nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.28. ) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-27 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.28. ) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím, valamint a „Balatonberényért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1. Díszpolgári cím


1.§ (1) Balatonberény Község Díszpolgára Cím adományozható annak a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, teljesítményével vagy egész életművével a községen belül, vagy országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Balatonberény község jó hírnevének, tekintélyének növeléséhez, és személye és cselekedete példamutató, emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.


 1. Díszpolgári Cím évente egy adományozható. Az elismerés a község díszpolgára címmel rendelkezőnek még egyszer nem adományozható.


 1. A díszpolgári címmel kitüntetett részére díszoklevelet és ajándéktárgyat ad át a polgármester.

2.§ (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, és élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárt megilletik.


 1. A község díszpolgára
 1. neve bekerül a Balatonberény Község Díszpolgára Névkönyvbe,
 2. tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
 3. az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint megkülönböztetett hely illeti meg,
 4. elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekintheti és – térítésmentes – díszsírhelyet biztosít számára,
 5. az önkormányzat tisztségviselői és a hivatal köztisztviselői soron kívül kötelesek fogadni, részére segítséget nyújtani.

2.” Balatonberényért” Emlékérem


3.§ (1) A Balatonberényért Emlékérem adományozható annak a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki, vagy amely a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában, a közéletben kiemelkedően hasznos munkát végzett s ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket ért el.


 1. Emlékérem évente három adományozható.


 1. A kitüntetettet részére díszoklevelet és Balatonberény Község címerével díszített bronzplakettet ad át a polgármester.


 1. A Balatonberényért Emlékérem tulajdonosa meghívást kap a községi rendezvényekre és ünnepségekre.

3. Eljárási szabályok


4.§ (1) A díszpolgári címet, és a Balatonberényért Emlékérmet nemzeti ünnep keretében adja át a polgármester.


(2)[1] Az elismerések adományozásra minden év március  30-ig tehetnek javaslatot:

a)        a polgármester, a jegyző,

b)        a képviselők,

c)        a képviselő-testület bizottságainak tagjai,

d)        balatonberényi székhellyel bejegyzett egyesületek, szakmai, civil szervezetek, 

            intézmények,

e)        legalább 10 balatonberényi állandó lakóhellyel rendelkező lakos.


(3) A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelenlevő képviselő-testületi tagok kétharmadának, de legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.


(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a posztumusz kitüntetés is adományozható.


5.§ (1) A díszpolgári cím és a Balatonberényért Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.


 1. Érdemtelen az elismerésre különösen az,
 1. akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott,
 2. akit a bíróság bűncselekmény miatt jogerősen elítélt,
 3. aki az elismerést jogtalanul, e rendeletben nem szabályozott előny megszerzésére használja fel,
 4. aki az elismerés tényével bármely ügyben, körülmények között visszaél.


 1. A visszavonás módjára a 4.§-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

6.§. (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a polgármester nyilvántartást vezet.


(2) A község díszpolgárairól és „Balatonberényért Emlékérem” tulajdonosairól vezetett névkönyv tartalmazza: sorszám, a képviselő-testület határozatának száma, név és lakcím, adományozás időpontja, és indokolása, visszavonás dátuma, oka, képviselő-testület határozatának száma.


(3)Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.


(4) A rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba.


(5) Azon személyek, akik Balatonberény Község Önkormányzata korábbi rendelete alapján díszpolgári elismert kaptak, e rendelet szerint viselhetik címűket és megilleti őket a 2.§ (2) bekezdés szerinti kedvezmények.


(6) Hatályát veszti az 5/1997.(III.28.) önkormányzati rendelet.                                                   Horváth László                 Mestyán Valéria

                                                    polgármester                   címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve: 2014. február 28-án


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző[1]

Módosította az 5/2016.( II.26.) ör  1.§-a Hatályos: 2016. február 27. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!