nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013(V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-01 - 2019-03-31
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013(V.31.) önkormányzati rendelete
a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

 

a 32/2015. (VI. 15.)[1], a 39/2015. (IX. 11.)[2], az 52/2015. (X. 13.)[3], az 57/2015. (XI. 15.)[4],
a 2/2016. (I. 15.)[5], a 20/2016. (III. 21.)[6], a 22/2016. (IV. 26.)[7], a 36/2016. (IX. 26.)[8],
a 48/2016. (XII. 19.)[9], az 54/2017. (XII. 18.)[10], a 7/2018. (III. 9.)[11], a 16/2018. (V. 30.)[12]

a 26/2018. (VI. 26.)[13] és a 47/2018. (XI. 30.)[14]

önkormányzati rendelettel

egységes szerkezetben


Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában, Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, és a várakozási díjakról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1)[15] A rendelet hatálya kiterjed – a taxiállomások kivételével – Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, és a várakozási díjakról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 1. mellékletében meghatározott várakozási övezet, valamint 3. mellékletének 2-4. pontjában meghatározott védett övezetek területére.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező gépjárműre[16] és azok tulajdonosára, üzemben tartójára, valamint használójára.

(3)[17] A jelen rendelet alkalmazásában:

1. gépjármű – a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kivételével –

a) személygépkocsi vagy

b) három- vagy négykerekű motorkerékpár vagy

c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, vagy

d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi.

2. lakóhely: lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártyán) szereplő bejelentett lakóhely.

3. tartózkodási hely: lakcímet igazoló hatósági igazolványban (lakcímkártyán) szereplő bejelentett tartózkodási hely.


1/A. §[18] A várakozási díj megfizetésének módja:

a) az adott díjövezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automata vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer.


2. Várakozási hozzájárulások[19]


2. §[20] A lakossági várakozási hozzájárulás területi érvényessége a lakóhely szerinti várakozási övezet területe.


2/A. §[21] (1)-(3)[22]

(4) Lakásonként összesen két lakossági várakozási hozzájárulás adható.

(5)[23]


3. §[24] (1)[25] A lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezménye lakásonként

a) az első gépjármű után 100%,

b) a második gépjármű után

ba) 100%, ha a gépjárműnek a kérelmező az üzembentartója és az a) pontban megjelölt első gépjármű nem a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt kizárólagos használatba adott gépjármű,

bb) 50%, ha a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet a kérelmező a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta.

(2) Lakásonként összesen két gépjármű után vehető igénybe a lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezménye.


3/A. §[26] Amennyiben ugyanazon lakás esetében lakossági várakozási hozzájárulás és a 8/A. § alapján bérlői kedvezményre vonatkozó kérelem is benyújtásra kerül

 1. a természetes személy tulajdonos kérelme elsőbbséget élvez a bérlővel és a szívességi lakáshasználóval szemben;
 2. lakásonként összesen két lakossági várakozási hozzájárulás vagy összesen két bérlői kedvezmény vagy összesen egy lakossági hozzájárulás és egy bérlői kedvezmény adható;

lakásonként összesen két gépjármű után vehető igénybe a lakossági várakozási hozzájárulás és a bérlői kedvezmény díjkedvezménye a b) pontban foglaltak figyelembevételével.


3/B. §[27] (1) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 50%. A díjkedvezmény Óbuda Kártyával vagy mobiltelefonos fizetéssel vehető igénybe.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás területi érvényessége a székhely, telephely vagy fióktelep szerinti várakozási övezet területe.


2/A. Kedvezmények[28]


4. §[29] A kerületi várakozási övezetekben igénybe vehető kedvezmények

 1. övezeten kívüli kedvezmény,
 2. gyermekszállítási kedvezmény,
 3. alkalmazotti kedvezmény,
 4. lakossági várakozási kedvezmény,
 5. háziorvosi kedvezmény,
 6. egyedi kedvezmény,
 7. [30]átmeneti várakozási kedvezmény,
 8. [31]bérlői kedvezmény


5. §[32] (1) Az övezeten kívüli kedvezményre

a) bármely várakozási övezet területén lakóhellyel rendelkező,

b) a várakozási övezeteken kívül, de a III. kerület területén lakóhellyel rendelkező

természetes személy jogosult.

(2)[33] Az (1) bekezdés alkalmazásában lakásbérlet vagy szívességi lakáshasználat esetén a bérlő, illetve a szívességi lakáshasználó akkor jogosult az övezeten kívüli kedvezményre, ha

 1. a lakás természetes személy tulajdonosának lakóhelye és a lakás bérlőjének, szívességi lakáshasználójának legalább a tartózkodási helye az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területen van, vagy
 2. a III. kerület területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező nem természetes személy tulajdonában álló lakás esetén a tulajdonos által az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területen bérbe adott lakás a bérlőnek, illetve a szívességi lakáshasználónak legalább tartózkodási helye.

A 8/B. §[34] (2) bekezdésében foglaltak megfelelően alkalmazandók a jelen bekezdésben meghatározott esetekben is.

 (3) Az övezeten kívüli kedvezmény lakásonként összesen két darab gépjárműre igényelhető, ha annak az (1) bekezdés alkalmazása esetén a lakos vagy a (2) bekezdés alkalmazása esetén a bérlő, illetve a szívességi lakáshasználó az üzembentartója vagy – ennek hiányában – ha azt a lakos vagy a bérlő, szívességi lakáshasználó a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

(4) Az övezeten kívüli kedvezmény a III. kerület várakozási övezeteinek teljes területén napi másfél óra várakozásra jogosít. A várakozás, valamint a napi másfél óra megszakítható és az övezetek között felosztható 15 perces egységekben.

(5) Az övezeten kívüli kedvezmény kizárólag az Óbuda Kártyával vehető igénybe.

(6) Ugyanazon lakás esetén a tulajdonos kérelme a bérlővel vagy szívességi lakáshasználóval szemben elsőbbséget élvez.


6. §[35] (1)[36] Gyermekszállítási kedvezményre a budapesti lakóhellyel rendelkező, bármely várakozási övezet területén bölcsődébe járó, közoktatási-nevelési intézményben tanuló kiskorú személy szülői felügyeletét gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője jogosult az általa megjelölt egy darab gépjárműre. A gyermekszállítási kedvezményt valamennyi szülő valamennyi gyermek után igényelheti, azonban a kérelmekben gyermekenként legfeljebb egy-egy intézmény jelölhető meg.

(2)[37] A gyermekszállítási kedvezmény a III. kerületi várakozási övezetben lévő bölcsőde, közoktatási-nevelési intézmény épületének az 1. mellékletben meghatározott környezetében 8.00 és 9.30 óra, valamint 12.30 és 18.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 60-60 perc időtartamban jogosít várakozásra, a tanítási vagy nevelési év kezdetétől, de legkorábban a kiadás napjától a tanítási vagy nevelési év végéig.

(2a)[38] A 60 perces időtartamok nem szakíthatók meg és nem oszthatók fel intézmények között.

(2b) A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédője mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a gépjármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(3)[39] A kedvezmény valamennyi megjelölt intézmény után külön-külön jár.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott gyermekszállítási kedvezményre, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint jogosult az a nem budapesti lakos is, akinek gyermeke a várakozási övezet területén közoktatási-nevelési intézménybe jár, amennyiben a lakóhely szerinti önkormányzat és a III. kerületi önkormányzat a III. kerületi önkormányzat által működtetett közoktatási-nevelési intézmények működtetéséhez való hozzájárulásról megállapodást kötött. A megállapodás meglétét a jegyző igazolja.


7. §[40]


7/A. §[41] (1)[42] Az alkalmazotti kedvezményre az a munka törvényvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszonyban álló személy jogosult, akinek a munkavégzés helye és munkáltatójának a székhelye vagy a telephelye vagy a fióktelepe a 3. vagy az 4. várakozási övezet területén van. A kérelemhez mellékelni kell a munkaviszony, valamint a munkáltató székhelyének, telephelyének, fióktelepének és képviselőjének igazolására szolgáló alábbi dokumentumokat:

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy igazolás a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről (illetve a székhelyről, telephelyről, fióktelepről)

- a munkáltató képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája,

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás.

(2)[43] Kedvezményes alkalmazotti kedvezményre jogosult az a munka törvénykönyvének, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, „az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya[44] alá tartozó munkaviszonyban álló személy, akinek a munkavégzés helye a 3. vagy az 4. várakozási övezet területén van és a 3. vagy az 4. várakozási övezet területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatója állami vagy önkormányzati vagy egyházi vagy alapítványi fenntartású, működtetésű közoktatási-nevelési, szociális, egészségügyi, kulturális, igazgatási, igazságszolgáltatási intézmény. A kérelemhez mellékelni kell a munkaviszony, valamint a munkáltató székhelyének, telephelyének, fióktelepének és képviselőjének igazolására szolgáló alábbi dokumentumokat:

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy igazolás a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről (illetve a székhelyről, telephelyről, fióktelepről)

- a munkáltató képviselőjének a kérelem benyújtásakor hatályos aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája

- a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás.

(3) E rendelet alkalmazása szempontjából

a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állami fenntartású, működtetésű közoktatási-nevelési

b) a III. kerületi önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos önkormányzati fenntartású, működtetésű egészségügyi

intézménynek minősül.

(4)[45] Az alkalmazotti kedvezmény díja az 4. várakozási övezet óradíjának kétszázötvenszerese. A kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díja az adott várakozási övezet óradíjának százhuszonötszöröse, ha az alkalmazott nem III. kerületi lakóhellyel rendelkezik. A kedvezményes alkalmazotti kedvezményt a III. kerületi lakóhellyel rendelkező alkalmazott, továbbá az 6. mellékletben meghatározott intézmények alkalmazottja – lakóhelye címétől függetlenül – a kedvezmény díjának megfizetése nélkül veheti igénybe.

(5) Az alkalmazotti és a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díja év közbeni kiváltás vagy visszaadás esetén nem csökkenthető.

(6)[46] Az alkalmazotti kedvezmény kizárólag az 4. várakozási övezet területén jogosít időkorlátozás nélküli várakozásra alkalmazottanként egy gépjármű után, amennyiben a gépjárműnek az alkalmazott vagy a vele közös háztartásban élő házastársa az üzembentartója vagy az alkalmazott a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérlet gépjárművet a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta. A kedvezményes alkalmazotti kedvezmény a (2) bekezdésben meghatározott intézmény épületének 1. mellékletben meghatározott környezetében jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra alkalmazottanként egy gépjármű után, amennyiben a gépjárműnek az alkalmazott vagy a vele közös háztartásban élő házastársa az üzembentartója vagy a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet az alkalmazott a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta[47].

(7)[48] Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott intézmény főbejárata a 3. és az 4. várakozási övezet közvetlen határán van és a kedvezmény az 4. várakozási övezet területén található utcákban vehető igénybe, úgy a kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díját az 4. várakozási övezetben meghatározott óradíj alapulvételével kell megállapítani.

(8)[49] Az alkalmazotti kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a 3. vagy az 4. várakozási övezet területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a kedvezmény kizárólag az egyéni vállalkozó által üzemben tartott gépjármű után vehető igénybe. A kérelemhez csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát vagy igazolást a vonatkozó jogszabály által előírt nyilvántartásba vételről (illetve a székhelyről, telephelyről, fióktelepről).

(9)[50] Az alkalmazotti kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket a 3. vagy az 4. várakozási övezet területén lévő piacon vagy vásárcsarnokban árusítási tevékenységet folytató őstermelőre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a kedvezmény kizárólag az őstermelő által üzemben tartott gépjármű után vehető igénybe. A kérelemhez csatolni kell a mezőgazdasági őstermelői igazolvány másolatát és a piac vagy vásárcsarnok üzemeltetője által kiadott igazolást az övezeten belül folytatott árusítási tevékenységről.


7/B. §[51] (1) A lakossági várakozási kedvezményre – kérelem alapján – egy lakásra a 3/A. § b) pontja szerint kiadható lakossági várakozási hozzájárulást vagy bérlői kedvezményt meghaladó[52] számú gépjármű után az alábbi természetes személyek jogosultak:

a)[53] a várakozási övezetek területén belül lakóhellyel rendelkező III. kerületi lakosok, az általuk megjelölt gépjárműre, ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy - ennek hiányában - ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van,

b) a lakás bérbeadásakor, szívességi lakáshasználatra történő átadásakor a bérlő vagy a szívességi lakáshasználó a 8/B. §[54] (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén. 

(2) A lakossági várakozási kedvezmény díja az adott várakozási övezet óradíjának háromszázszorosa gépjárművenként.

(3) A lakossági várakozási kedvezmény díja év közbeni kiváltás vagy visszaadás esetén nem csökkenthető.

(4) A lakossági várakozási kedvezmény az adott várakozási övezet területén jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra.


7/C. §[55] (1) A háziorvosi kedvezményre jogosult az általa megjelölt egy darab gépjárműre az a háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos, aki tevékenységét az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végzi. A feladat-ellátási szerződés meglétét a jegyző igazolja.

(2)[56] A háziorvosi kedvezmény a III. kerületi várakozási övezetben lévő rendelő épületének
1. mellékletben meghatározott környezetében jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra.

(3)[57]


8. §[58] (1) Egyedi kedvezmény iránti kérelem benyújtására az jogosult, aki a Főv. Kgy. rendeletben vagy a 4. § a)-e) és h)[59] pontjában meghatározott hozzájárulások vagy kedvezmények egyikének igénybevételére sem jogosult. Egyedi kedvezmény kivételesen, méltányolható okból, különösen egészségügyi okok, egyéb rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet esetén adható. Az egyedi kedvezmény biztosítható a teljes övezetre vagy annak egy részére is[60].

(2) Egyedi kedvezményként a várakozási övezetekben található összes fizető várakozóhely 8%-ának megfelelő várakozási engedély adható ki.


8/A. §[61] (1) Az átmeneti várakozási kedvezményre jogosultak a Bogdáni út - Huszti út - Búza utca - Ladik utca - Szentendrei út által határolt területen állandó lakóhellyel rendelkezők lakosok, valamint a bérlők és a szívességi lakáshasználók a (3)-(4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott területbe beleértendők a határoló utak – kivéve a Bogdáni út – mindkét oldalán lévő lakóépületek is.

(3) Az átmeneti várakozási kedvezmény olyan gépjárműre igényelhető, amelynek a lakos, a bérlő vagy a szívességi lakáshasználó az üzembentartója vagy a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet a lakos, a bérlő, a szívességi lakáshasználó a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta.

(4) Bérlő vagy szívességi lakáshasználó részére átmeneti várakozási hozzájárulás akkor adható, ha

a) a lakás természetes személy tulajdonosának – haszonélvezeti joggal terhelt lakás esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőnek - lakóhelye a III. kerület területén van és a tulajdonos, illetve a haszonélvező által az (1)-(2) bekezdésben meghatározott területen bérbe adott lakás a bérlőnek, illetve a szívességi lakáshasználónak legalább tartózkodási helye, vagy

b) a III. kerület területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező nem természetes személy tulajdonában álló lakás esetén a tulajdonos által az (1)-(2) bekezdésben meghatározott területen bérbe adott lakás a bérlőnek, illetve a szívességi lakáshasználónak legalább tartózkodási helye.

(5) Az átmeneti várakozási kedvezmény esetén a 3/A. § a)-b) pontjának és a 8/B. § (2)-(3) bekezdésének[62] rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(6) Az átmeneti várakozási kedvezmény az 1. mellékletben meghatározott utcákban jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra.


8/B. §[63] (1) A bérlői kedvezmény a bérlő vagy a szívességi lakáshasználó részére adható az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a gépjárműnek a bérlő, illetve a szívességi lakáshasználó az üzembentartója vagy a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet a bérlő, illetve a szívességi lakáshasználó a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta, továbbá

b) a lakás természetes személy tulajdonosának – haszonélvezeti joggal terhelt lakás esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezőnek - lakóhelye a III. kerület területén van és a tulajdonos, illetve a haszonélvező által a várakozási övezet területén bérbe adott lakás a bérlőnek, illetve a szívességi lakáshasználónak legalább tartózkodási helye, vagy a III. kerület területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező nem természetes személy tulajdonában álló lakás esetén a tulajdonos által a várakozási övezet területén bérbe adott lakás a bérlőnek, illetve a szívességi lakáshasználónak legalább tartózkodási helye.

(2) Amennyiben a lakásnak több természetes személy tulajdonosa vagy haszonélvezője van, elegendő, ha az egyik tulajdonostárs vagy haszonélvező lakcímkártya szerinti lakóhelye a III. kerület területén van.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a lakás bérbeadására, használatára vonatkozó bérleti vagy szívességi lakáshasználatra vonatkozó szerződést, valamint a tulajdonos vagy a haszonélvező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy jogosult a lakást bérbe, illetve szívességi használatra átadni, illetve hogy a lakás bérbeadása után fennálló – esetleges - adófizetési kötelezettségét teljesíti.

(4) A bérlői kedvezmény díjkedvezménye azonos a várakozási hozzájárulás díjkedvezményének a
3. § (1) bekezdésben meghatározott mértékével, figyelemmel a 3/A. §-ban foglaltakra.”9. §[64]

3. Védett övezetek


10. § A védett övezetek területi felsorolását és a védett övezetek díjtétel szerinti besorolását a Főv. Kgy. rendelet 3-4. melléklete tartalmazza.


11. § A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából biztosított kedvezmények mértéke:

a) lakásonként az első gépjárműre[65] kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100 %,

b) lakásonként a második gépjárműre[66] kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke

ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz üzemű vagy elektromos üzemű.


4. Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás


12. §[67] Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részére, a Főv. Kgy. rendelet 39. § (1) bekezdésében meghatározott kategóriájú szolgálati gépjárművekre 10 darab városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki, amelyek a szolgálat teljesítésének ideje alatt a Főv. Kgy. rendelet 40. §-ában meghatározott behajtásra és várakozásra jogosítanak.


5. Hatásköri szabályok


13. §[68] (1) A polgármester – átruházott hatáskörben – dönt

a) a várakozási övezet területére vonatkozó

aa) lakossági várakozási hozzájárulásról és kedvezményről,

ab) gazdálkodói várakozási hozzájárulásról,

ac) egészségügyi várakozási hozzájárulásról

ad) 4. §-ban meghatározott további kedvezményekről, valamint

b) a védett övezet területére vonatkozó

ba) lakossági behajtási hozzájárulásról,

bb) lakossági behajtási-várakozási hozzájárulásról,

bc) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulásról,

bd) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásról, továbbá

c) a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásról.

(2) A 13. § a) pontjában meghatározott hozzájárulások és kedvezmények iránti kérelem elbírálásához, a jogosultság ellenőrzéséhez, a hozzájárulás és kedvezmény kiadásához és nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat közszolgáltatási szerződés alapján a Parkolási Kft. látja el.

(3) A 13. § b)-c) pontjában meghatározott hozzájárulások iránti kérelem elbírálásához, a jogosultság ellenőrzéséhez, a hozzájárulás kiadásához és nyilvántartásához kapcsolódó feladatokat Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet látja el.
14. §[69] (1) A Főv. Kgy. rendeletben és a jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások és kedvezmények kérelem alapján kerülnek kiadásra. A 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott várakozási övezet területére vonatkozó hozzájárulások és kedvezmények iránti kérelmet – az elektronikusan benyújtott kérelem kivételével – a 2-3. melléklet szerinti formanyomtatványon és a 4. melléklet szerinti kiegészítő nyomtatványon, a 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védett övezet területére vonatkozó behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulások iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A papír alapú kérelmet postán vagy személyesen lehet benyújtani.

(2)[70] Az Óbudai Parkolási Kft. a magyar felségjelzésű, saját üzembentartású (tulajdonú) gépjárművekre vonatkozó lakossági várakozási hozzájárulások, illetve övezeten kívüli kedvezmények iránti kérelmek előterjesztésére elektronikus, úgynevezett ügyfélablak rendszert működtet az ugyfelablak.obudaiparkolas.hu oldalon.

(3)[71] A személyesen vagy postán benyújtott kérelemhez csatolni kell a hozzájárulásra vagy a kedvezményre való jogosultságot igazoló – a jelen rendeletben rögzített, illetve a formanyomtatványon jelölt - dokumentumokat. Az elektronikus ügyintézés során a hozzájárulásra vagy kedvezményre való jogosultságot az Óbudai Parkolási Kft. a Belügyminisztérium által vezetett járműnyilvántartás adatai, Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztályának gépjárműadó nyilvántartása és az Óbudai Parkolási Kft. pótdíj nyilvántartása alapján elektronikusan ellenőrzi[72].

(4) A 13. §-ban meghatározott hozzájárulások és kedvezmények megadásának általános feltétele, hogy a kérelemben megjelölt gépjármű üzembentartójának, ennek hiányában tulajdonosának az illetékes adóhatóságnál ne álljon fenn gépjárműadó-tartozása.

(5) Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, a kérelmezőt a hiányok megjelölése és 15 napos határidő biztosítása mellett azok pótlására fel kell szólítani.

(6) A hozzájárulást, illetve a kedvezményt – valamennyi feltétel együttes fennállása és igazolása esetén – a kérelmező részére a kérelem benyújtástól számított 30 napon belül kell kiadni.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

(8) Amennyiben a kérelmező a Főv. Kgy. rendeletben, illetve a jelen rendeletben meghatározott feltételek együttes fennállását – a hiánypótlási felhívás ellenére, az abban megjelölt határidőn belül - nem tudja igazolni, kérelme elutasításra kerül.

(9) A hozzájárulásnak, kedvezménynek tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulás (kedvezmény) számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) az övezet megnevezését, vagy a hozzájárulás, kedvezmény területi hatályát

d) az érvényességi időtartamot,

e) a jogcímet.

(10) A 13. §-ban meghatározott hozzájárulások és kedvezmények a kiadás napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek.

(11) Az övezeten kívüli kedvezmény, valamint a gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezmény érvényesítésére szolgáló Óbuda Kártya parkolási funkcióra éves kártyadíj megfizetése nélkül igényelhető.

(12) A gyermekszállítási kedvezményhez szükséges tárcsa ingyenes.

(13) Jelen rendeletben meghatározott, a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó hozzájárulások és kedvezmények költségtérítése

a) hozzájárulásonként, illetve kedvezményenként 2000 Ft + áfa a várakozási övezet területére igényelt elektronikus hozzájárulás (kedvezmény) igénylése, valamint a kizárólag parkolási funkcióra igényelt Óbuda Kártya bármely okból történő cseréje, pótlása, vagy az elektronikus hozzájárulás bármely okból történő ismételt bejelentése esetén,

b) hozzájárulásonként 2000 Ft + áfa a védett övezet területére igényelt papír alapú hozzájárulások igénylése, valamint a papír alapú hozzájárulás bármely okból történő cseréje, pótlása esetén.

(14) A költségtérítés nem jár vissza a 13. § szerinti hozzájárulás vagy kedvezmény elutasítása esetén.

(15) A (14) bekezdésben meghatározott esetekben a megfizetett kedvezmény díj visszajár a kérelmezőnek, míg a meg nem fizetett kedvezmény díjat nem kell megfizetni.

(16)[73] A papír alapú hozzájárulás, a parkolási matrica, továbbá a kizárólag parkolási funkcióra igényelt Óbuda Kártya elvesztését, ellopását, megsemmisülését vagy megrongálódását a hozzájárulás kiadójához 3 napon belül be kell jelenteni pótlás iránti kérelem benyújtásával. A hozzájárulást (kedvezményt) kiadó e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó szabályok szerint pótolja a papír alapú hozzájárulást vagy az Óbuda Kártyát. A hozzájárulást (kedvezményt) kiadó a megrongálódott parkolási matricát költségtérítés nélkül pótolja, amennyiben a jogosult a megsérült parkolási matricát bemutatja.

(17) Amennyiben a hozzájárulással (kedvezménnyel) rendelkező gépjárművet a tulajdonos év közben elidegeníti, azt az elidegenítéstől számított 8 napon belül jelezni kell a hozzájárulás kiadója felé postai levélben vagy személyesen, továbbá a papír alapú hozzájárulást, a parkolási matricát és a kizárólag parkolási funkcióra igényelt Óbuda Kártyát az elidegenítéstől számított 8 napon belül vissza kell szolgáltatni a hozzájárulás (kedvezmény) kiadójának.

(18) A jogosult köteles a hozzájárulás (kedvezmény) kiadójának 8 napon belül bejelenteni, amennyiben a hozzájárulásra, illetve kedvezményre való jogosultsága megszűnik, továbbá köteles a papír alapú hozzájárulást, a parkolási matricát és a kizárólag parkolási funkcióra igényelt Óbuda Kártyát a fent megjelölt határidőn belül a hozzájárulás (kedvezmény) kiadójának visszaszolgáltatni.


15. §[74] A várakozási övezetben lévő közúti várakozóhelyen várakozó a parkolójegyet, továbbá a várakozási- vagy a védett övezetre szóló hozzájárulást, egyéb kedvezményre jogosító papír alapú engedélyt, vagy parkolási matricát a gépjármű első szélvédőjének üvege alatt, kívülről jól látható helyen és teljes egészében olvasható módon köteles kihelyezni, illetve felragasztani.


6/A.[75] Ellenőrzés és szankciók


15/A. §[76] 15/A. § (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken az Óbudai Parkolási Kft. jogosult a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) A díjfizetés nélkül várakozó gépjármű üzemben tartójával szembeni szankciókról külön jogszabályok rendelkeznek.”


15/B. §[77] (1) A kerékbilincs alkalmazására külön jogszabályokban meghatározottak szerint kerülhet sor a (2)-(4) bekezdés figyelembe vételével.

(2)[78] A közterület-felügyelő által a kerékbilincselésre e rendelet alkalmazásában akkor kerülhet sor, ha a várakozó gépjármű tekintetében már kiszabott, de meg nem fizetett, 30 napnál régebbi pótdíjtartozás áll fenn.

(3) A pótdíjtartozás meg nem fizetése nem akadálya a kerékbilincs eltávolításának, ha annak a külön jogszabályokban meghatározott feltételei fennállnak.

(4) Ha a kerékbilincs eltávolítására a pótdíjtartozások rendezése nélkül kerül sor, ugyan azon a napon, ugyan azon a helyen ismételt kerékbilincselésre nem kerülhet sor.


15/C. §[79] (1) A lakossági várakozási hozzájárulás érvényességének ellenőrzése céljából az Óbudai Parkolási Kft. parkolási matricát biztosít a jogosult részére.

(2) A jogosult köteles a rendelkezésére bocsátott parkolási matricának a 15. § szerinti felragasztásával az ellenőrzést biztosítani.

(3) A lakossági várakozási hozzájárulásnak a 14. § (10) bekezdésben rögzített érvényességi idejét a parkolási matrica felragasztásának időpontja nem befolyásolja.”7. A díjbevételek felhasználása


16. § A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételek szolgáltatás ellátásához szükséges költséggel csökkentett része kizárólag a közterületek állapotának javítására fordítható.


17. § A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételeket, azok felhasználását a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tartja nyilván és gondoskodik a nyilvántartás önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint a közzétett adatok félévenkénti aktualizálásáról.


7/A.[80] Adatkezelés


17/A. §[81] (1) Az Óbudai Parkolási Kft. a várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcsolatban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott adatokat, az ott meghatározott célból és ideig kezeli.

(2)[82] Az Óbudai Parkolási Kft. a 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott várakozási hozzájárulások és kedvezmények kiadásával kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével a kérelmező előzetes és önkéntes írásbeli – elektronikus ügyintézés esetén jelölőnégyzet megjelölésével megadott - hozzájárulása alapján:

a) valamennyi kérelem tekintetében: kérelmező neve, kérelmező lakóhelye, kérelmező anyja neve, kérelmező születési helye és ideje, gépjármű gyártmánya, gépjármű kategóriája, gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (együttes tömeg), gépjármű forgalmi rendszáma, gépjármű felségjelzése, gépjármű használatának jogcíme (kivéve egészségügyi várakozási hozzájárulás, gyermekszállítási kedvezmény, háziorvosi kedvezmény, egyedi kedvezmény), meghatalmazott neve, lakcíme (amennyiben van);

b) bérlő vagy szívességi lakáshasználó kérelme esetén: az a) pontban megjelölt adatok és a kérelmező tartózkodási helye;

c) alkalmazotti és kedvezményes alkalmazotti kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és munkáltató neve, munkáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe, munkáltató nyilvántartási száma, munkáltató képviselőjének neve;

d) gyermekszállítási kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és gyermek neve, gyermek anyja neve, bölcsőde/oktatási intézmény neve és címe;

e) egészségügyi várakozási hozzájárulás esetében: az a) pontban megjelölt adatok és területi kötelezettség típusa, területi kötelezettség ellátását igazoló szerv;

f) háziorvosi kedvezmény esetében: az a) pontban megjelölt adatok és a feladatellátást végző jogi személy neve, a feladatellátást végző jogi személy székhelye, a feladatellátást végző jogi személy nyilvántartási száma, a rendelő neve és címe.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Óbudai Parkolási Kft. megállapítsa a kérelmező jogosultságát a várakozási hozzájárulásra vagy kedvezményre, illetve a jogosultság fennállása esetén biztosítsa a kérelmezett várakozási hozzájárulás és/vagy kedvezményt a jogszabály által meghatározott időtartamon belül, továbbá, hogy egyértelműen azonosítsa és megkülönböztesse a kérelmezőket, a gépjárműveket, a kérelmekben megjelölt egyéb személyeket és hogy meghatározhassa a kedvezmények területi hatályát.

(4)[83] A (2) bekezdésben meghatározott adatkezelésre a kérelmezők önkéntes adatszolgáltatása, elektronikus ügyintézés esetén a kérelmezők önkéntes adatszolgáltatása és a közhiteles járműnyilvántartásból történő adatfelvétel alapján az alábbi időtartamban kerül sor:

a) személyes ügyintézés esetén a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény kiadásától a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig;

b) postai ügyintézés esetében a kérelmező által beküldött nyomtatvány és/vagy iratmásolat Óbudai Parkolási Kft-hez való beérkezésétől

ba) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig, amennyiben a beküldött, illetve az esetleges hiánypótlás keretében benyújtott iratok alapján a várakozási hozzájárulás vagy a kedvezmény kiadható;

bb) a hiányok pótlására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 5. munkanap végéig, amennyiben a kérelmező hiányos kérelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el;

bc) a kérelem feldolgozásának a végéig, amennyiben a kérelmező által beküldött iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező nem jogosult a kérelmezett várakozási hozzájárulásra és/vagy kedvezményre;

c) elektronikus ügyintézés esetében a kérelmező által online kitöltött és beküldött kérelem Óbudai Parkolási Kft-hez való beérkezésétől

ca) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év végéig, amennyiben a beküldött kérelem, illetve az esetleges hiánypótlás keretében benyújtott iratok és az online adatellenőrzések alapján a várakozási hozzájárulás vagy a kedvezmény kiadható;

cb) a hiányok pótlására nyitva álló határidő utolsó napjának végéig, amennyiben a kérelmező hiányos kérelmet nyújt be és a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő eredménytelenül telik el;

cc) a kérelem feldolgozásának a végéig, amennyiben a kérelmező által beküldött kérelem és az online adatellenőrzések alapján megállapítható, hogy a kérelmező nem jogosult a kérelmezett várakozási hozzájárulásra és/vagy kedvezményre.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat az Óbudai Parkolási Kft. a megbízásából és javára eljáró ügyvédi iroda (ügyvéd), közjegyző, bíróság, végrehajtó vagy követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó szervezet részére továbbíthatja.

(6) A 14. § (2) bekezdése szerint elektronikusan előterjesztett kérelmek esetén az Óbudai Pakolási Kft. a kérelmező előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján, a kérelemben közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek megállapítás céljából adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá a közúti közlekedési járműnyilvántartásból és az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások, illetve kedvezmények nyilvántartását összekapcsolja.


8. Záró rendelkezések


18. § (1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 10-12. §, a 13-15. §-nak és a 16-17. §-nak a védett övezetre vonatkozó rendelkezései a kihirdetést követő napon lépnek hatályba.

(3) A 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány a 2014. január 1-jét megelőzően benyújtott igénylések esetén is alkalmazható.

(4) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.


19. § (1) Hatályát veszti a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról szóló 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet.

(2) A 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet alapján kiadott hozzájárulások és kedvezmények a hozzájáruláson feltüntetett feltételekkel és időpontig érvényesek.jegyző

polgármester
[1]

Elfogadva: 2015. június 11. Hatályos: 2015. július 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 15. §-át.

[2]

Elfogadva: 2015. szeptember 10. Hatályos: 2015. szeptember 12-étől. Alkalmazására lás még ugyanezen rendelet 4. §-át.

[3]

Elfogadva: 2015. október 8. Hatályos: 2015. október 14-étől.

[4]

Elfogadva: 2015. november 12.

[5]

Elfogadva: 2016. január 14. Hatályos: 2016. február 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 7. § (2) bekezdését.

[6]

Elfogadva: 2016. március 18. Hatályos: 2016. március 22-étől.

[7]

Elfogadva: 2016. április 22. Hatályos: 2016. április 29-étől.

[8]

Elfogadva: 2016. szeptember 23. Hatályos: 2017. október 17-étől

[9]

Elfogadva: 2016. december 14. Hatályos: 2016. december 20-ától

[10]

Elfogadva: 2017. december 15. Hatályos: 2017. december 19-étől

[11]

Elfogadva: 2018. március 2. Hatályos: 2018. március 10-étől. A 2-4. mellékletet érintő módosítás hatályos: 2018. március 17-étől.

[12]

Elfogadva: 2018. május 24. Hatályos: 2018. május 31-étől.

[13]

Elfogadva: 2018. június 22. Hatályos: 2018. július 20-ától.

[14]

Elfogadva: 2018. november 30. Hatályos: 2018. december 1-jétől.

[15]

Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 1. §

[16]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 13. § 1. pontja

[17]

Beiktatta: 52/2015. (X. 13.) Ör. 1. §

[18]

Beiktatta: 52/2015. (X. 13.) Ör. 2. §

[19]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 13. § 2. pontja

[20]

Módosította: 39/2015. (IX. 11.) Ör. 1 § Hatályos: 2015. szeptember 12-étől. Alkalmazására lás még ugyanezen rendelet 4. §-át

[21]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 3. §

[22]

Hatályon kívül helyezte: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 12. §

[23]

Módosította: 57/2015. (XI. 15.) Ör. 10. §. Hatályos: 2015. november 15-étől.

[24]

Hatályon kívül helyezte: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 12. §

[25]

Módosította: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 1. §

[26]

Módosította: 47/2018. (XI.. 30.) Ör. 2. §

[27]

Beiktatta: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 3. §

[28]

Beiktatta: 52/2015. (X. 13.) Ör. 5. §

[29]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 6. §

[30]

Beiktatta: 2/2016. (I. 14.) Ör. 1. §. Hatályos: 2016. február 1-jétől.

[31]

Beiktatta: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 4. §

[32]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 6. §

[33]

Módosította: 1/2016. (I. 15.) Ör. 2. Hatályos: 2016. január 16-ától.

[34]

Módosította: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 11. § 1. pontja

[35]

Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 6. § Hatályos: 2015. július 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 15. §-át.

[36]

Módosította: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. január 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 9. § (2) bekezdését.

[37]

Módosította: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. november 15-étől.

[38]

Beiktatta: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2016. január 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 9. § (2) bekezdését.

[39]

Módosította: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 2. § (4) bekezdés. Hatályos: 2016. január 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 9. § (2) bekezdését.

[40]

Hatályon kívül helyezte: 52/2015. (X. 13.) Ör. 14. § 2. pontja

[41]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 7. §

[42]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 6. § 1. pontja

[43]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 6. § 1. pontja

[44]

módosította: 2/2016. (I. 15.) Ör. 8. § 1. pontja: Hatályos: 2016. január 16-ától.

[45]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 6. § 3. pontja

[46]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 6. §  3. pontja

[47]

Módosította: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. január 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 9. § (2) bekezdését.

[48]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 6. § 2-3. pontja

[49]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 6. § 1. pontja

[50]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 6. § 1. pontja

[51]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 7. §

[52]

Módosította: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 11. § 2. pontja

[53]

Módosította: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 4. §. Hatályos: 2015. november 15-étől.

[54]

Módosította: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 11. § 1. pontja

[55]

Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 8. § (3) bekezdés Hatályos: 2015. július 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 15. §-át.

[56]

Módosította: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 5. §. Hatályos: 2015. november 15-étől.

[57]

Hatályon kívül helyezte: 52/2015. (X. 13.) Ör. 14. § 3. pontja

[58]

Módosította: 57/2015. (XI. 13.) Ör. 6. § Hatályos: 2015. november 15-étől.

[59]

Módosította: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 11. § 3. pontja

[60]

Beiktatta: 36/2016. (IX. 26.) Ör. 1. §

[61]

Beiktatta: 2/2016. (I. 15.) Ör. 3. §. Hatályos: 2016. február 1-jétől.

[62]

Módosította: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 11. § 4. pontja

[63]

Beiktatta: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 5. §

[64]

Hatályon kívül helyezte: 52/2015. (X. 13.) Ör. 14. § 5. pontja

[65]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 12. § 1. pontja

[66]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 12. § 1. pontja

[67]

Módosította: 52/2015. (X. 13.) Ör. 9. §

[68]

Módosította: 36/2016. (IX. 26.) Ör. 2. §

[69]

Módosította: 36/2016. (IX. 26.) Ör. 3. §

[70]

Módosította: 48/2016. (XII. 19.) Ör. 1. §

[71]

Módosította: 48/2016. (XII. 19.) Ör. 1. §

[72]

Módosította: 16/2018. IV. 30.) Ör. 1. §

[73]

47/2018. (XI. 30.) Ör. 6. §

[74]

Módosította: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 7. §

[75]

Beiktatta: 2/2016. (I. 15.) Ör. 4. § (1) bekezdés. Hatályos: 2016. január 16-ától

[76]

Beiktatta: 2/2016. (I. 15.) Ör. 4. § (1) bekezdés. Hatályos: 2016. január 16-ától

[77]

Beiktatta: 2/2016. (I. 15.) Ör. 4. § (2) bekezdés. Hatályos: 2016. február 1-jétől

[78]

Módosította: 16/2018. (V. 30.) Ör. 2 §

[79]

Beiktatta: 47/2018. (XI. 30.) Ör. 8. §

[80]

Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 13. § Hatályos: 2015. július 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 15. §-át.

[81]

Módosította: 36/2016. (IX. 26.) Ör. 5. §

[82]

Módosította: 48/2016. (XII. 19.) Ör. 2. § (1) bekezdés

[83]

Módosította: 48/2016. (XII. 19.) Ör. 2. § (2) bekezdés


Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
237.08 KB
6. melléklet
78.5 KB
1. melléklet
182.5 KB
2. melléklet
16.81 KB
2/2. melléklet
72.27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!