nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-06 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete
köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Somogyszentpál Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a pontjában kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései figyelembe vételével a temetőkről és a temetkezés rendjéről az alábbiak szerint rendelkezik:

Általános rendelkezések

 1.  § (1) A szabályozás célja, hogy a helyi viszonyok figyelembe vételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadását, a kegyeleti jogokat, szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.
 1. A rendelet hatálya kiterjed Somogyszentpál területén lévő köztemetőkre, valamint a temetők fenntartásával, üzemeltetéssel és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.
 1.  § (1) Az önkormányzat által üzemeltetett temető köztemető, abban az önkormányzat köteles az elhunyt személyére vallási, lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz-, nemzeti - etnikai hovatartozásra, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését, hamvaik elhelyezését.
 1.  A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartás rendjét az eltemettetők határozzák meg.
 2.  Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
 3.  A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az Önkormányzat szabad közszolgáltató útján gondoskodik.
 4.  A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételekről az önkormányzat gondoskodik.
 5.  A temetkezési szolgáltatók, vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. Az esetleges károkozás mértékét kötelesek megtéríteni.
 1.  § (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását a Jegyző ellenőrzi. Ennek keretében:
 1.  a temető fenntartóját és üzemeltetőjét felhívhatja a jogszabályokban és a temető szabályzatában foglalt rendelkezések betartására,
 2.  ellenőrzi a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak betartását. Szükség esetén kezdeményezheti a közszolgáltatási szerződés felmondását.
 1. A jegyző az ellenőrzés során a köztemetőben vezetett nyilvántartásokba betekinthet és vizsgálhatja a temetőben szolgáltatást végzők jogosultságát.


Temetkezési helyek és szabályok

 1.  § (1) Az önkormányzata által üzemeltetett temetőben a temetés módja:
 1.  koporsós temetés
 2.  hamvasztásos (urnás) temetés.
 1.  A temetők belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét „temetőrendezési tervben” kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet az üzemeltető készíti, azt a tulajdonos hagyj a jóvá.
 2.  A temető térképét a temető bejárata mellett ki kell függeszteni, a változásokat azon legalább évente át kell vezetni.
 1.  § (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella) - felnőtt sírhely, díszsírhely, gyermeksírhely, urnasírhely, és sírbolt táblákra, valamint hamvak szétszórására alkalmas területekre lehet felosztani.
 1.  A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és temetés céljából ismét igénybe lehet venni.
 2.  Külön sírhely-táblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és csonkolt testrészek eltemetésére.
 3.  A táblákat betűvel ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámozott sírhelyekre kell felosztani.

A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

 1.  A sírhelyeket a betemetés alatt álló sírhely-táblákban - lehetőleg - folytatólagos sorrendben kell felhasználni.
 2.  A sírhelyek közötti közlekedési területen kerti bútor (pl. pad), műtárgy, építmény nem helyezhető el.
 3.  Az elhamvasztott elhunytak hamvait tartalmazó urnákat a temetőn belül sírhelyben, (rátemetéssel), urnasírokban, urnafalban, síremlékben, vagy sírboltban lehet elhelyezni, illetőleg a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatóak.
 4.  Az urnafalon az urnafülkéket balról - jobbra haladó számozással kell nyilvántartásba venni.
 5.  A hamvasztásos temetésről gondoskodó személy kívánságára - az átvétel egyidejű igazolása mellett - a hamvakat tartalmazó urnát ki kell adni és ennek megtörténtét, valamint a hamvak elhelyezésének helyét, nyilvántartásba fel kell jegyezni. A kiadott urnát a hozzátartozó a kegyeleti igények betartásával köteles eltemetni, vagy elhelyezni.
 1.  § (1) Ha a temető megtelik, vagy egyéb fontos körülmény azt megkívánja, a tulajdonos dönthet a temető lezárásáról.
 1.  Ha a temetőn belül temetőrész, sírhelytábla telik meg, annak lezárását az üzemeltető határozhatja el, a tulajdonos egyidejű értesítése mellett.
 2. A lezárásról hirdetményt kell közzétenni a temető tájékoztató táblán, a ravatalozón és az érintett temetőrészen.
 3.  A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásáról döntés nem születik.
 4.  Ha a temető vagy temetőrész más célú felhasználásáról dönt a tulajdonos, úgy gondoskodni kell a temetési helyek kiürítéséről.
 5.  A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az üzemeltető gondoskodik. A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek vissza a temető tulajdonosának (üzemeltetőjének) a birtokába.
 6.  A még le nem járt használati idejű temetési helyek áthelyezéséről a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal az üzemeltető állapodik meg.
 7.  Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell.


 1.  Sírhely, sírhelytábla, vagy egész temető kiürítését egy országos napilapban, a temető hirdetőtábláján közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a lezárás (kiürítés) előtt 6 hónappal, a továbbiakban pedig 2 havonként történjenek.
 2.  Ha valamely urnafülke használati ideje lejár, a temető üzemeltetője hirdetményben tartozik a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt legalább hat hónappal erre felhívni. A hirdetményt ilyen esetben az urnafülkét tartalmazó építmény , illetőleg urnasírhely-tábla jól látható helyén és a temető kapuján kell hat hónap időtartamra kifüggeszteni.
 3.  Ha az urnafülke (urnasírhely) használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, a temető üzemeltetője a használati idő lejárta után azt kiürítheti, és az urnákat közös sírba temetheti, vagy közös fülkébe helyezheti.
 1.  § (1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni. A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni az üzemeltető részére. A fizetendő díjtételeket az 1. számú melléklet tartalmazza. A használat a megváltás napjával kezdődik.
 1.  A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
 2.  Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.
 3.  Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével - vissza kell téríteni.
 4.  A megváltozott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél tett írásbeli nyilatkozattal lehet lemondani.
 1.  § (1) Az egyszeri megváltás időtartama:
 1.  Sírbolt (kripta) esetében a kriptába történt utolsó temetés után 60 év
 2.  Sírhely (egyes, kettes, hármas és gyermek) 25 év. Kettes, hármas sírhely esetén az utolsó beletemetéstől számított 25 évig biztosítani kell a használatot.
 3.  urnakripta esetében 20 év
 4.  urnasír (kolumbárium fülke) 10 év
 1.  A megváltási idő letelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatok.
 2.  Abban az esetben, ha a megváltási idő letelte után 3 éven belül a temetkezési helyet nem váltják meg, az üzemeltetéssel megbízott megtérítési igény nélkül azt újból felhasználhatja.
 3.  Ha a használat a (3) bekezdésben foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett a temető üzemeltetője köteles gondoskodni.
 4.  A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.
 1.  § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretei:
 1.  Egyes sírhely: 220 cm hosszú , 100 cm széles, 200 cm mély
 2.  Kettes sírhely: 220 cm hosszú, 200 cm széles, 200 cm mély
 3.  Hármas sírhely: 220 cm hosszú 300 cm széles és 200 cm mély
 4.  Gyermeksírhely: 160 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély
 5.  Urnasírhely: 60 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély
 6.  A díszsírhely egyes sírhely, 1,5 m x 0,9 m, 2,2 méterre mélyített, hogy a későbbi rátemetés lehetséges legyen.
 7.  A kolumbáriumban az urnák tárolása 30x30x45 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
 8.  A hamvszóró parcella mérete: 3x4, mélysége 0,6 m.
 9.  A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.
 10.  A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.
 11.  Mélyített sírhelyben (250 cm) - újra megváltás mellett - még egy koporsó rátemethető úgy, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.
 12.  A kettes és hármas sírhely két illetve három nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál.

(5 Felnőtt sírhelybe 6, gyermek sírhelybe 2 urna is elhelyezhető. Ilyen esetben is a sírhelyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 1.  A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos.
 2.  A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló - anyaggal burkolni lehet.
 3.  A sírhelyeken felhantolt és hantolás nélküli sír alakítható ki az arra kijelölt parcellákban.
 1. § (1) Sírbolt (kripta) a nyilvántartó könyvben sírbolt táblaként megjelölt helyen, építési

engedély alapján, elsődlegesen koporsós temetést szolgáló építmény. Az építmény építési engedély köteles. Az építési engedély egy példányát az üzemeltetőnek meg kell küldeni.

 1.  Az építtetőnek, vagy a kivitelezőnek a sírbolt létesítését az építési munkák megkezdése előtt, az üzemeltetőnek az építési engedély csatolásával és a kivitelező megjelölésével be kell jelenteni.
 2.  A sírbolt fenntartásáról annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt, vagy síremlék összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólítja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Eredménytelen felhívás esetén az üzemeltető kérelmére a Jegyző elrendelheti a sírbolt eltávolítását, megtilthatja a sírboltba való további temetkezést.
 3.  A sírbolt táblában megépített egyes sírboltokról, sírbolt könyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni az építtetőnek (illetve örököseinek) a temetkezésre jogosultakra vonatkozó rendelkezéseit.
 4.  Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.
 5.  A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el.
 6.  Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.
 7.  A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő, poriadáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok csak egy urnahelynek számítanak.

11-§ (1) A díszsírhelyek a temetőben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt személy kimagasló érdemeinek elismeréséül a képviselő-testület örök temetkezési hely céljára adományoz. Díszsírhely, élő személy részére nem adományozható.

 1. A díszsírhelyek síremlékeinek felállításáról a képviselő-testület esetenként határoz. A temető esetleges átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről ugyancsak a képviselő-testület dönt


 1.  A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.
 2.  A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart és díjtalan.
 3.  Kérelemre - sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával - az elhunyt özvegye is eltemethető a díszsírhelyre. Rátemetésnél a felmerülő költségeket meg kell téríteni.
 4.  A díszsírhelyek gondozásáról és ápolásáról az elhunyt(ak) hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat megbízására és költségére az üzemeltető köteles gondoskodni.

Temetőben történő munkavégzés

 1.  § (1) A temetőben munkát végezni az e rendeletben és a temető szabályzatában foglaltak szerint lehet.
 1.  A sírhely jelölésére síremlék állítható.
 2.  A síremléket szilárd alapzatra kell állítani, magassága a sírhely előtti rendezett közlekedési terület terepszintjétől 2 méternél magasabb nem lehet, szélességét úgy kell meghatározni, hogy a sírhely mindkét oldalán legalább 25-30 cm közlekedésre szolgáló szabad terület maradjon.
 3.  Az építési, bontási, helyreállítási, beszállítási munkák megkezdését az üzemeltetőnek írásban be kell jelenteni.
 4.  Az üzemeltető a bejelentésről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a folyószámot, a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, (parcellakor, sírhely) megnevezését, elvégzésének munkanapban meghatározott idejét, valamint az építtető és a kivitelező nevét, címét. Sírbolt építés esetén a jogerős építési engedély számát.
 5.  A síremlék elhelyezésekor, a sírbolt kialakításakor a munkálatokat úgy kell végezni, hogy a szomszéd sírokban kár ne keletkezzen, kegyeletsértés ne történjen.
 6.  A síremlék elhelyezéséhez szükséges építési anyagot, az önkormányzat előzetes hozzájárulásával, a ravatalozó épülete mögötti szabad területen lehet tárolni a munka kezdésének napjától a munka befejezése napjáig. A munka befejezésekor az igénybe vett területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.
 7.  Aki új síremléket helyez el, a lebontott síremléket köteles a munkálatok elvégzését követően a temető területéről elszállítani.
 8.  Síremlék felújítása esetén, ha az nem a helyszínen történik, a temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető hozzájárulása szükséges.
 9.  A rossz műszaki állapotú vagy balesetveszélyessé vált síremléket a sírhely használói (hozzátartozói) kötelesek helyreállítani vagy elbontani. Amennyiben a használó ezt a kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesítni, úgy a jegyző ezt a munkát a hozzátartozó költségére és veszélyére elvégezteti.
 10.  A temetőkben szakipari munkát végző vállalkozók kötelesek a temető üzemeltetőjének megfizetni az általuk felhasznált energia használati díját, továbbá építőipari anyag tárolása esetén az egyébként fizetendő közterület-foglalási díjat.
 1.  § (1) A sírhelyek és a hozzátartozó közlekedési terület rendbetartásáról, a használó köteles gondoskodni. Amennyiben a használó ismeretlen, a sír gyomtalanításáról és évi kétszeri (tavaszi és őszi) rendbetételéről a temetőgondnok gondoskodik.
 1.  A temetkezési hely használója által végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

 1.  cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
 2.  olyan fás szárú növények ültetése, amelyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot.
 3.  A sírokat, síremlékeket, azokon lévő tárgyakat, növényeket rongálni, illetéktelen személyeknek elvinni, eltulajdonítani tilos.
 4.  Az elhervadt virágok, koszorúk a temetőben csak az arra kijelölt helyen helyezhetők el.
 5.  A temetőben magas növésű , erős gyökérzetű fák nem ültethetők.

Temetkezési szolgáltatások

 1.  § (1) A temetőkben a temetkezési szolgáltatásról a törvényben és a Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelelő, engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók (továbbiakban: temetkezési szolgáltatást végzők) az e rendeletben, valamint mellékleteiben foglalt előírások szerint gondoskodnak.


 1.  A temetkezési szolgáltatást végzők, a tevékenységüknek a településen történő megkezdésekor kötelesek a temető üzemeltetőjét e tényről írásban tájékoztatni. Az üzemeltető köteles a tájékoztatást tudomásulvételével egyidejűleg e rendeletet, valamint mellékletei egy példányát a temetkezési szolgáltatást végzőknek megküldeni.
 2.  Az önkormányzat, illetve az üzemeltető tulajdonában lévő eszközök (pl.: ravatalozó, kandeláberek, stb.) igénybevételéért a temetkezési szolgáltatást végző köteles szolgáltatási, illetve használat díjat fizetni.
 3.  A temetkezési szolgáltatást végző, a szertartást követően köteles a ravatalozóból az általa bevitt tárgyakat eltávolítani.
 4.  A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.
 5.  A temetkezési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. Az együttműködés területeit, szabályait, a vállalkozó által nyújtott szolgáltatások körét megállapodásban kell rögzíteni.
 6.  A temetkezési szolgáltatások körébe tartozik különösen a temetésfelvétel, a helyi és a távolsági halott szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése (a halott öltöztetése, koporsóba helyezése), a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a sírgödör kialakítása, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a sír betemetése (a halott elhantolása), a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés.

Nyilvántartások vezetése

 1.  § (1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni.
 1.  A temető fenntartója sír- nyilvántartási térképet és temető nyilvántartó könyvet köteles vezetni, továbbá hozzáférhető helyen panaszkönyvet tartani.
 2.  A nyilvántartókönyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, az elhalálozás napja, fertőző betegségekben elhunytaknál a halál oka, sírhely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
 3.  Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fej fa sorszámát


 1.  A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a
 1. bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.
 1.  A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a megváltásra jogosult személy nevét és pontos címét.
 2. A nyilvántartási adatokból tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet adni.

A temetők rendje

 1.  § (1)A temetők üzemeltetője a temető rendjére vonatkozó szabályok kialakítása során az alábbiak betartásával köteles eljárni:
 1.  a temető nyitva tartását a 17. § szabályozza. Ettől hosszabb nyitva tartás a „halottak napja” előtt és azt követő egy hétben lehet.
 2.  A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.
 3.  A temetőben csak a sírok, síremlékek stb. díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák, stb.) helyezhetők el. Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad letenni.
 4.  A temetőn belüli úthálózatot gépjárművel is járható állapotban kell tartani.
 1.  A temetőben járművel közlekedni csak
 1.  a súlyos mozgássérültet szállítónak, és
 2.  a temetkezési tevékenységben résztvevőnek szabad
 1.  Az üzemeltető térítés ellenében a munkavégzés céljából behajtó járműveknek behajtási engedélyt adhat.
 2.  A temetőben keletkezett hulladékok gyűjtéséről hulladékgyűjtő-hely kijelölésével vagy kihelyezett konténerek biztosításával kell gondoskodni. A keletkezett szemét elszállíttatásáról legalább havonta gondoskodni kell.
 3.  A temetőben vízvételi lehetőséget kell biztosítani.
 4.  A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
 5.  A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.
 6.  A temetőbe állatokat a vakvezető kutya kivételével bevinni tilos.
 1.  § (1) A temető nyitva tartása:
 1.  Nyári időszámítás esetén:  06.00-20.00 óráig
 2.  Téli időszámítás esetén:     07.00-17.30 óráig
 1.  A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.
 2.  A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
 3.  A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.
 4.  A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, megrongálni tilos.
 5.  A temetőben virágot, vagy bármi más tárgyat árusítani csak az üzemeltető engedélyével szabad.

Záró rendelkezések


18. §. (1)  A jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző

gondoskodik.


(2) Ezzel egyidejűleg a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről  szóló  többször   módosított      13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelet  hatályát veszti.

Babina Sándor         sk.                                                              Dr. Berényi Sándor sk.

                     jegyző                                                                                     polgármester     

Szerkesztés...Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet melléklet
26.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!