nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-31 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (III.30.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelete


Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Pácin Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések

1. Az önkormányzat


1. §

 1.  Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Pácin Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat).
 2.  Az önkormányzat működési területe: Pácin község közigazgatási területe.
 3.  Az önkormányzat székhelye: 3964 Pácin, Fő utca 35
 4. Az önkormányzat hivatala: Pácini Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös önkormányzati hivatal).

(5) Az önkormányzat szervei:
a) a polgármester,

b) a bizottságok,

c) közös önkormányzati hivatal,

d) a jegyző,

e) a társulások.


2. §


(1) Az önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.

(2) Az önkormányzat jelképeit, a helyi kitüntetéseket, azok használatával kapcsolatos szabályokat önálló önkormányzati rendelet rögzíti.

(3) Az önkormányzat internetes honlapja: www.pacin.hu., e-mail címe: phpacin@t-online.hu.

(4) A lakosság helyben szokásos módon történő tájékoztatása  a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján keresztül valósul meg.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatáson felül a lakosság tájékoztatása megtörténik a község hirdetőtábláin, valamint az önkormányzat honlapján is.


II. Fejezet


Az önkormányzat feladat- és hatásköre

2. Kötelező önkormányzati feladatok


3. §

(1) Az önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező feladatait és az általa önként vállalt feladatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetés szerv létrehozása nélkül – kormányzati funkción, illetve  szakfeladaton  - működtetett intézményei:

a) Pácini Kastély 3964 Pácin, Kossuth kert 1.

b) Prof. Czinke Ferenc Faluház 3964 Pácin, Kossuth tér 10.

c) Pácini Könyvtár 3964 Pácin, Kossuth tér 10.


(3) Az önkormányzat kormányfunkció szerinti alaptevékenységeinek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.


3. Önként vállalt feladatok


4. §

(1)Az önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl önként is vállalhatja más feladat ellátását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  10. § (2) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén, amennyiben

a) az átvállalt feladat olyan közfeladat, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe, vagy azt a feladat címzettjétől átvállalja,

b) rendelkezésre állnak a feladat ellátásához szükséges anyagi, személyi és tárgyi feltételek, valamint alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközök gazdaságos működtetése indokolttá teszi.

(2) Az önként vállalt feladatok pénzügyi fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletében kell meghatározni.


4. Hatáskör átruházás


5. §

(1) A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházza bizottságaira és a polgármesterre.

(2) Az átruházott hatásköröket az 1. melléklet tartalmazza.


III. Fejezet


A képviselő-testület működése


5. A képviselő-testület tagjainak száma, képviselők, bizottsági tagok névsora,

 képviselő-testület ülései


6. §

(1)A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő.

(2)Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. függelék, a bizottsági tagok nevét a 2. függelék tartalmazza.


7. §

 1.  A képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.
 2.  A képviselő-testület alakuló, rendes, rendkívüli ülést tart.

(3) Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

(4) Halasztást nem tűrő esetben a polgármester rendkívüli ülést hívhat össze.

(5) A képviselő-testület üléseit székhelyén tartja.6. A munkaterv


8. §

(1) A képviselő-testület munkáját éves munkaterv alapján végzi.

 1. A munkaterv tartalmazza:
 1. a tervezett ülések időpontját,
 2. az ülés napirendjét, a napirendek előadóit, tisztségét,
 3. azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be a testület elé, illetve, amelyekhez bizottsági állásfoglalás szükséges,
 4. az előterjesztések elkészítésének határidejét,
 5. megjelöli azokat a napirendeket, melyekhez előterjesztés készítése nem szükséges,
 6. az ülésre meghívottak nevét, tisztségét,
 7. a közmeghallgatás időpontját és megtárgyalásra javasolt témáit.
 1. A munkaterv összeállítása előtt javaslatot kell kérni a képviselőktől, az önkormányzat bizottságaitól, a nemzetiségi önkormányzattól, a jegyzőtől.
 2. A munkaterv-tervezet előkészítése a polgármester feladatát képezi. A munkatervet a polgármester terjeszti a testület elé.
 3. A munkaterv-tervezetbe fel nem vett javaslatokról a polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet. A munkaterv elfogadása a testület hatáskörébe tartozik.


7. Az előterjesztések


9. §

 1. A képviselő-testület elé általában írásban kell előterjesztést készíteni. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei a következők:
  1. Tartalmi követelmények:
 1. a jelenlegi helyzet és az elérni kívánt eredmény bemutatása,

ab) a megvalósításhoz szükséges eszközök teljes körének bemutatása,

ac) az előzmények, az előterjesztés tárgyában korábban hozott döntések bemutatása,

ad) javaslatok indokolása,

ae) tájékoztatás azokról a szervekről, amelyek véleményezték, tárgyalták az előterjesztést,

af) a végrehajtás határideje, felelőse.


 1. Formai követelmények:

ba) világos, áttekinthető szerkezet, közérthető megfogalmazás,

 1. rendelettervezet esetében a jogalkotásról szóló jogszabályok előírásainak betartása.


 1. Egyszerűbb döntést igénylő ügyekben elegendő a határozati javaslat elkészítése.


 1. Előterjesztés, döntéstervezet csak a polgármester előzetes véleményével és a jegyző törvényességi ellenőrzését követően kerülhet a képviselő-testület elé.8. Az ülés összehívása, a képviselő-testület nyílt és zárt ülése


10. §

(1) A képviselőtestületet a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – hívja össze. Abban az esetben, ha az alpolgármester is akadályoztatva van az ülés összehívására az Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós akadályoztatásuk esetén az ülés összehívására az Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult. A meghívót és az abban szereplő napirendi javaslatok előterjesztéseit elektronikus úton úgy kell kiküldeni, hogy azt a meghívottak az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(2) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívást, az ülést megelőzően 24 órával előbb is elég a képviselők tudomására hozni. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, az írásbeliségtől is el lehet tekinteni, azonban a sürgősség okát közölni kell. Katasztrófa esetén az ülés azonnal is összehívható.

(3) A nyilvános képviselőtestületi ülés összehívásával egy időben az ülés idejét, helyét, napirendi javaslatait a lakosság tudomására kell hozni a meghívó faliújságon történő kifüggesztésével.

(4) Az ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

 1. a napirend szerint illetékes szervek, intézmények vezetőit,
 2. a jegyzőt,
 3. a nemzetiségi önkormányzat elnökét,
 4. a polgárőrség képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő napirendi ponthoz.


11. §

 1. A képviselőtestület ülése nyilvános.

(2) A képviselőtestület:

 1. zárt ülést tart: az Mötv. 46. § (2) a) és b) pontjában meghatározott esetekben,
 2. zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

(3) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározottak vesznek részt.

(4) A törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.

(5) Zárt ülésen tárgyalandó napirend esetén az előterjesztést papír alapon kell megküldeni a képviselők és az érintettek részére, feltüntetve az előterjesztés valamennyi oldalán: „Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés!”


9. Az ülés vezetése


12. §

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester – akadályoztatása esetén az alpolgármester – vezeti, ha az alpolgármester is akadályoztatva van akkor az Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti az ülést. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, valamint tartós akadályoztatásuk esetén az ülés vezetésére  az Ügyrendi Bizottság elnöke jogosult.

(2) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester megállapítja a határozatképességet.

(3) Határozatképtelen képviselőtestületi ülés esetén a polgármester a képviselőtestületet 15 napon belül köteles összehívni.


(4) A polgármester a képviselő-testület határozatképességét az ülés időtartama alatt folyamatosan figyelemmel kíséri.


(5) A képviselő-testület napirendjére a meghívó alapján a polgármester tesz javaslatot. A képviselő-testület napirendjének végleges megállapítása előtt bármely képviselő egyéb napirendeket is javasolhat, melyről – egyszerű többséggel – külön kell szavazni, kivéve a minősített többséget igénylő döntéstervezetet tartalmazó előterjesztés napirendre vételét, amelynek napirendre vételéhez minősített többség szükséges. Ezt követően a végleges napirendjéről a képviselőtestület vita nélkül dönt.

(6) A polgármester további feladata a képviselő-testület üléseinek vezetésével kapcsoltban:

a) határozatképesség esetén megnyitja az ülést,

b) ismerteti a sürgősségi indítványokat,

c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti és összefoglalja a vitát,

d) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat és kihirdeti a határozatokat,

e) biztosítja a képviselők bejelentési és interpellációs jogának gyakorlását,

f) biztosítja az ülés zavartalan rendjét,

g) berekeszti az ülést.


10. A napirend vitája


13. §

(1) A képviselő-testület ülésén a polgármester minden előterjesztés felett – a tájékoztatók kivételével – vitát nyit, előtte az előterjesztő kiegészítést tehet. A vita elején a bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt a bizottsági elnökök – akadályoztatásuk esetén a bizottság által megbízott tag – ismertetik. Az előterjesztőhöz a képviselők kérdéseket tehetnek fel, melyre az érintettek válaszolnak.

(2) A képviselő-testület ülésén megjelent érdeklődők a napirendhez kapcsolódóan a képviselőtestület külön döntése alapján kaphatnak szót.

(3) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő, illetve az érintettek válaszolnak az elhangzott észrevételekre, javaslatokra.


11. Szavazás


14. §

(1) Az észrevételekre adott válasz után a polgármester összefoglalja a vitát, az előterjesztett határozati javaslatot érintő módosításokat, és azt szavazásra bocsátja.

(2) Először a módosító, kiegészítő javaslatokat kell szavazásra bocsátani, azt követően kerülhet sor az előterjesztés szerinti, illetve a módosított határozati javaslat megszavaztatására.12. A szavazás módja


15. §

(1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, a szavazás kézfelemeléssel történik.

(2) A képviselő-testület esetenként dönthet a név szerinti szavazásról. Név szerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa fel a képviselők nevét, akik „igen”-nel, „nem”-mel szavaznak, illetőleg „tartózkodnak” a szavazástól. Név szerinti szavazást kell tartani hitelfelvételnél.

(3) A képviselő-testület esetenként dönt a titkos szavazásról:

a)  önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

b) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

 (4) A titkos szavazás lebonyolítása szavazófülkében, urna igénybevételével történik.

 (5) Határozatképtelen képviselőtestületi ülés esetén a polgármester a képviselőtestületet 15 napon belül köteles összehívni.

 1. A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.

 (7) A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének a szavazata szükséges.


13. A képviselő-testület döntései


16. §

(1) A képviselőtestület

a) önkormányzati rendeletet alkot,

b) határozatot hoz a rendeletalkotás körébe nem tartozó, érdemi döntést igénylő kérdésben.

(2) A képviselőtestület által alkotott rendelet jelölése:

„Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/évszám. (…hó…nap) önkormányzati rendelete”

A sorszámot naptári évenként 1-gyel kezdődő arab számmal, folyamatosan kell jelölni.

A zárójelben feltüntetett dátum az önkormányzati rendelet kihirdetésének időpontja. A képviselő-testület által hozott rendelet jelölése tartalmazza továbbá a rendelet címét.

(3) A képviselő-testület által hozott határozat jelölése:

„Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének sorszám/évszám. (…hó…nap) határozata”

A sorszámot naptári évenként 1-gyel kezdődő arab számmal, folyamatosan kell jelölni.

A zárójelben feltüntetett dátum a határozat közzétételének az időpontja. A képviselő-testület által hozott határozat jelölése tartalmazza továbbá a határozat címét.

(4) Az önkormányzati rendelet kifüggesztésének helyben szokásos módja az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés. Kifüggeszteni csak a polgármester és a jegyző által aláírt rendeletet lehet. A kihirdetés napja azonos a kifüggesztés időpontjával.

(5) Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.


14. A képviselő-testület rendjének biztosítása


17. §

(1)A polgármester köteles biztosítani a testület működésének rendjét. Ennek keretében:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kifejezést használ,

b) ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhatja,

c) rendre utasíthatja azt, aki a képviselőtestület rendjét zavaró magatartást tanúsít.


15. Jegyzőkönyv


18. §

(1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek az Mötv. 52. (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester, a jegyző  írja alá.

(3) A képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvek – zárt ülésről készült jegyzőkönyvek kivételéve – a közös önkormányzati hivatalban megtekinthetők.


16. Közmeghallgatás


19. §


(1) A közmeghallgatás időpontjára a polgármester tesz javaslatot melyről a képviselő-testület  dönt.

(2) Közmeghallgatást kell tartani akkor is, ha azt a képviselők többsége indítványozza.

(3) A közmeghallgatás megtartására a Prof. Czinke Ferenc Faluházban kerül sor.

(4) A közmeghallgatás idejét, helyét az önkormányzat honlapján, a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a kábeltelevízióban   kell közzétenni, az időpontot megelőző legalább 5 nappal korábban.

 (5) A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint azonnal – ha ez nem lehetséges akkor 15 napon belül írásban – választ kell adni.

(6) A képviselőtestület a közmeghallgatás előkészítésével, összehívásával és vezetésével a polgármestert bízza meg.

(7) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítésért a jegyző felelős.


IV. Fejezet


A képviselők jogai és kötelezettségei

17. A képviselő


20. §

 1. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.  A képviselők jogai és kötelességei azonosak.

(2) A települési képviselő a képviselőtestület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, a bizottságok elnökeitől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb harminc napon belül írásban – érdemi választ kell adni.

 (3) A képviselő, amennyiben a képviselőtestület ülésén nem tud megjelenni, ezt köteles jelezni a polgármesternek.

(4) A képviselő köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.

(5) A képviselő az elfogadott napirendi tárgysorozathoz nem tartozó közérdekű ügyben jogosult napirend utáni hozzászólásra.


V. Fejezet


A helyi roma nemzetiségi önkormányzathoz kapcsolódó feladatok

18. Nemzetiségi Önkormányzat


21. §

(1) Az önkormányzat biztosítja Pácin Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi működésének feltételeit, a következő módon:

a) az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását,

b) az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek megtartásához az önkormányzat hivatalában helyiséget biztosít,

c) a közös önkormányzati hivatal, mint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, ellátja a gazdálkodási feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak részletes meghatározására az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kötendő megállapodásban kerül sor.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXI törvényben (a továbbiakban: Ntv.) meghatározottak szerint gyakorolja. A települési nemzetiségi önkormányzatot véleményének kifejtésére, illetve egyetértésének megadására a polgármester írásban hívja fel. A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezését, javaslatát, véleményét, egyetértését a polgármesterhez juttatja el, amelyet a Képviselő-testület ülésén a kapcsolódó előterjesztés tárgyalásakor vagy önálló előterjesztésben ismertet.

(4) A Képviselő-testület az Ntv. által meghatározott esetekben önkormányzati rendeletet csak a települési nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothat.

(5) Ha a települési nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a Képviselő-testület döntése szükséges, a települési nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a Képviselő-testület köteles a következő ülésen napirendre tűzni.


VI. Fejezet


Az önkormányzat szervei

19. Az önkormányzat tisztségviselői


22. §

 1. Az önkormányzat tisztségviselői: a polgármester és az alpolgármester.

(2) A polgármester feladatait főállásban látja el.

(3)A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert  választ a képviselőtestület tagjai sorából.

 (4) A helyettesítő alpolgármester, a polgármester távollétében – illetve akadályoztatása esetén – gyakorolja mindazon jogokat és ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jogszabály a polgármester részére biztosít.

(5) A Képviselő-testület nem állapít meg olyan ügyet, amelyben a polgármester önállóan dönthet abban az esetben, ha a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést.

(6) A Mötv. 68. § (3) bekezdése értelmében a polgármester két ülés közötti időszakban felmerülő, halasztást nem tűrő önkormányzati ügyekre vonatkozó döntési jogköre a következő ügyekre terjed ki:

a) döntés pályázat benyújtásáról, 100 %-os támogatás intenzitás esetén,

b) pályázati eljárásban hiánypótlás teljesítése, egyéb nyilatkozatok megtétele.


20. Az önkormányzat bizottsága


23. §

(1) A képviselőtestület az alábbi bizottságot hozza létre:

a) Ügyrendi Bizottság                                3 fővel

b) Szociális-, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság 7 fő

(2) A bizottság elnökét és tagjait a képviselőtestület választja.

(3) A bizottsági tagok névsorát a 2. függelék tartalmazza.

(4) A bizottság elnöke koordinálja a bizottság üléseinek rendjét, napirendjét, összehívja és vezeti a bizottság üléseit.

(5) Előterjesztés, illetve döntéstervezet csak a jegyző törvényességi ellenőrzését követően kerülhet a bizottság elé.

(6) a bizottság tagjai részére a meghívót és az előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal megkapják.

(7) A bizottsági tag köteles jelezni a bizottság elnökének, ha a bizottság ülésén nem tud megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

(8) A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

 (9) A bizottságok ügyviteli teendőit a hivatal belső szervezeti egységei látják el.


24. §

(1) A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatot hoz, amelynek jelölése: a 32/2010. (XII.31. KIM rendelet 13. §-ában foglaltak szerint történik.

(2) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság elnöke és egy tagja ír alá.

(3) A jegyzőkönyv készítésére a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(4) A bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a bizottság ülését követő 8 napon belül kell eljuttatni a polgármester részére.

(5) A bizottságok tevékenységükről a képviselőtestületnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A beszámolás rendjéről a képviselőtestület munkatervének elfogadása során dönt.

(6) A bizottság ülésére meg kell hívni tanácskozási joggal:

 1. napirend szerint illetékes szervek, intézmények vezetőit,
 2.  képviselőt
 3. a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét,
 4. jegyzőt,
 5. a polgárőrség képviselőjét a közbiztonságot, katasztrófavédelmet érintő napirendi ponthoz.


25. §

Az Ügyrendi Bizottság

 1. vizsgálja az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának  hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására vagy új szabályzat alkotására.
 2. ellátja a képviselőtestület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket. A titkos szavazást a bizottság elnöke – akadályoztatása esetén a bizottság tagja – vezeti le.
 3. javaslatot tesz a képviselőtestületnek a polgármester illetményének emelésére.
 4. nyilvántartja és ellenőrzi a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatait.
 5. lefolytatja a helyi önkormányzati képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyében az eljárást és előkészíti a képviselő-testület összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárással kapcsolatos döntését,
 6. nyilvántartja és ellenőrzi a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait.26. §


Szociális-, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság


(1) Figyelemmel kíséri a lakosság szociális helyzetét és a jellemző feszültségek alapján javaslatot dolgoz ki azok mérséklésére.

(2) Figyelemmel kíséri és elemzi a lakosság életkörülményeit, egészségügyi helyzetét, az azokban beálló változásokat.

(3) Összeállítja a község egészségtervét, ennek keretében konkrét cselekvési programot dolgoz ki a közösség legfontosabb problémáit illetően: egészséges életmód, betegségmegelőzés, alkoholizmus elleni küzdelem.

(4) Részt vesz a közösség életminőségét és egészségét javító programok kidolgozásában és megvalósításában, valamint az ezzel kapcsolatos pályázatok elkészítésében.

(5) Dönt a hatáskörébe utal ügyekben,


21. A közös önkormányzati hivatal


27 §

 1. A képviselő-testület közös önkormányzati hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.
 2. A közös önkormányzati hivatal jogi személy. A működéséhez szükséges előirányzatokat a képviselőtestület éves költségvetése határozza meg.
 3. A közös hivatalt a székhely település polgármestere irányítja, a hivatal vezetője a jegyző.22. A közös önkormányzati hivatal vezetője: a jegyző


28. §

(1) A jegyző gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Hatáskörébe tartozó ügyekben:

 1. szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 2. gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselőtestület hivatalának köztisztviselői és munkavállalói tekintetében,
 3. közreműködik az önkormányzat munkatervi javaslatának előkészítésében,
 4. gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a törvényességi követelményeknek megfeleljenek,
 5. tanácskozási joggal részt vesz a testületi üléseken, valamint a képviselő-testület bizottságának ülésén,
 6. biztosítja a testületi ülésekről a jegyzőkönyv elkészítését, határidőn belüli elküldését,
 7. ellátja azon feladatokat, mellyel a képviselőtestület, a polgármester megbízza,
 8. köteles jelezni a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő.


(2) A jegyzőt távollétében az aljegyző  helyettesíti. 

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a polgármester a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői közül jegyzői képesítésre vonatkozó előírásoknak megfelelő köztisztviselőt jelöl ki  a jegyzői feladatok átmeneti ellátására
23. A közös önkormányzati hivatal szervezeti tagozódása, munkarendje


29. §


(1) A képviselő-testület a hivatal belső szervezeti tagozódását a következők szerint határozza meg:

 1. jegyző
 2. gazdálkodási ügyintéző
 3. adóügyi ügyintéző
 4. igazgatási ügyintéző

                                                


(2) A képviselőtestület a hivatal munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:


            Hétfő-csütörtök                      8-16.30-ig

            Péntek                                    8-14.00 óráig.


            Hétfőtől – csütörtökig:           délelőtt 08.00-tól  – 12.00 óráig,

                                                            délután 13.00 – 16.00 óráig.

            Pénteken: délelőtt 08.00 órától – 12.00 óráig.(3) A  polgármestere hagyja jóvá az ügyrendet, a leltározási szabályzatot, a selejtezési szabályzatot, a pénzkezelési szabályzatot, a bizonylati szabályzatot és a munkavédelmi szabályzatot.


24. Társulás

30. §

(1) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

(2) Pácin Község  Önkormányzata önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátásra az alábbi társulások létrehozásában, működtetésében vesz részt:

a) Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás – Cigánd, Fő u. 80.

b) Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

- 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 30.
25. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás


31. §


(1) Az önkormányzati képviselő az Mötv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Köteles vagyonnyilatkozatot tenni a bizottság nem képviselő tagja is.

(2) A vagyonnyilatkozatot az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi.

(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges számú nyomtatványt az Ügyrendi Bizottság biztosítja a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett részére.

(4) Az Ügyrendi Bizottság Elnöke a vagyonnyilatkozat benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a képviselőt a soron következő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidejéről.

(5) Az átvett vagyonnyilatkozat borítékján fel kell tüntetni a nyilvántartási számot, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett nevét, az átvétel időpontját, az átvevő és átadó aláírását.VII. Fejezet


Záró rendelkezések


32. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Pácin Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete.
Gégény Zsuzsanna                                                     Csonka István

                polgármester                                                               jegyző

1.  melléklet a 2/2018. (III. 30.) önkormányzati rendelethez


A Képviselő-testület által a bizottságaira, polgármesterre  átruházott hatáskörökI. Szociális-, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság


1. rendkívüli települési támogatás.

2. Tűzifa támogatásII. Polgármester


1. lakásfenntartási települési támogatás

2. elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás

3. köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

4. házi segítségnyújtás gondozási óradíjának átvállalása támogatás

5. Közútkezelői hozzájárulás kiadása ( 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés bb) pontja és a 46. § (1) bekezdés a) pontja)
2. melléklet a 2/2018. (III. 30. ) önkormányzati rendelethez


szakágazati besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 1. Pácin Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása


064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

          106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése


          107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások


1. Függelék a 2/2018. (III. 30.)  önkormányzati rendelethez


Az önkormányzati képviselők névsoraPolgármester:

Gégény Zsuzsanna                                            


Képviselők:

Bodnár Marianna                                              

Czinke Csaba    

Móré Sándor                           

Dr. Németh Lajos 

Szabó Zoltán                                                     

Tóth Tamás   
2. Függelék a  2/2018. (III. 30.)  önkormányzati rendelethezBizottsági tagok névsoraÜgyrendi Bizottság


Elnök: Czinke Csaba

képviselő  tagjai:

Szabó Zoltán

Tóth Tamás


Szociális- Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság


 elnök: Móré Sándor


képviselő  tagjai:

Bodnár Marianna

Czinke Csaba,

Tóth Tamás

külső tagjai:

Magyarné Tóth Ildikó

Góré Béláné

Vajdáné Bíró Sarolta
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!