nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-26 -tól
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelete
talajterhelési díjról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (a továbbiakban: Ktd. tv.)  21/A.§. (2) bekezdésében és a 26. §. (4) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1.§.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Tényő község közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd.) 11.§-ában meghatározott helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozóan szennyvíz elvezetést alkalmazókra környezethasználókra terjed ki.  


3.§.

A talajterhelési díj bevallása, megfizetése

(1) A talajterhelési díjat a környezet használónak kell megállapítania, bevallania és megfizetni a tárgyévet követő március 31.-ig. 

(2) Az a környezethasználó, aki nem rendelkezik vízmennyiség mérővel, e rendeletben meghatározott vízmennyiség, (átalány) alapján számítja ki a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét.  Az így meghatározott átalány: 1 főre 1 m3/hó.

(3) A  talajterhelési díjat a kibocsátónak a Tényő Község Önkormányzat  által vezetett Talajterhelési beszedési 11737007-15366777-03920000 számú számlájára kell a tárgyévet követő március 31-ig megfizetni.


4.§.

Ellenőrzési, adatszolgáltatási és eljárási szabályok

(1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles az alábbiak szerint:

(2) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság az e rendeletben, valamint a Ktd-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján látja el.


5.§.

Díjkedvezmények, mentességek

(1) Rászorultsági alapon, teljes  mértékben mentesülhet a talajterhelési díj fizetés alól az a család, illetőleg egyedülálló személy, aki az alábbi feltételeknek valamelyikének megfelel.

(2) A 2017. évi talajterhelési díj bevallásától és fizetési kötelezettségétől mentesül az a személy, aki 2018. december 31-ig rácsatlakozik az ingatlanához tartozó szennyvíz hálózatra és ezt a tényt a közműszolgáltatónál kiállított dokumentummal igazolni tudja.


6.§.

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!