nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-29 - 2019-09-05
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.    Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


1.     § [2]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 509.400.924 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 385.136.822 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 509.400.924 forintban állapítja meg. 
(2) A 2019. évi költségvetés hiánya 124.264.102 forint, melyből a folyó évi hiány 124.264.102 forint.

(3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)  igénybevételével finanszírozza.


2.     § [2]
 (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
  a)  önkormányzat működésének támogatása 181.676.489 Ft
  b) közhatalmi bevételek 47.200.000 Ft
  c) működési bevételek  19.073.000 Ft 
 d) működési célú átvett pénzeszközök 22.843.615 Ft
  e) felhalmozási bevételek 540.000 Ft
  f) felhalmozási célú támogatások  113.717.297 Ft
  g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre  39.686.299 Ft  
  h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra  84.577.803 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) a kötelező feladatok bevételei:  509.400.924 Ft
 b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0  Ft
 c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
 a) működési bevételek: 310.565.824 Ft
 b) felhalmozási bevételek:  198.835.100 Ft


3.     § 
(1)    [2]
Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
  a) működési költségvetési kiadások 308.907.403 Ft
  aa) személyi juttatások:  162.714.045 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok:  31.555.480 Ft
  ac) dologi kiadások:  97.216.425 Ft
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:  6.000.000 Ft
  ae) egyéb működési célú kiadások: 5.193.600 Ft
  af) előző évi támogatás rendezése  6.314.274  Ft
 b) felhalmozási költségvetés  198.835.100 Ft
  ba) beruházások, 2.940.000 Ft
  bb) felújítások  195.895.100 Ft
  c) kölcsönök  0 Ft
  d) tartalékok, pénzmaradvány  1.572.000 Ft  

(2)    [2] Az önkormányzat összesített kiadásaiból
 a) a kötelező feladatok kiadásai 509.400.924  Ft,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0  Ft,
 c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0  Ft.

(3)    A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:
  a). Sósi réti út felújítás  9.999.100 Ft
b). Hivatali számítógép, egyéb gép 406.000 Ft
c). Energetikai pályázat megvalósítása  176.280.000 Ft
d) Védőnői hálózat akadálymentesítés 1.656.000 Ft
e) Petőfi utca útpatka felújítás 1.000.000 Ft
f) Szabadidő park önerő  1.920.000 Ft
g) óvodai számítógép és egyéb 967.000 Ft
h) Művelődési ház lépcső  2.540.000 Ft
i)Temetőbe külső mosdó  2.000.000 Ft
j) Temető ravatalozó szigetelés 500.000 Ft
k) Zebra buszmegállóhoz  500.000 Ft
l) Falumúzeum épület felújítás  1.500.000 Ft

(4)    A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:  
Települési támogatás  6.000.000 Ft 

(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).


4.     § 
(1)    Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2)    Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2019-ben (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet  mutatja be.
(3)    Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet  mutatja be.
(4)    Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet  tartalmazza.


5.     § [2]
A költségvetési egyenleg
  a) működési cél szerint  bevétel:  310.479.403 Ft
  kiadás: 310.479.403 Ft
  egyenlege: 0 Ft

 b) felhalmozási cél szerint bevétel: 198.835.100 Ft 
 kiadás: 198.835.100 Ft 
 egyenlege:  0 Ft

 A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.     § 
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41,25 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41,25 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.


7.     § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
 a) bevétele  100.698.051 Ft
 b) kiadása 176.280.000 Ft


8.     § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.572.000 Ft, a céltartalék  0 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.


2.    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetése


9.     § [2] Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 78.850.556 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)


10.     § [2] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  68.586.367 Ft
b) működési  242.000 Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel  9.385.036 Ft
d) előző évi maradvány igénybevétele  637.153 Ft
 
11.     § [2] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés  78.850.556 Ft
  aa) személyi jellegű kiadások: 56.694.345 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok 11.807.211 Ft
  ac) dologi jellegű kiadások: 10.349.000 Ft


12.     § 
(1)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  12 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3.    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13.     § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 107.022.000 forintban állapítja meg


14.     § A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 89.769.000 Ft
b) előző évi maradvány igénybevétele 615.000 Ft
c) intézményi működési bevétel  16.638.000 Ft


15.     § A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 107.022.000 Ft
  aa) személyi jellegű kiadások: 60.131.000 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok: 11.883.000 Ft
  ac) dologi jellegű kiadások:  34.474.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés  534.000Ft
 ba) kisértékű tárgyi eszköz vásárlás  534.000Ft


16.     § 
(1)    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2019. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő, 
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  19 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4.    A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.     § 
(1)    A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2)    A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3)    Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


18.     § 
(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19.     § 
(1)    [2] A képviselő-testület 2019. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
 a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft, 
 b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
  c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 92 760 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2)    A képviselő-testület 2019. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottai részére havi 12000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melyet utalvány formájában kell juttatni. 


20.     § 
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 620 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 205 600 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 500 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(4)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Páva Kör Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 671 600  Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(5)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarjáni Iskolás Gyermekekért Alapítvány részére vissza nem térítendő tá-mogatást 2019. évre 100 000 Ft összegben a munkatervében megjelölt feladataira.
(6)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Polgárőrség részére vissza nem térítendő támogatást 2019. évre 100 000 Ft összeg-ben a munkatervében megjelölt feladataira.
(7)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(6) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.


21.     § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú mel-léklet tartalmazza.


5.    Díjmegállapító rendelkezések


22.     § 
 (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően  bruttó 155 forint/óra.
(2)  A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 355 forint/minden megkezdett 10 oldal.
(3) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4200 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.
(4)  A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1715 Ft/megjelenés.
(5)  A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 285 Ft/oldal.
(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 2019. március 31-ig 73 Ft/m2/hónap, 2019. április 1-jétől 360 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.
(7)  A (6) bekezdés szerinti bérleti díjból 2019. április 1-jétől 80% kedvezményben részesül a bérlő, amennyiben a Gyöngyösi Rendőrkapitányság intézkedése alapján a településen körzeti megbízotti feladatokat lát el és ezt írásban igazolja.


6.    Záró rendelkezések


23.     § 
(1)    Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)    Az Önkormányzat 2019. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)    A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2019. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.


[1] Az 1/2019. (II. 20.) rendelet kihirdetve: 2019. február 20. 
[2] A 3/2019. (III. 28.) rendelet 2019. március 29-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől alkalmazni kell
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
233.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!