nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Hatályos:2014-09-03 -tól
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Újcsanálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (folyékony hulladék) összegyűjtését és elszállítását Újcsanálos Község Önkormányzata közszolgáltatás útján biztosítja Újcsanálos község közigazgatási területén.


2. § A közszolgáltatást a Kurmai és Társa Kft. (3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz., cégj.szám: 05-09-006953, adószám: 11587008-2-05 képviseletében eljár: Kurmai Gábor ügyvezető, továbbiakban:  Közszolgáltató) végzi Újcsanálos település területén.2


3. § A közszolgáltatást az újcsanálosi ingatlanok tulajdonosai vagy használói eseti jelleggel a szennyvízgyűjtésre kialakított létesítmény (házi szennyvízgyűjtő) kapacitásának függvényében a közszolgáltatótól történő közvetlen szolgáltatás megrendelés útján köteles igénybe venni.


 4. § A közszolgáltató köteles:


 1. Újcsanálos közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzése, mely során a Közszolgáltató a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásával elszállítja és elhelyezi a MIVÍZ Kft. Miskolci szennyvíztisztító telepén.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű, olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.


 1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.


 1. A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 4 munkanapon belül 7 és 16 óra között a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját megjelölni és végleges ártalommentes elhelyezés végett a jelen szerződés 1.1. pontjában megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.


 1. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha érzékszervi megállapítás vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.


 1. A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől elszállításáról.


 1. A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:


 1. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
 2. a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel,
 3. a közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, vagy nyilvántartásba- vétellel.

h) A közszolgáltatás ellátásához a Közszolgáltató alvállalkozót nem vehet igénybe.

i) A Közszolgáltató köteles gondoskodni:

 1. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását:
 2. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzését;
 3. a közszolgáltatás körébe tartozó szennyvíz ártalmatlanítására az önkormányzat képviselő-testülete által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét;
 4. a Közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól szóló, részletes költségelszámolással kiegészített tájékoztatás benyújtásáról az önkormányzat képviselő-testületének legalább évenkénti egyszeri alkalommal, a tárgyévet követő év március 31-ig.
 5. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését
 6. a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat működtetését
 7. a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását.3


5. § Az ingatlan tulajdonos vagy használó


 1. aki a szennyvízcsatorna hálózatra nem kötött rá, az ingatlanán keletkező háztartási szennyvizet köteles közműpótló létesítményben gyűjteni és ideiglenesen tárolni


 1. köteles az összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállíttatásáról gondoskodni az önkormányzat által kijelölt közszolgáltató igénybevétele útján megrendelés alapján


 1. köteles megfizetni a szolgáltatás díját a közszolgáltató által kiállított számla alapján


 1. az általa összegyűjtött háztartási szennyvíz nem tartalmazhat a környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket


 1. megszűnik a közszolgáltatás igénybe vételi kötelezettsége a kiépített szennyvízhálózatra történő rákötés napjával


6. § Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés tartalmi elemei


 1. közszolgáltatást biztosító önkormányzat adatai
 2. közszolgáltató neve, székhelye, azonosító adatai
 3. a közszolgáltatásban résztvevő felek által kijelölt kapcsolattartók neve, telefonszáma
 4. a közszolgáltatásban résztvevő felek jogai, kötelességei
 5. közszolgáltatási díj megállapításának szabályai
 6. a közszolgáltatási tevékenység biztosításának módja
 7. a közszolgáltatási szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetei


7. §     (1) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója kizárólag az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatót veheti igénybe, az ingatlanán az előírások szerint összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására.

            (2) A megrendeléssel az ingatlan tulajdonosa, használója és a közszolgáltató között szerződés jön létre.

            (3) A szerződés alapján a háztartási szennyvizet a közszolgáltató a megrendelővel egyeztetett időpontban szállítja el.


 8. § A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

Alkalmazott díjtétel:


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja:

(minimum 6 m3)                                       3000,- Ft/m3 + áfa

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítésének díja:

(minimum 6 m3)                                       1000,-Ft/m3 + áfa

(A díj tartalmazza a begyűjtés, a szállítás költségét és az ártalmatlanítás díját.)4


9. § Az ingatlan tulajdonosát vagy használóját a közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetési kötelezettség terheli, melynek elmulasztása a megfizetésre nyitva álló határidő elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik és adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A díjhátralék vonatkozásában a Vgtv. 44/E. § előírásait kell alkalmazni.


10. § A szolgáltatás megrendelésével a megrendelő hozzájárul a személyes adatainak az önkormányzat és a közszolgáltató általi kezeléséhez (név, lakcím, fogyasztásának adatai).


10/A.§ (1) Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon folyékony hulladék nem keletkezik.


(2) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.


(3) Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.


(4) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó folyékony hulladék keletkezik, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a folyékony hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.111. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


1 Módosította az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. május 1. napjától.

2,3,4 Módosította a 10/2014.(VIII.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2014. október 1. napjától. Perge István                                                                       Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!