nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-03 - 2018-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2015 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 9/2015. (IV.02.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló 15/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1)     A magánszemélyek kommunális adójáról lakástulajdonra szóló
15/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „tulajdonos, vagy haszonélvező” szövegrész „adóalany” szövegre és d) pontjában a „tulajdonos, vagy hasznon élvező” szövegrész „adóalany” szövegre módosul.

(2)       A rendelet 3. § (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

          „c) az 50 m2 alatti, komfort nélküli lakás céljára szolgáló épület.”

(3)     A rendelet 3. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

          „e) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, és az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.”

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja hatályát veszti.


3.§

A Rendelet 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Mentesül az adó alanya a bevallás benyújtási kötelezettsége alól, amennyiben az (1) bekezdés e) pontja szerinti adó alóli mentességben részesül.

4.§

(1)       E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2016. január 31. napján hatályát veszti.

(2) A 2. § 2016. január 1. napján lép hatályba.

(3) Az 1. § (3) bekezdés 2015. január 1. napján lép hatályba.


Kelt: Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 2015. április 1. napján tartott nyilvános ülésén.Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                                          

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. április 2.

                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                          jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
368.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!