nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-15 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 21/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában és 42. § 1. pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b)[1]

            c) magánszemélyek kommunális adója,

            d) idegenforgalmi adó,

            e) helyi iparűzési adó.


(2)[2]II. Fejezet


Építményadó


2. §


Az adókötelezettség


Adóköteles a Htv. 11. §-a szerint előírt adótárgy.3. §


Az adó alanya


Az adó alanya, az aki az év első napján a Htv. 11. § által előírt adótárgy tulajdonosa a Htv. 12. § előírásai alapján, figyelembe véve a Htv. 3 §-ában foglaltakat.4. §


Adómentesség


A Htv. 13. §-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól az önkormányzat illetékességi területén a magánszemély tulajdonában álló valamennyi építmény.5. §[3]


Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


(1) Az adókötelezettség keletkezésére a Htv. 14. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(3) Az adókötelezettség változására a Htv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.6. §


Az adó alapja


Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.7. §


Az adó mértéke


(1) Lakás után 800 Ft/m2,


(2) Nem lakás céljára szolgáló építmény után 300 Ft/m2.III. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


8. §


Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


(1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.9. §


Az adó mértéke


(1) Telek adótárgyra: 3.500 Ft/év


(2) Épület (lakás) adótárgyra: 3.500 Ft/év.


(3) Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik: 3.500 Ft/év.

           


10. §[4]


Adómentesség


(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt nem lakás céljára szolgáló adótárgy tulajdonjogával rendelkezik.


(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, a Htv. 17. §-ában előírt telek adótárgyból az első adótárgyat követő minden további telek adótárgy, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke.IV. Fejezet


Idegenforgalmi adó


11. §


Az adókötelezettség, az adó alanya


Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánszemélyt.12. §


Adómentesség


Mentes az adókötelezettség alól a Htv. 31. §-a által felsorolt személyek köre.13. §


Az adó alapja


Az adó alapja a Htv. 32. § a) 1. pontja alapján a megkezdett vendégéjszakák száma.14. §


Az adó mértéke


A megkezdett vendégéjszakák száma alapján személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft.15. §


Az adó beszedésre kötelezett


Adóbeszedésre kötelezettek a Htv. 34. §-a alapján előírtak köre.V. Fejezet


Helyi iparűzési adó


16. §


Az adókötelezettség, az adó alanya


(1) Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.


(2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.17. §


Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


(1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnéséra a Htv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.18. §


Az adó alapja


(1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.19. §


Az adó mértéke


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 2 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 5.000 Ft/nap.VI. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


20. §


(1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. VII. Fejezet


Záró rendelkezések


21. §


(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 13/2010.(XII.16) önkormányzati rendelet, a 17/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet és a 18/2009.(XII.16.) önkormányzati rendelet.


(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Mesztegnyő, 2013. november 26.
                  Nagy László Péter                                                           Károlyné Csobod Hajnalka

                      polgármester                                                                               jegyző

Záradék:


A rendelet 2013. november 27. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2013. november 27.                                                                                                            Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2014. július 14.


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2017. február 14.


                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                         jegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 14/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelet 2. §. (2) bekezdése.

Hatályos: 2014. július 15. napjától.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

Hatályos: 2017. február 15. napjától.

[3]

A 4/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. február 15. napjától.

[4]

A 14/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2014. július 15. napjától. 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!