nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (X.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-04 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016 (X.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján

2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontja felhatalmazása alapján,

3. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 278.469 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 247.663 e Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 278.469 ezer forintban állapítja meg.

        (2) A 2016. évi költségvetés hiánya 30.806 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  30.806 ezer forint.

       (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza”


2.§ Az R1. 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

        a)  önkormányzat általános működésének támogatása                                              161.828 e Ft,

        b) egyéb költségvetési támogatások                                                                                       14.794 e Ft

        c) közhatalmi bevételek                                                                                                            43.080 e Ft

        e) működési bevételek                                                                                                                16.541 e Ft

        f) működési célú átvett pénzeszköz                                                                                         8.920 e Ft

        g) felhalmozási bevételek                                                                                                            2.500 e Ft

        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra                                           20.746 e Ft

        i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre                                                 10.060 e Ft

        j) finanszírozási bevételek                                                                                                               0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

           a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                                   278.469 e Ft,

           b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                                    0 e Ft,

           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                       0 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:                                                                                                         255.223 e Ft,

         b) felhalmozási bevételek:                                                                                                    23.246 e Ft.”


3.§ Az R1. 3. §  (1), (2).  helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1)     Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

    a) működési költségvetés                                                                                                           253.895 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                 126.667 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                           32.054 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                                                        72.686 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                                               9.005 e Ft

        ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                                        12.794 e Ft

      b) felhalmozási költségvetés                                                                                                      23.246 e Ft

         ba) beruházások,                                                                                                                       1.415 e Ft

         bb) felújítások                                                                                                                               21.831 e Ft

      c ) kölcsönök                                                                                                                                               0 e Ft

     d)  tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                     2.017 e Ft

                                                                     

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                                           278.469 e Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                                            0 e Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                           0 e Ft.”


4.§ Az R1. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. §    A költségvetési egyenleg

            a) működési cél szerint                bevétel:    255.223 e Ft

                               kiadás:     255.223 e Ft,

                               egyenlege: 0 Ft

           b) felhalmozási cél szerint           bevétel:      23.246 e Ft

                               kiadás:        23.246 e Ft,

                              egyenlege: 0 Ft

           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5. § Az R1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

6. § Az R1. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

7. § Az R1. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

8. § Az R1. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

9. § Az R1. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

10. § Az R1. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

11. § Az R1. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

12. § Az R1. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

13. § Az R1. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.


14. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2.) 9. § (1) bekezdésében „a támogatás évében október 31. napjáig betöltötte” szövegrész helyébe „a támogatás évében december 31. napjáig betölti” szövegrész lép.


15. § Az R2. 10. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 200 %-át” szövegrész helyébe „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 220 %-át” szövegrész lép.


16. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. sora és utolsó (összesen) sora helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.


17. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10. meléklet
1.04 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!