nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2002-01-01 -tól
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2001.(XII.13.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Rábapatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben, a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A közművelődési rendelet célja


1. §


 1. A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével - a helyi hagyományok lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a község nemzeti, etnikai hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái


2.§


 1.  A község minden polgárának és közösségének joga, hogy
  1. megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti és etnikai kisebbségi önismerete formálásában, valamint a-a rendelkezésre álló eszközök útján - ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze;
  2. igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közösségi színtér nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat;
  3. gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
 2.  Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett többcélú közoktatási intézmény közösségi színtere (továbbiakban: intézmény) útján látja el.
 1. Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem kötelezheti el magát.
 2. Az Önkormányzat közművelődési megállapodást akkor köthet, ha az általa vállalt feladat ellátására nincs intézményi feltétel.
 3. A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozók közreműködését is igénybe veszi.
 4. Az Önkormányzat a Polgármester útján gondoskodik a község közművelődési feladatainak koordinálásáról.
 5. Az Önkormányzat intézménye útján is tájékoztatja a község lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy

Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai


3 . §


 1. Az Önkormányzat közművelődési feladatait közművelődési szakmai koncepció alapján végzi, amelynek tartalmát a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a polgárokkal egyeztetve határozza meg.
 2. Az Önkormányzat a községben kialakult művelődési hagyományokra, a község fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva - a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.
 3. Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai:
  1. az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése;
  2. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
  3. az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
  4. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
  5. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése;
  6. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
  7. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
  8. egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

4.  Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá

 1. a község szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a községi polgárok életminőségének javítását;
 2. a   község   tehetséges   és   kiemelkedő   személyiségeinek   értékteremtő tevékenységét;
 3. az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét;
 4. a   hátrányos   helyzetű   rétegek   kulturális   hátrányainak   mérséklését, művelődési kezdeményezéseit;
 5. a   gyermekek   és   fiatalok   művelődését,   művészeti   tevékenységét   és közösségi életét;
 6. a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét;

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei


4.§


 1. Az Önkormányzat intézményt működtet, közművelődési megállapodásokat köt (közművelődési feladatokat ellátó közalapítványokat hozhat létre), illetve fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogat. A kiemelten fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezetek felsorolását e rendelet 1-3. számú melléklete tartalmazza.
 2. Az Önkormányzat a 3. § (4) bekezdésében meghatározott feladatait intézményi színterén, valamint szükség szerint esetenként közművelődési megállapodásokon keresztül látja el.
 3. A (2) bekezdésben meghatározott intézmény (színtér) feladatait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
 4. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
  1. a község oktatási intézményével
  2. a  községi   székhelyű,   helyben   működő,   közművelődési   célú   társadalmi szervezetekkel;
  3. a községi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társaságokkal;
  4. a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;
  5. az egyházzal;
  6. közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel;
  7. a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.

5. A (4) bekezdésben megjelölt szervezetekkel és magánszemélyekkel sajátos, hiánypótló, az önkormányzati intézmények által nem ellátott községi jellegű közművelődési feladatok teljesítése érdekében az Önkormányzat közművelődési megállapodásban alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet.

6. Az (5) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

7. A közművelődési megállapodás kötelező tartalmát e rendelet 4.  sz. melléklete tartalmazza.


A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


5.§


 1. A Tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
 2. Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint. Éves munkatervében rögzíti konkrét feladatait, annak költségtervezetét, amelyet a megelőző év december hónapban elkészít, majd ezt követően döntésre benyújtja a képviselő-testületnek.
 3. Az önkormányzati fenntartású intézmény (közösségi színtér) munkájáról, a közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről évente beszámol. A szakmai beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

A közművelődési feladatok finanszírozása


6.§


 1. Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás.
 2. Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból - a közművelődési feladatok támogatására - biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra. A keretösszeg felhasználás feltételeit a Képviselő-testület állapítja meg.
 3. Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:
  1. az intézmény üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit;
  2. az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alapilletmények, kötelező pótlékok, költségtérítések fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait;
  3. az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.
 1. Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az ellátott alap- és nem alaptevékenységnek megfelelően, minden évben felülvizsgálatra kerül és azzal összhangban az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra.
 2. Az intézmény a pénzmaradványokat a képviselő-testületi jóváhagyást követően használhatja fel.
 3. Az intézmény az évközben elért többletbevételüket az adott intézmény fejlesztésére felhasználhatják, az éves költségvetési rendeletben szabályozott rendelkezések figyelembevételével.

Közművelődési tevékenység pályázati úton történő támogatása


7-§


 1. Az Önkormányzat e rendeletében meghatározott feladatait, vagy egyéb kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesüléseket és magánszemélyeket évente pályázati úton, közművelődési céllal pénzügyi támogatásban is részesítheti.
 2. A pályázat kiírására és elbírálására a Képviselő-testület jogosult.
 3. Az éves költségvetési rendeletben megállapított pályázati önrész célpályázati és közművelődési pályázati keretösszegének felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzat intézményében alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok


8. §


 1. Az önkormányzati fenntartású intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatban a Tv-ben foglaltak és a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.
 2. A megüresedett magasabb vezetői állás betöltésére irányuló pályázatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Képviselő-testület írja ki.
 3. Az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője felett az egyéb műnk altatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
 4. Az önkormányzati fenntartási intézményben dolgozó népművelők számára a Képviselő-testület az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében évente a lehetőség szerint egy fő részére szakmai továbbképzés céljára keretösszeget biztosit.
 5. A célok évenkénti meghatározásáról, igénylésének feltételeiről, valamint a keretösszeg folyósításáról a Képviselő-testület dönt.
 6. Az ösztöndíj odaítéléséről - pályázati úton - a Képviselő-testület dönt.

7. Biztosítani kell, hogy a szakalkalmazottak legalább hétévente szervezett szakmai továbbképzésben vegyenek részt, melynek fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.


Hatálybalépés


9. §


E rendelet 2002. január 1. napján lép életbe.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
101.01 KB
2. sz. melléklet
30.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!