási folyamatban véleményezési joggal részt vehetnek azok a helyi, civil társadalmi szervezetek, melyek alapszabályában szerepelnek környezet- és/vagy természetvédelmi célok és amelyeknek nincs érdekeltségük az adott pályázat(ok)ban.


(2) Az Alap pályázati eljárás nélkül felhasználható része felett a polgármester rendelkezik az 5.§-ban meghatározott célok figyelembe vételével.
Az Alap felhasználásának rendje, a pályázat útján adható támogatások


7.§ (1) A támogatás pályázat útján történő felhasználása esetén a pályázati feltételeket és a támogatás folyósításának feltételeit — az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követően — a jegyző előkészíti és gondoskodik a pályázati kiírás közzétételéről. A pályázati kiírást a polgármester hagyja jóvá, azt tájékoztatásul a Képviselő-testület tagjainak is meg kell küldeni.


 (2) A pályázati kiírás év közben további célokkal is kiegészíthető.8.§ (1) A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a pályázatok benyújtási határidejétől számított 60 napon belül.


 (2) A pályázati döntést megelőzően a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) pénzügyi szempontból véleményezi az előterjesztést.


9.§ (1) A támogatás szerződés alapján folyósítható. A szerződést a képviselő-testület döntése szerint az Önkormányzat nevében a polgármester köti meg a támogatásban részesülő pályázóval, a képviselő-testület döntésétől számított 30 napon belül.


(2) A szerződésben rögzíteni kell:


(3) A támogatást az Önkormányzat folyósítja.


(4) A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a folyósítástól számított – a képviselő-testület által a pályázat elbírálásakor meghatározott – egy évnél nem hosszabb időn belül, kivéve a több évre odaítélt összeg esetén.


 (5) A támogatás részletekben akkor folyósítható, ha ezt a pályázati kiírás tartalmazza. Ebben az esetben a további részletek folyósításának feltétele a már folyósított támogatás felhasználásának igazolása.10.§ (1) Ha a támogatott a szerződésben meghatározott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatást a Képviselő-testület részben vagy egészben visszavonhatja.


        (2) A támogatás visszavonása esetén a már igénybevett összeget lejárt követelésként kell kezelni, és a támogatás visszavonásának időpontjától számított késedelmi kamattal együtt köteles a támogatásban részesült az Alapba visszafizetni.11.§ (1) A támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Bizottság ellenőrzi.


  (2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság a tárgyév zárszámadási rendeletének elfogadásával egyidejűleg számol be a Képviselő-testületnek.
Záró rendelkezés


12.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző gondoskodik.


 (2) A rendeletet hatálybelépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a 11/2003. (XII.17.) és a 3/2006 (III. 29.), valamint a 3/2008. (II. 20.) önkormányzati rendeletek.Veresegyház, 2012. május 07.
Garai Tamás sk.                                                        Pásztor Béla sk.

       jegyző                                                     polgármesterZáradék:


A rendelet 2012. május 16-án került kihirdetésre.


Veresegyház, 2012. május 16.Garai Tamás

   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!