nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-10 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdés származékos jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében,

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által szociális rászorultságtól függő, pénzbeli valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


2. Értelmező rendelkezések

2. §


(1) A rendelet végrehajtása során az Szt.-ben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(2) A jövedelemszámításra az Szt. rendelkezései az irányadóak.

(3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként

 1. munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket,
 2. a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 3. a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet vagy gyámhivatali egyezség másolatát, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,
 4. egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 5. nyugdíjszerű ellátásokról Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata vagy éves tájékoztatója

     kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.


II. Fejezet


A szociális ellátások rendszere


3. §


 (1) Az Önkormányzat az alábbi szociális ellátásokat biztosítja

 1. Az Szt. 45. § a) pontjában foglalt lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást,
 2. Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rendkívüli települési támogatást,
 3. Az Szt. 26. § alapján megállapított időskorúak támogatását és a sajátjogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatását,
 4. Az Szt. 26. § alapján megállapított bontott építőanyag juttatását.4. §


(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatás, időskorúak támogatása, saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása, ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó hatáskörét a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át.


(2) a.) A polgármesterre a bontott építőanyag juttatását, a halálesethez kapcsolódó temetési segély ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó és a köztemetés közköltségen történő eltemettetés elrendelésének hatáskörét ruházza át.


      b.) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben  vagy egészben mentesítheti, e rendeletben foglaltak szerint.


(3) A jegyzőre a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a települési támogatás elbírálására, megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó hatáskörét ruházza át.

III. fejezet

Szociális ellátások


Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás


5. §


 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A jegyző a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a gázfogyasztás, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást nyújt.

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.


 1. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egyedül élő személy lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát és nincs vagyona.
 2. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az Önkormányzat 450 Ft/m2 összegben határozza meg.

 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
 1. ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
 2. ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
 3. ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
 4. ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
 5. ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

            de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás egy hónapra jutó összege
 1. a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének felét,
 2. a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 3000 Forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 Forintra kerekítve kell meghatározni.


TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3 –

J– 0,5 x NYM

x 0,15


NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.
 2. Az Önkormányzat előírja, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás kérelmezője illetve az ellátásra jogosult:
 1. az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezését és rendeltetésszerű használatát biztosítsa,
 2. folyamatosan végezze a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartását, különös tekintettel az esetleg ott található szemét és lom eltávolítására,
 3. az ingatlan előtti ároknak, járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését végezze el,
 4. a lakás rendeltetésszerű használatát az alábbiak szerint biztosítsa:

da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

db) vizes helyiség és illemhely, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

 1. az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.


 1. A kérelmező köteles az (7) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.
 2. A jegyző a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 8 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről, a jogosultság időtartama alatt egy alkalommal ellenőrzi az állapotot.
 3. Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet a jegyző a (9) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan
 1. a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet, valamint
 2. a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.
 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 2. A (11) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


Rendkívüli települési támogatás


6. §


 1. Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatás az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

 1. betegséghez kapcsolódó kiadások támogatása

aa.) gyógyszerköltséghez (kivéve a közgyógyellátásra jogosult) és gyógyászati segédeszközhöz

ab.)tartós (3 hónapot meghaladó), rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő
betegség esetén

 1. haláleset miatt,
 2. jelentős elemi kár esetén,
 3. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 4. gyermek iskoláztatásához
 5. gyermek fogadásának előkészítéséhez,
 6. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
 7. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
 8. gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul,
 9. legalább 1 éves munkaviszony után szociális ellátásra nem jogosult munkanélküli. 

(3) Rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező     családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén kétszeresét, kivéve a (2) bekezdés a.) pontját ahol a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül élő esetén négyszeresét.

(4) A rendkívüli települési támogatás összegét 2.000 - 8.000,- Ft között lehet megállapítani.

(5) A (2) bekezdés a.) pontjában foglalt esetekben az rendkívüli települési támogatás összege a
(4) bekezdésben foglalt összeg felső határának legfeljebb ötszöröse lehet.

(6) A (2) bekezdés c.) pontjában foglalt esetekben az rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft lehet.

(7) Az rendkívüli települési támogatás nyújtható esetenként készpénzben vagy természetben, melynek természetbeni formája lehet

 1. élelmiszer-csomag juttatás,
 2. intézményi térítési díj vagy egy részének kifizetése,
 3. tűzifa juttatás.

(8) A (2) bekezdés e)-i) pontjában foglalt esetekben a pénzben vagy természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás mértéke alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, a legmagasabb összege pedig nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének felénél.

(9) A (2) bekezdés b.) pontjában foglalt esetben a temetési költségek mérséklésére nyújtandó
     rendkívüli települési támogatásra az az eltemettető személy jogosult, akinek a családjában
     az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
     összegének két és félszeresét, egyedül élő esetében három és félszeresét.

(10) A halálhoz kapcsolódó rendkívüli települési támogatás összege 100.000.-Ft-ig terjedő    temetési költség esetén 10.000.-Ft, 200.000.-Ft-ig 20.000.-Ft, 200.000.-Ft felett 30.000.-Ft.

(11) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről
szóló a segélyt kérő nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élő/k
jövedelemigazolását.


Időskorúak támogatása


7. §


(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig – egységes mértékben a 75 év feletti jászfényszarui lakosok részére pénzbeli támogatást nyújt.

(2) A támogatásra jogosult minden jászfényszarui lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31. napjáig 75. életévét betöltötte, és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát nem haladja meg.

(3) Az időskorúak támogatása igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népesség-nyilvántartás adatai és a benyújtott jövedelem - nyilatkozatok alapján kell megállapítani.

(4) A támogatás évente egyszer, december hónapban kerül megállapításra.

(5) A támogatás mértékét az Önkormányzat külön határozatban állapítja meg.


Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása


8. §


(1) Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjban részesülő személyeket, akiknek a családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát.


Bontott építőanyag juttatása


9. §


(1) Szociális célú bontott építőanyagot igényelni a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet. A kérelmekről az igényelt anyagok pontos megjelölésével listát kell vezetni.

(2) Amennyiben önkormányzati építési beruházás során felhasználható építőanyag keletkezik, annak tárolásáról és nyilvántartásáról a Jászfényszaru Város Önkormányzata Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (a továbbiakban: GAMESZ) köteles gondoskodni. Az intézmény vezetője a rendelkezésre álló anyagokról tájékoztatja a Hivatalt.

(3) Ha valamely kérelemnek megfelelő építőanyag rendelkezésre áll, azt el kell bírálni. A kérelmeket elbírálni érkezési sorrendben a szociális rászorultság igazoltsága esetén a polgármester jogosult. Nem részesíthető bontott építőanyag juttatásban, aki e rendelet 5.§ (7) bekezdésében előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.

(4) A szociális rászorultságot a Bizottság igazolja. Szociálisan rászorulónak e § alkalmazásában azt a személyt kell tekinteni, akinek háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

(5) Az építőanyagot csak a kérelemben megjelölt célra szabad felhasználni. Az átadott  építőanyagok kérelemhez kötött felhasználását a GAMESZ ellenőrzi.


Köztemetés költségei alóli mentesség


10. §


 (1) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti.

 (2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kérelmező a köztemetés költségei alól mentességet kaphat.

(3)  Különös méltánylást érdemlő körülmények:

 1. kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány (legalább 3 hónapos),
 2. a kérelmező családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak másfélszeresét nem haladja meg,
 3. jelentős elemi kár (1 éven belüli).

(4)   A mentesség iránti kérelmet a Hivatalnál kell előterjeszteni, a fent felsorolt körülmények igazolásával, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatának becsatolásával. 


IV. fejezet


Eljárási rendelkezések


11. §


(1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet írásban a Hivatalnál az 1. melléklet, illetve a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával lehet benyújtani.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy
      családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja következők
      szerint:

 1. a háztartás tagjainak számát, a saját háztartásban tartást és azt, hogy a nagykorú gyermek jövedelemmel nem rendelkezik, a nagykorú gyermek büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával,
 2. elvált szülőknél saját háztartásban tartást a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói végzés, vagy gyámhivatali jegyzőkönyv másolatával.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás kérelmezése esetén a kérelemhez
     csatolandó:

 1. gyermekelhelyezésről bírósági végzés vagy gyámhivatali jegyzőkönyv,
 2. tulajdoni lap vagy bérleti szerződés,
 3. tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a tulajdonos nem a háztartás tagja),
 4. a háztartás tagjai lakcímének igazolása,
 5. iskolalátogatási igazolás (intézményi- vagy tanulói jogviszony igazolás),
 6. szolgáltató számla (ÉMÁSZ Nyrt., TIGÁZ Zrt., TRV Zrt.).

(4) Betegséghez kapcsolódó támogatás kérelmezése esetén a kérelemhez csatolandó:

 1. gyógyszer és gyógyászati segédeszköz szükségességének orvosi igazolása és gyógyszertár igazolása a költségekről,
 2. tartós betegség igazolására alkalmas háziorvosi, szakorvosi igazolás, szakvélemény, zárójelentés, ambuláns kezelőlap.

(5) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
       körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító
       szervet.

(6) E rendeletben foglalt támogatás fedezetéül szolgáló költségvetési előirányzatokat a
       GAMESZ kezeli, mely a felhasználás üteméről – támogatási formánkénti bontásban –
       félévente tájékoztatja a kérelmek elbírálására jogosult szervet.

(7) A megállapított ellátások kifizetését és folyósítását a GAMESZ bonyolítja az e rendeletben meghatározottak alapján.

(8) A rendszeres ellátás folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-ig, nem rendszeres ellátás kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.

 (9) A Bizottság, a polgármester, illetve a jegyző által hozott határozat ellen a kézhezvételtő számított 15 napon belül, az Önkormányzathoz lehet fellebbezni.

(10) Ha a szociális feladat és hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az által lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem felét, a jövedelem a fenntartási
költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(11) A szociális eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán
   környezettanulmányt lehet készíteni.  A környezettanulmány készítése kötelező, ha az
   egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
   felét nem haladja meg.


Átmeneti és záró rendelkezések


12. §


 1. E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a

10/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet.


 1. E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.


                 


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25. napján tartott ülésén.


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                     dr. Voller Erika

         polgármester                                                                               jegyző

                                                                           


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. február 26.


                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdés származékos jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében,

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek megfelelően megállapítsa a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által szociális rászorultságtól függő, pénzbeli valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


2. Értelmező rendelkezések

2. §


(1) A rendelet végrehajtása során az Szt.-ben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni.

(2) A jövedelemszámításra az Szt. rendelkezései az irányadóak.

(3) A kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó rendszeres jövedelem igazolásaként

 1. munkaviszonyból származó jövedelem esetén munkáltatói igazolást vagy bérjegyzéket,
 2. a szociális törvényben meghatározott rendszeres pénzellátás esetén az ellátást megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 3. a fizetett, vagy kapott gyermektartásdíj esetén a jogerős ítélet vagy gyámhivatali egyezség másolatát, pénzintézeti számlakivonatot, csekkszelvényt,
 4. egyéb rendszeres ellátás esetén a megállapító szerv határozatát és pénzintézeti számlakivonatot vagy pénzintézet által kiadott igazolást, csekkszelvényt,
 5. nyugdíjszerű ellátásokról Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata vagy éves tájékoztatója

     kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

(4) A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát igazoló dokumentumként az állami adóhatóság igazolása, vállalkozás, cég igazolása, kérelmező nyilatkozata csatolandó mellékletként.

(5) E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági év: Minden év április 1. napja és október 31. napja közötti időszak.

II. Fejezet


A szociális ellátások rendszere


3. §


 (1) Az Önkormányzat az alábbi szociális ellátásokat biztosítja

 1. Az Szt. 45. § a) pontjában foglalt lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást,
 2. Az Szt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rendkívüli települési támogatást,
 3. Az Szt. 26. § alapján megállapított időskorúak támogatását és a sajátjogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatását,
 4. Az Szt. 26. § alapján megállapított bontott építőanyag juttatását,


 1. Élelmiszer formájában nyújtott települési támogatást.4. §


(1) Az Önkormányzat az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatás, időskorúak támogatása, saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása, ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó hatáskörét a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Idős- és Vallásügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át.


(2) a.) A polgármesterre a bontott építőanyag juttatását, a halálesethez kapcsolódó temetési segély ellátások megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó és a köztemetés közköltségen történő eltemettetés elrendelésének hatáskörét ruházza át.


      b.) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben  vagy egészben mentesítheti, e rendeletben foglaltak szerint.


(3) A jegyzőre a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, és az élelmiszer formájában nyújtott települési támogatás elbírálására, megállapítására, felülvizsgálatára, megszüntetésére, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetére szóló megtérítésének kötelezésére vonatkozó hatáskörét ruházza át.
III. fejezet

Szociális ellátások


Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás


5. §


 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A jegyző a villanyáram-, a víz- és csatornahasználat, a gázfogyasztás, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást nyújt.

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.


 1. Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egyedül élő személy lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát és nincs vagyona.
 2. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az Önkormányzat 450 Ft/m2 összegben határozza meg.

 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
 1. ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
 2. ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
 3. ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
 4. ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
 5. ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

            de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás egy hónapra jutó összege
 1. a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének felét,
 2. a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 3000 Forint, azzal, hogy a támogatás összegét 100 Forintra kerekítve kell meghatározni.


TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3 –

J– 0,5 x NYM

x 0,15


NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.
 2. Az Önkormányzat előírja, hogy a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás kérelmezője illetve az ellátásra jogosult:
 1. az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy db szeméttároló edény elhelyezését és rendeltetésszerű használatát biztosítsa,
 2. folyamatosan végezze a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartását, különös tekintettel az esetleg ott található szemét és lom eltávolítására,
 3. az ingatlan előtti ároknak, járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését végezze el,
 4. a lakás rendeltetésszerű használatát az alábbiak szerint biztosítsa:

da) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,

db) vizes helyiség és illemhely, rendszeres takarítása, fertőtlenítése,

 1. az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítése.


 1. A kérelmező köteles az (7) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani.
 2. A jegyző a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtását követő 8 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során győződik meg a lakókörnyezet rendezettségéről, a jogosultság időtartama alatt egy alkalommal ellenőrzi az állapotot.
 3. Amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet a jegyző a (9) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan
 1. a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet, valamint
 2. a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.
 1. A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 2. A (11) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


„Élelmiszer formájában nyújtott települési támogatás


5/A. §


(1) Az Önkormányzat élelmiszer formájában települési támogatást nyújt a helyben lakó, és életvitelszerűen a településen tartózkodó:

a) közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek,

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek törvényes képviselője,

c) nagykorúvá vált rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személyek

(e § alkalmazásában a továbbiakban: Jogosult) részére.

(2) Élelmiszer formájában nyújtott települési támogatást háztartásonként egy személy részére lehet megállapítani. A támogatás nem halmozható. Kérelmet a tárgyév vonatkozásában március 1. napjától október 1. napjáig lehet benyújtani.

(3) Az élelmiszer formájában nyújtott települési támogatás pénzbeli összege jogosult személyenként 20.000,- forint, legfeljebb azonban az Önkormányzat közfoglalkoztatási programja által megtermelt étkezési célú termények erejéig nyújtható.

(4) A Jogosult a mezőgazdasági év időtartama alatt, a rendelkezésre álló termények közül maga választja ki, hogy mikor, mire, és mekkora mennyiségben van szüksége. A Jogosult által átvett terményekről, mennyiségéről, piaci értékéről, és az átvétel napjáról listát kell vezetni.

(5) Az élelmiszer formájában nyújtott települési támogatást a Jogosult személyesen, vagy egy háztartásban élő, cselekvőképes hozzátartozójának adott írásos meghatalmazás alapján, meghatalmazottja útján jogosult átvenni az Önkormányzat által terményei értékesítésére és szociális célú hasznosítására kialakított telephelyen. A telephely címét és nyitvatartási idejét a Jogosulttal a kérelemnek helyt adó döntéssel együtt közölni kell.

  (6) Az élelmiszer formájában nyújtott települési támogatást meg kell szüntetni, és a felvett támogatás pénzbeli ellenértékét vissza kell fizetni, ha az (1) bekezdés szerinti jogviszony a mezőgazdasági év időtartama alatt kevesebb ideig állt fenn, mint három hónap. Ha a kérelem benyújtásakor előre látható, hogy az (1) bekezdés szerinti jogviszony a mezőgazdasági év időtartama alatt nem fogja elérni a három hónapot, úgy támogatást nem lehet megítélni.”
Rendkívüli települési támogatás


6. §


 1. Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.

(2) Rendkívüli települési támogatás az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg:

 1. betegséghez kapcsolódó kiadások támogatása

aa.) gyógyszerköltséghez (kivéve a közgyógyellátásra jogosult) és gyógyászati segédeszközhöz

ab.)tartós (3 hónapot meghaladó), rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő
betegség esetén

 1. haláleset miatt,
 2. jelentős elemi kár esetén,
 3. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 4. gyermek iskoláztatásához
 5. gyermek fogadásának előkészítéséhez,
 6. nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
 7. gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
 8. gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul,
 9. legalább 1 éves munkaviszony után szociális ellátásra nem jogosult munkanélküli.  

(3) Rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező     családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül élő esetén kétszeresét, kivéve a (2) bekezdés a.) pontját ahol a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül élő esetén négyszeresét.

(4) A rendkívüli települési támogatás összegét 2.000 - 8.000,- Ft között lehet megállapítani.

(5) A (2) bekezdés a.) pontjában foglalt esetekben az rendkívüli települési támogatás összege a
(4) bekezdésben foglalt összeg felső határának legfeljebb ötszöröse lehet.

(6) A (2) bekezdés c.) pontjában foglalt esetekben az rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft lehet.

(7) Az rendkívüli települési támogatás nyújtható esetenként készpénzben vagy természetben, melynek természetbeni formája lehet

 1. élelmiszer-csomag juttatás,
 2. intézményi térítési díj vagy egy részének kifizetése,
 3. tűzifa juttatás.

(8) A (2) bekezdés e)-i) pontjában foglalt esetekben a pénzben vagy természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás mértéke alkalmanként és gyermekenként nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál, a legmagasabb összege pedig nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének felénél.

(9) A (2) bekezdés b.) pontjában foglalt esetben a temetési költségek mérséklésére nyújtandó
     rendkívüli települési támogatásra az az eltemettető személy jogosult, akinek a családjában
     az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
     összegének két és félszeresét, egyedül élő esetében három és félszeresét.

(10) A halálhoz kapcsolódó rendkívüli települési támogatás összege 100.000.-Ft-ig terjedő    temetési költség esetén 10.000.-Ft, 200.000.-Ft-ig 20.000.-Ft, 200.000.-Ft felett 30.000.-Ft.

(11) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez be kell mutatni a temetés költségeiről
szóló a segélyt kérő nevére kiállított számla eredeti példányát, az elhunyt halotti
anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a vele közös háztartásban élő/k
jövedelemigazolását.


Időskorúak támogatása


7. §


(1) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig – egységes mértékben a 75 év feletti jászfényszarui lakosok részére pénzbeli támogatást nyújt.

(2) A támogatásra jogosult minden jászfényszarui lakóhellyel rendelkező személy, aki a tárgyév december 31. napjáig 75. életévét betöltötte, és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát nem haladja meg.

(3) Az időskorúak támogatása igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népesség-nyilvántartás adatai és a benyújtott jövedelem - nyilatkozatok alapján kell megállapítani.

(4) A támogatás évente egyszer, december hónapban kerül megállapításra.

(5) A támogatás mértékét az Önkormányzat külön határozatban állapítja meg.


Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása


8. §


(1) Az Önkormányzat rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjban részesülő személyeket, akiknek a családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát.


Bontott építőanyag juttatása


9. §


(1) Szociális célú bontott építőanyagot igényelni a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodájánál (a továbbiakban: Hivatal) lehet. A kérelmekről az igényelt anyagok pontos megjelölésével listát kell vezetni.

(2) Amennyiben önkormányzati építési beruházás során felhasználható építőanyag keletkezik, annak tárolásáról és nyilvántartásáról a Jászfényszaru Város Önkormányzata Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete (a továbbiakban: GAMESZ) köteles gondoskodni. Az intézmény vezetője a rendelkezésre álló anyagokról tájékoztatja a Hivatalt.

(3) Ha valamely kérelemnek megfelelő építőanyag rendelkezésre áll, azt el kell bírálni. A kérelmeket elbírálni érkezési sorrendben a szociális rászorultság igazoltsága esetén a polgármester jogosult. Nem részesíthető bontott építőanyag juttatásban, aki e rendelet 5.§ (7) bekezdésében előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.

(4) A szociális rászorultságot a Bizottság igazolja. Szociálisan rászorulónak e § alkalmazásában azt a személyt kell tekinteni, akinek háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

(5) Az építőanyagot csak a kérelemben megjelölt célra szabad felhasználni. Az átadott  építőanyagok kérelemhez kötött felhasználását a GAMESZ ellenőrzi.


Köztemetés költségei alóli mentesség


10. §


 (1) A polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személyt különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti.

 (2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kérelmező a köztemetés költségei alól mentességet kaphat.

(3)  Különös méltánylást érdemlő körülmények:

 1. kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány (legalább 3 hónapos),
 2. a kérelmező családjában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak másfélszeresét nem haladja meg,
 3. jelentős elemi kár (1 éven belüli).

(4)   A mentesség iránti kérelmet a Hivatalnál kell előterjeszteni, a fent felsorolt körülmények igazolásával, valamint a halotti anyakönyvi kivonat másolatának becsatolásával. 


IV. fejezet


Eljárási rendelkezések


11. §


(1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra kérelmet írásban a Hivatalnál az 1.-3. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével, és a szükséges mellékletek csatolásával lehet benyújtani. (2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy
      családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja következők
      szerint:

 1. a háztartás tagjainak számát, a saját háztartásban tartást és azt, hogy a nagykorú gyermek jövedelemmel nem rendelkezik, a nagykorú gyermek büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatával,
 2. elvált szülőknél saját háztartásban tartást a kiskorú gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói végzés, vagy gyámhivatali jegyzőkönyv másolatával.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás kérelmezése esetén a kérelemhez
     csatolandó:

 1. gyermekelhelyezésről bírósági végzés vagy gyámhivatali jegyzőkönyv,
 2. tulajdoni lap vagy bérleti szerződés,
 3. tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben a tulajdonos nem a háztartás tagja),
 4. a háztartás tagjai lakcímének igazolása,
 5. iskolalátogatási igazolás (intézményi- vagy tanulói jogviszony igazolás),
 6. szolgáltató számla (ÉMÁSZ Nyrt., TIGÁZ Zrt., TRV Zrt.).

(4) Betegséghez kapcsolódó támogatás kérelmezése esetén a kérelemhez csatolandó:

 1. gyógyszer és gyógyászati segédeszköz szükségességének orvosi igazolása és gyógyszertár igazolása a költségekről,
 2. tartós betegség igazolására alkalmas háziorvosi, szakorvosi igazolás, szakvélemény, zárójelentés, ambuláns kezelőlap.

(5) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,
       körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító
       szervet.

(6) E rendeletben foglalt támogatás fedezetéül szolgáló költségvetési előirányzatokat a
       GAMESZ kezeli, mely a felhasználás üteméről – támogatási formánkénti bontásban –
       félévente tájékoztatja a kérelmek elbírálására jogosult szervet.

(7) A megállapított ellátások kifizetését és folyósítását a GAMESZ bonyolítja az e rendeletben meghatározottak alapján.

(8) A rendszeres ellátás folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-ig, nem rendszeres ellátás kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a pénztárból, külön kérelem esetén átutalással történik. A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személy esetében a kifizetés a döntést követően azonnal történhet a házipénztárból.

 (9) A Bizottság, a polgármester, illetve a jegyző által hozott határozat ellen a kézhezvételtő számított 15 napon belül, az Önkormányzathoz lehet fellebbezni.

(10) Ha a szociális feladat és hatáskört gyakorló szerv hivatalos tudomás vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az által lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem felét, a jövedelem a fenntartási
költségek figyelembevételével vélelmezhető.

(11) A szociális eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán
   környezettanulmányt lehet készíteni.  A környezettanulmány készítése kötelező, ha az
   egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
   felét nem haladja meg.

Átmeneti és záró rendelkezések


12. §


 1. E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a

10/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet.


 1. E rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

                 

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25. napján tartott ülésén.


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                    dr. Voller Erika

         polgármester                                                                              jegyző

                                                                          

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. február 26.

                                                                                                    dr. Voller Erika

                                                                                                            jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
559.22 KB
1.
24.95 KB
2.
19.89 KB
3.
19.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!