nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-08 -tól
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(III.8.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017.(III. 08.) önkormányzati rendelete

Kisköre Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről


Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § (1)            Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kisköre Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Kisköre Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2017. évi

            a) költségvetési bevételeinek főösszegét                388 708 270 Ft-ban

            b) költségvetési kiadásainak főösszegét                399 079 976 Ft-ban

            c) költségvetési hiány(-)/többlet                              -10 371 706 Ft-ban

                     ebből:  működési hiány(-)/többlet                 -10 063 146 Ft-ban

                                 felhalmozási hiány(-)/többlet                 -308 560 Ft-ban


            d) finanszírozási bevételeinek főösszegét               79 459 939 Ft-ban

            e) finanszírozási kiadásainak főösszegét                69 088 233 Ft-ban

            f) finanszírozási műveletek egyenlege                    10 371 706 Ft-ban

                     ebből:  működési                                             10 371 706 Ft-ban

                                 felhalmozási                                                         0 Ft-ban


            g) bevételi és kiadási főösszegét                            468 168 209  Ft-ban

állapítja meg.


A költségvetés részletezése


3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2. §-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
 2. A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet 1.1.-1.3. mellékletei szerint állapítja meg.
 3. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.
 4. Az önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi éves létszám előirányzatát 52 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 145 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint.
 5. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg.
 6. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.
 7. A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
 8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.
 9. Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.
 10. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg.
 11. Az önkormányzat 2017. évi önkormányzati támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
 12. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.
 13. Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.
 14. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(2)   A Képviselő-testület a kiadások között 5 000 000 Ft általános tartalékot
   állapít meg.

2016. évről áthúzódó kifizetetlen szállítói számlák összege                                    38 851 789 Ft


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. § (1)            Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(3)   A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5)   Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)   A 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

(7)   A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(8)   A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.

(9)   A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.


Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.

(2)   A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást – figyelembe véve a 4. § (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum 10 000 000 Ft értékhatárig.

(3)   A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4)   A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


A gazdálkodás szabályai


6. § (1)            A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)   A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.


Záró és vegyes rendelkezések


8. § (1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2017-es költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2017. évi bevételeket és kiadásokat is.

(2)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisköre, 2017. március 07.                 Magyar Csilla                                                            Tóth János Zoltán

                  polgármester                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
költségvetéshez indítvány
950.3 KB
összesített mérleg
198.08 KB
mérlegek, táblázatok
1.11 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!