nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-23 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (IV.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Somogyszentpál Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület a Somogyszentpál Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 131.329 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 97.746 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 131.329 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 33 583 ezer forint hiány.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              58.387 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0          ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 5.770   ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   8.335   ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0  ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           25.254  ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0           ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     97.746 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 97.746 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                -   ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:             -   ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 97.746 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 14. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 14. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    45.425 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  10.605 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         30.637 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     9.247 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  26.988  ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               4.182 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                   4.245 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0          ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       131.329 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:131.329 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai:- ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 122.902 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.427 ezer forint.


5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) kamerarendszer beruházás 2.868 ezer forint,

ab) informatikai eszköz beruházás 255 ezer forint

ac) kertészeti eszközök, közkút beruházás 1.035 ezer forint .

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) víz, csőhídak felújítás 2.795 ezer forint,

bb) nyílászárócsere felújítás 900 ezer forint,

bc) szivattyú felújítás 550 ezer forint.


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) családi támogatás 100 ezer forint,

b) betegséggel kapcsolatos támogatás 71 ezer forint,

c) foglalkozatást helyettesítő támogatás 6.394 ezer forint,

d) lakhatási támogatás 1.542 ezer forint,

e) egyéb támogatás 1.140 ezer forint.


7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 8.053 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék -  ezer forint,

b) a céltartalék - ezer forint.


(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. számú melléklet tartalmazza.


8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a15. számú melléklet tartalmazza.


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 15 fő.


10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  25.156 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 8.427 ezer forint hiány.


 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés a és b pontja  szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 33.583 ezer forint,

b) külső finanszírozással -  ezer forint.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                          33.583ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         25.156 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú                                                     8.427 ezer forint.


3. Napközi Otthonos Óvoda költségvetése


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Napközi otthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 19.220 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Napközi otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 19.220 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 19.220 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.


12. § (1) A Napközi otthonos Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              19.220 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     19.220 ezer forint.


(2) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 19.220 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 19.220 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


13. § (1) A Napközi otthonos Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    12.435 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    3.320 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           3.465 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       19.220 ezer forint.


(2) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.220 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:-  ezer forint.


(3) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19.220 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Napközi otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  4 fő.


(2) A Napközi otthonos Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


15. § (1) A Napközi otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0ezer forint hiány.

4. Községi Könyvtár költségvetése


11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Községi Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 2.402 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Községi Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 2.402 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 2.402 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint hiány.


12. § (1) A  Községi Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              2.402 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     2.402 ezer forint.


(2) A Községi Könyvtár  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.402 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) A Községi Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.402 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.13. § (1) A Községi Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    1.524 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  360 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         494 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               24 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       2.402 ezer forint.


(2) A Községi Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.402 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:-  ezer forint.


(3) A Községi Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.378 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 24 ezer forint.


14. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  1 fő.


(2) A Községi Könyvtárnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.


15. § (1) A Községi Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg 0 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0ezer forint hiány.

5. Az önkormányzat saját költségvetése


16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 131.329 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 97.746 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 131.329 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 33.583 ezer forint hiány.


17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              58.387 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 5.770 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                   8.335 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           25.254 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                     97.746 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 97.746 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 97.746 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    31.466 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  6.925  ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         26.678 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     9.247 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                  25.495 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               4.158 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 4.245 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                             0 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                              23.115 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                       131.329 ezer forint.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 131.329 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 122.926 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.403 ezer forint.


19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.


(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 15 fő.


6. Adósságot keletkeztető ügylet


20. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

a) ........................................................................................................... fejlesztési cél,

b) ........................................................................................................... fejlesztési cél.


(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: ................. ezer forint.


21. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.


7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


22. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


24. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.


 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


 (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.


25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


27. § A képviselő-testület a 25. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.


28. § A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának  %-a erejéig vállalható kötelezettség.


29. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.


8. Záró rendelkezések


30. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Somogyszentpál, 2016. április 14.Dr. Halász Péter                                                                                      Dr. Berényi Sándor

          jegyző                                                                                                    polgármesterCsatolmányok

Megnevezés méret
1-13. sz. melléklet
272.23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!