nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-12 - 2019-04-29
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

         47.521.389 Ft

Költségvetési bevétellel

            136.877.210 Ft

Költségvetési kiadással

            - 89.355.821 Ft

     32.029.584 Ft

     57.326.237 Ft

Költségvetésiegyenleggel

  -ebből működési hiánnyal

          felhalmozási hiánnyal

és 90.431.747 Ft finanszírozási bevétellel illetve 1.075.926 Ft finanszírozási kiadással  állapítja meg.


A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok


    50.789.182 Ft

Működési költségvetés kiadásai

    11.624.668 Ft

Személyi juttatások

      2.231.810 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

    27.911.898 Ft

Dologi kiadások

      4.600.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

               4.420.806 Ft

Egyéb működési célú kiadások

                   0 Ft


                             0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

                   0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                   0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

     3.365.806 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

                   0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                   0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                   0 Ft

                          Árkiegészítések, támogatások

                             0 Ft

                          Kamattámogatások

               1 055 000 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
        60.424.093 Ft

Felhalmozási költségvetés kiadásai

        60.424.093 Ft

Beruházások

        60.124.093 Ft


                        0 Ft

Felújítások

         0 Ft

 -      ebből:  EU-s forrásból felújítás

         0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

         0 Ft


         0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                        0 Ft

                    Lakástámogatás

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

        25.663.935 Ft

Tartalék

          1.075.926 Ft

Finanszírozási kiadások


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1.1., 1.2., 1.3. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és a 2.2. számú mellékletek részletezik.

(5)    A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.


A költségvetés részletezése

3. §


         A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet részletezi.

(2)    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. számú melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. számú melléklet részletezi.     

(4)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

(5)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. számú melléklet szerint részletezi.

(6)    Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 2.317.000 Ft általános tartalékot és 23.346.935 Ft céltartalékot állapít meg.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §


 (1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)   Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

  (6)  Az Önkormányzat vezetője e rendelet 10. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása

5. §


       (1) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2)   A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre és a bizottságokra ruházza át az alábbiak szerint.

(a) A polgármester az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításában, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás ügyeiben 5.000.000 Ft-ig önállóan dönt.

 (b) A polgármester a céljelleggel kezelt előirányzatok feladatra való lebontásáról gondoskodik.

 (3)   Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4)  A képviselő-testület szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)    Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6)    Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


A gazdálkodás szabályai

6. §


(1) Az Önkormányzat vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.

(2) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(4) A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(6) Az önkormányzat vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §


(1)   Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Záró és vegyes rendelkezések

8. §


 Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
                Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit sk.                                  Krisztin Endre sk. 

                                   jegyző                                                                polgármester


Csatolmányok

Megnevezés méret
4_20190311 ÖR mellékletei
616 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!