nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 9/2020(XI.2.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-03 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 9/2020(XI.2.)önkormányzati rendelete
Szociális célú tűzifa támogatásról


Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 3. melléklet I. 8. pontja alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím értelmében az alábbi rendeletet alkotja:


1. § (1) A szociálisan rászoruló sombereki lakosok részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa természetbeni ellátás formájában nyújtható a Rendeletben megállapított összmennyiség erejéig, az alábbi jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmezőknek, amennyiben a lakóházat fával fűti:


a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeni formában történő nyújtására – Somberek Község Önkormányzat 12/2013. (XII.28.) számú rendelete értelemben települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család,

d) nyugdíj előtti segélyben részesül és egyedül élő,

e)  az a)-d) pontba nem tartozók közül az a kérelmező, ahol a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át, illetve három gyermekes család esetében annak 300%-át nem haladja meg. 

    

(2) Az (1) bekezdésben foglalt alpontok a rászorultság sorrendjét jelzik.


2. § (1) A kiosztásra kerülő tűzifa mennyisége 99 erdei m3. A kérelmező részére maximum 5 m3 tűzifa támogatás, mint természetben nyújtandó támogatás állapítható meg.

        (2) A döntés szerinti tűzifa átvételét a kérelmező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

        (3) A szociális célú tűzifában részesülőtől az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.  


3. § A támogatás iránti kérelmet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatalban 2021. január 31-ig lehet benyújtani a rendelet 1. számú melléklete szerinti igénylőlapon. 


4. § A kérelmek elbírálásáról a képviselő-testület felhatalmazása alapján a Népjóléti Bizottság dönt.


5. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a 10/2019. (XII.09.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.


dr. Maul Zsolt                                                                                                  Csoboth Tamás

   jegyző                                                                                                           polgármester


Jelen rendelet Somberek községben 2020. november 02. napján Somberek Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2020. november 02.                                                             dr. Maul Zsolt

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_ melléklet
112.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!