nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2019 (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-03-30 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2019 (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a közművelődésről

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Az önkormányzat a helyi hagyományok és sajátosságok alapján, a lakosság művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, az igények és helyi lehetőségek és sajátosságok ismeretében határozza meg közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, finanszírozási lehetőségét.


(2) A közösségi színtér fenntartásával az önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani a település lakossága számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeinek kielégítésére, a szabadidő kulturált és kulturális célú eltöltésére.


2.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat területén végzett közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színtér fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira.


3. § Az Önkormányzat a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.


4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosítására közösségi              

            színteret tart fenn és működtet.

(2) A közösségi színtér neve, címe:

            Gyöngyösoroszi Integrált és Közösségi Szolgáltató Tér

            3211 Gyöngyösoroszi, Jókai u. 3.


(3) A közművelődési feladatok megvalósításában részt vevő szervezetek:


  1. Gyöngyösoroszi Férfi Kórus Egyesület

            székhelye: 3211 Gyöngyösoroszi Jókai út 3.


  1. Gyöngyösoroszi Hagyományőrzők Egyesület

            székhelye: 3211 Gyöngyösoroszi Jókai út 3.


  1. Gyöngyösoroszi Női Klub Egyesület

            székhelye: 3211 Gyöngyösoroszi Jókai út 3.


  1. Gyöngyösoroszi Szabadidős Lövészklub

székhelye: 3211 Gyöngyösoroszi Jókai út 3.


  1. ÁMK József Attila Könyvtár

3211 Gyöngyösoroszi, Jókai u. 3.


  1. Gyöngyösoroszi Árpád Fejedelem Általános Iskola

3211 Gyöngyösoroszi, Jókai u. 1.


  1. Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3211 Gyöngyösoroszi, Jókai Mór u. 3.


5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítja Gyöngyösoroszi lakóinak azt a jogát, hogy:


a) igénybe vegyék az Önkormányzat közművelődési szolgáltatásait,

b) műveltségüket és készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, közösségi művelődési jogaikat érvényesítsék, művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli

a) a nemzeti és egyházi ünnepek, emléknapok méltó megünneplését,

b) Gyöngyösoroszi hagyományainak ápolását, a helyi kulturális értékek védelmét,

c) a polgárok kikapcsolódásának hatékony megszervezését,

d) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését,

e) az időskorú polgárok közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatását, kulturális kapcsolatainak gazdagítását,

f) a nemzetiségi kulturális értékek megismertetését, a helyben élő nemzetiség hagyományainak gondozását,

g) kimagasló művészeti értéket képviselő rendezvények támogatását,

h) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, különös tekintettel az énekművek, kézimunka-kultúra, tánckultúra, mezőgazdasági kultúra és egyéb területekre,

i) az épített és természeti környezet, a kulturális örökség helyi védelmének elősegítését,

j) a nemzeti önazonosságot és a helyi összetartozást erősítő rendezvények – így különösen falunap, vagy helyi jelentőségű fesztivál – és előadások szervezése,

k) a településen élő nemzetiség hozzásegítése kultúrájának gyakorlásához, népszerűsítéséhez,

l) a településen élő sajátos csoportok, a gyerekek és fiatalok, valamint az időskorúak napjainak megünneplése,

m) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, ezen belül

n a helyben és a térségben működő kulturális civil szervezetek, öntevékeny körök számára lehetőség biztosítása bemutatkozásra, települési rendezvényeken való fellépésre, kiállításra, részvétel más települések versenyein, fesztiváljain,

gc) együttműködés a településen működő, a szabadidő hasznos eltöltéséhez hozzájáruló szervetekkel,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, ezen belül a művelődés területén pályázati források igénybevétele, erre a településen működő civil szervezetek ösztönzése,

i) a települési könyvtár bevonása a közművelődési tevékenységbe, így különösen programok szervezésébe és helyszín biztosításába.

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és szorgalmazza a civil szervezetek, az öntevékeny körök, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.


6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.

(2) A Képviselő-testület e rendeletben rögzített feladatok vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket a pénzügyi lehetőségek függvényében.

(3) Az önkormányzat a költségvetés keretei között kulturális rendezvények szervezésével, szervezetek támogatásával, pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával támogatja a kulturális tevékenységek megvalósulását.


7. § (1) Az Önkormányzat elismeri a településen működő civil szervezetek, öntevékeny körök munkáját, a közművelődés területén számít együttműködésükre műsorok, bemutatók, fórumok, találkozók szervezése terén.


(2) Az Önkormányzat elismeri a településen működő köznevelési intézmények közművelődést segítő munkáját.


(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

a) a településen működő köznevelési intézményekkel,

b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,

c) egyházakkal,

d) a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,

e) közművelődési tevékenységet végző országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.


(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.


(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

a) plakátok, szórólapok útján,

b) a települési honlapon ad tájékoztatást a község lakói részére.


8. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!