nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2017-01-02
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a 2016.évi igazgatási szünet elrendeléséről

Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a helyi önkormányzatok alcím 32.cikk (1) bek. a.) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-15.§-aiban foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.


1.§.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.


                                                                                        2.§.

Igazgatási szünet


  1. Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalban a 2016. évi igazgatási szünet

2016. augusztus1.napjától – 2016. augusztus 21. napjáig tart.


  1. Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.


3.§.

Záró rendelkezések


  1. E rendelet 2016. május 1-én lép hatályba.
  2. E rendelet 2017. január 02-án hatályát veszti.
  3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!