nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-06 -tól
Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(XII.5.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól


Lázi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a- és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ban meghatározottakra figyelemmel- következőket rendeli el:Általános rendelkezések

1. §


(1)   Lázi Község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: TF), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: ITS), a településrendezési eszközei (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat) valamint a településképi követelmények (a településképi arculati kézikönyv (TAK), településképi rendelet(TR)) készítése vagy azok módosítása széleskörű egyeztetés keretében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

 (2) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre az alábbi:

a) a készítéssel (módosítással) érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok;

b) a készítéssel (módosítással) érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet

c) a település területén működő érdekképviseleti szervek;

d) a település területén működő civil szervezetek;

e) szomszédos önkormányzatok,

f) megyei önkormányzat.

 (3) Az érintett terület lehatárolása – a készítés (módosítás) tárgyától függően – a készítés (módosítás) kezdeményezéséről szóló képviselő-testületi határozatban esetenként történik.

(4)   A (2) bekezdésben az a) - d) pont szerinti partnerek állandó partnerek, az e) - f) pontok szerinti partnerek eseti partnereknek tekintendők, melyek érintettség alapján vesznek részt.

(5)   Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a TFR rendelet alapján az 1. sz. melléklet táblázata tartalmazza.Állandó partnerekkel történő egyeztetés szabályai

2.§


(1)        Az előzetes tájékoztatás során a TFR 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, megindításáról, az előzetes tájékoztató elérhetőségéről, az eljárás módjáról, a véleményezés módjáról és annak határidejéről.

(2)        A véleményezési eljárás során a TFR 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás tárgyáról, az elkészült tervezet elérhetőségéről, a véleményezési módjáról és annak határidejéről.

 (3)       Lakossági fórum esetén, annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a partnereket. A lakossági fórumról jelenléti ív és emlékeztető készül, mely írásban rögzíti a javaslatokat, észrevételeket. Az emlékeztető tartalmazza a javaslattevő, észrevételező nevét és címét.

(4)       Amennyiben nincs lakossági fórum, a partner az észrevételeit, javaslatait a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül teheti meg, a Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott, indoklással ellátott véleményben.
Eseti partnerekkel történő egyeztetés szabályai

3.§


(1)        Az eseti partnerek a TFR. szerinti az előzetes tájékoztatási, illetve a véleményezési szakasz tervezetének (dokumentációjának) megküldésével ill. a honlapra feltett dokumentáció elérhetőségéről értesítő elektronikus vagy postai levéllel értesülnek.

(2)        Az eseti partnerek az egyeztetési eljárásban a Polgármesterhez címzett, indoklással ellátott, a megadott határidőn belül benyújtott véleménnyel, észrevétellel, javaslattal élhetnek, melyen a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét, elérhetőségét meg kell jelölni.
Vélemények dokumentálása, nyilvántartása, megválaszolása, településfejlesztési és településrendezési, valamint településképi dokumentumok közzététele

4.§


(1)        A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

a) levélben az önkormányzat címére történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben a tájékoztatóban megadott e-mail címre történő megküldéssel.

(2)        Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok megtételére a lakossági fórumot követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben meghatározott módokon van lehetősége.

(3)        Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni.

(4)        A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az Önkormányzat táblázatban összegzi, amelyet az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.


5. §

(1)        A határidőben beérkezett észrevételeket és javaslatokat tartalmazó táblázatot az önkormányzat megvizsgálja, valamint véleményezésre megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, települési arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot, véleményt készít 5 napon belül írásban az Önkormányzat részére.

(2)        A tervezői szakmai vélemény figyelembevételével az Önkormányzat valamennyi érdemi észrevételre, javaslatra választ állít össze. Az elfogadásra nem kerülő észrevételekre, javaslatokra adott választ érdemi indokolással kell ellátni.

(3)        Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolását tartalmazó táblázatot az Önkormányzat összegzi, amelyet a polgármester közzé tesz a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tárhelyen és erről hirdetményt jelentet meg az önkormányzati honlapon. Az összegzést tartalmazó táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.

6.§

 (1)       A beérkezett véleményekről, javaslatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló határozat a honlapon kerül kihirdetésre.

(2)        A településfejlesztési és településrendezési, valamint a településképi dokumentumokat, és a róluk szóló önkormányzati döntéseket elfogadásukat követően a honlapon közzé kell tenni.
Záró rendelkezés

7.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 3/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


                Kajtár József                                                Dr. Bertalanné Józsa Judit

                  polgármester                                                                  jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. december 5.


Dr. Bertalanné Józsa Judit

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!