nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-01 -tól
Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed Szilvásvárad Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén történő hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény).


2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


2. §


(1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt szabályok szerint lehet.

(2) Házasságot hivatali helyiségen kívül megkötni a házasságkötés helyszínére vonatkozó szabályok szerint lehet.

(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.


3. Az anyakönyvi események és az anyakönyvvezető díjazása


3. §[1]


Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó díjak:

a) A Községháza házasságkötő termében történő hivatali időn túli házasságkötés esetén:

      Szolgáltatás

Térítési díj/Ft (tiszteletdíj)

Anyakönyvvezetői szónoki díja

8.544.-

Technikusi közreműködés
Szerzői jogdíj

3.125.-
500.-


12.169.-

+ 10 % szervezési díj

1.217.-


13.386.-

+  27 % ÁFA                                                      

      3.614.-

Összesen:                                                        

                                                      17.000.-


b) Külső helyszínen történő házasságkötésnél:    

      Szolgáltatás

Térítési díj/Ft (tiszteletdíj)

Anyakönyvvezetői szónoki díja

15.767.-

Technikusi közreműködés
Szerzői jogdíj

5.208.-
   500.- 


21.475.-

+ 10 % szervezési díj

2.147.-


23.622.-

+  27 % ÁFA                                                      

6.378.-

Összesen:                                                        

            30.000.-


4. Hatálybalépés


4. §


(1)Jelen rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.

(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 2/2012. (II.01.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Szilvásvárad, 2015. március 30.            Szaniszló László sk.                                       Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk.

               polgármester                                                                    jegyző


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2015. április 1. napján kihirdetésre került.


Szilvásvárad, 2015. április 1.

                                                                                                                                 Dobosné dr. Kvesztár Henrietta

                                                                                                                                                    jegyző[1]

Módosította a 3/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatály: 2016. március 1.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!