nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (III.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-08 -tól
Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (III.7.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja 


1. §.


A rendelet célja, hogy a gyermek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságoknak megfelelő feltételeket és eljárásokat szabályozza.A rendelet hatálya


2. §.


A rendelet területi hatálya Sármellék község közigazgatási területére, személyi hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott személyekre terjed ki.


A gyermekek védelmének rendszere


3. §.


(1) A gyermek védelmét a képviselő-testület a következő személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja.


Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

-gyermekjóléti szolgáltatás


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás


4. §.


(1) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást, mint alapszolgáltatást biztosítja.


(2) A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja útján látja el.


(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Gyermekek napközbeni ellátása


5. §.


(1) A képviselő-testület a napközbeni ellátást

-bölcsőde

-óvoda


(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti szolgáltatást a Zöld Gólya Óvoda és Bölcsőde Általános Művelődési Központ és a Sármelléki Általános Iskola útján biztosítja.Térítési díj


6. §.


A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményei térítési díját külön rendeletben állapítja meg.


Záró rendelkezések


7. §.


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete.


 (2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Sármellék, 2019. március 6.Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetve:

Sármellék, 2019. március 7.

                                                                                                                       Hetesi Krisztina

                                                                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!