nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-29 - 2019-03-30
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

         Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában,            valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


       1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeget 509.400.924 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 385.136.822 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 509.400.924 forintban állapítja meg.


 (2) A 2019. évi költségvetés hiánya 124.264.102 forint, melyből a folyó évi hiány 124.264.102 forint.

 (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)  igénybevételével finanszírozza”


2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:

        a)  önkormányzat működésének támogatása          181.676.489 Ft

        b) közhatalmi bevételek                                             47.200.000 Ft

        c) működési bevételek                                                19.073.000 Ft                                      

       d) működési célú átvett pénzeszközök                       22.843.615 Ft

        e) felhalmozási bevételek                                                540.000 Ft

        f) felhalmozási célú támogatások                              113.717.297 Ft

        g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre                                            39.686.299 Ft  

        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra                                      84.577.803 Ft

       

        (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

           a) a kötelező feladatok bevételei:                              509.400.924 Ft

           b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                      0  Ft

           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                           0 Ft


        (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

         a) működési bevételek:                                                  310.565.824 Ft

         b) felhalmozási bevételek:                                          198.835.100 Ft”


3.§ A rendelet 3. §  (1), (2) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1)     Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:

    a) működési költségvetési kiadások                           308.907.403 Ft

      aa) személyi juttatások:                                               162.714.045 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                           31.555.480 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                       97.216.425 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                 6.000.000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                5.193.600 Ft

      af) előző évi támogatás rendezése                                                                                      6.314.274  Ft

   b) felhalmozási költségvetés                                            198.835.100 Ft

      ba) beruházások,                                                                                                                   2.940.000 Ft

      bb) felújítások                                                                195.895.100 Ft

  c) kölcsönök                                                                                                                                                                                                                            0 Ft

  d) tartalékok, pénzmaradvány                                                                                                                                                      1.572.000 Ft                         


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

       a) a kötelező feladatok kiadásai                                   509.400.924  Ft,

       b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                            0  Ft,

       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                            0  Ft.”

                                                                                    

4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. §    A költségvetési egyenleg

            a) működési cél szerint                                    bevétel:    310.479.403 Ft

                                                              kiadás:     310.479.403 Ft

                                                              egyenlege:                   0 Ft


           b) felhalmozási cél szerint                               bevétel:     198.835.100 Ft

                                                             kiadás:       198.835.100 Ft

                                                             egyenlege:                      0 Ft


           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„9.§ Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 78.850.556 forintban állapítja meg. (1., 2.,3., 15. melléklet)”


6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„10.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                                                                                                                                             68.586.367 Ft

b) működési                                                  242.000 Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel                     9.385.036 Ft

d) előző évi maradvány igénybevétele                                                                                                                    637.153 Ft”


7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

                                                                                          

„11.§ A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                        78.850.556 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                                                                                   56.694.345 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                             11.807.211 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:             10.349.000 Ft”

                         

8. § A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület 2019. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

..................... a) köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft,

..................... b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.

                      c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 92 760 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.”


9. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

10. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

11. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

12. § A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

13. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

14. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

15. § A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

16. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől alkalmazni kell.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-7. melléklet
678.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!