nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról


Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


/1/ A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

„ A képviselő-testület 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét      146.762.639 Ft-ban állapítja meg”.


Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


  1. működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel        31.994.889Ft

amelyből:

aa) központi kezelésű előirányzatból                                                    5.789.932Ft

ab ) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                     16.369.810Ft

ac) felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                9.835.147Ft

  1. közhatalmi bevétel                                                                     5.836.495Ft
  2. intézményi működési bevétel                                                   12.153.775Ft
  3. előző évi pénzmaradvány/és vállalkozási maradvány

alaptevékenység ellátásra történő igénybevétele/                    28.752.140Ft

  1. önkormányzatok sajátos bevételei:

ea) önkormányzatok költségvetési támogatása                                   66.125.475Ft

f)ÁH belüli megelőlegezése                                                                 1.899.865Ft


 Az önkormányzat összesített bevételeiből:

  1. a kötelező feladatok bevételei: 146.762.639Ft


Az önkormányzat összesített bevételeiből:

  1. működési bevételek: 136.927.492Ft


Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

  1. működési költségvetés                          136.927.492Ft

Ebből:  személyi jellegű kiadások:                     39.269.235Ft


munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                   10.483.745Ft

      b)  felhalmozási kiadások                            33.964.936Ft

       -   beruházások                                            10.344.936Ft

         - felújítások                                               23.620.000Ft

       c) ÁH-n belüli megel. visszafiz.                   5.533.453FtA helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális rászorultság jellegű ellátásai  3.620.800Ft.


  1. Családi támogatás                                      1.745.800Ft
  2. lakásfenntartási támogatás                            395.000Ft
  3. Egyéb nem intézményi ellátás                   1.205.000Ft
  4. betegséggel kapcsolatos ellátás                    100.000Ft
  5. foglalkoztatással kapcs. ellátás                    175.000Ft.


/2/ A képviselő-testület egyetért azzal és egyben elrendeli, hogy az alábbi bevételi növekedések átvezetésre kerüljenek:


Működési bevételek                                           5.437.125Ft

Támogatásértékű működési bevételek             22.159.742Ft

Támogatásértékű felhalmozási bevételek          9.835.147Ft

ÁHT-n belüli megelőlegezések                         1.899.865Ft 

Előző évi pénzmaradvány                                 2.973.140Ft

Összesen:                                                         42.305.019Ft


/3/ A képviselő –testület elrendeli az alábbi bevételi csökkenés átvezetésre kerüljön:

Önkormányzatok működési támogatásai    7.882.672Ft

Közhatalmi bevételek                                    121.000Ft

Összesen:                                                    8.003.672Ft


Bevétel növekedés  2016. évre összesen:   34.301.347Ft


/1/ A képviselő-testület elrendeli, hogy az alábbi kiadás növekedés átvezetésre kerüljön:


Kiadás növekedés:


Személyi juttatások:                           972.148 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok:     1.139.405 Ft

Dologi kiadások:                             1.486.956 Ft

Beruházás:                                     10.344.936 Ft

Felújítások:                                       7.745.000 Ft

Egyéb műk.célú kiadás                  11.430.649 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés.             5.533.453 Ft

Összesen:                                        38.652.547Ft


Kiadás csökkenés


Ellátottak pénzbeli juttatásai             4.351.200Ft


Összesen:                                     4.351.200 Ft


Kiadás növekedés 2016. évre      34.301.347 Ft


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Somogyszentpál, 2017. május 26.


           Dr. Halász Péter                                                                 Dr. Berényi Sándor

               jegyző                                                                                  polgármester


Kihirdetve:

Somogyszentpál, 2017. május 30.


Dr. Halász Péter

        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet
17.04 KB
I-II.sz. kimutatás
18.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!