nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.29.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V.29.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (V.29.)  Önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


A Rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul:


  1. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi módosított előirányzatát


134.476.733 Ft tárgyévi módosított bevétellel,

134.476.733 Ft tárgyévi módosított kiadással,

állapítja meg.
ebből:

visszafizetése                                                           1.415.952 Ft-ban


ebből:


 állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt– beleértve az Áht. 8/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. számú mellékletalapján hagyja jóvá.


(4)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Adatok: Ft-banMegnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigaz­gatási feladat

Összesen

a]


tárgyévi költségvetési bevételét

134476733
134476733


aa]

működési költségvetési bevételét

110111590110111590


ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

2436514324365143

b)


tárgyévi költségvetési kiadását

134476733134476733


ba)

működési költségvetési kiadását

110111590110111590személyi jellegű kiadások

4347847043478470munkaadókat terhelő járulékok

62019406201940dologi jellegű kiadások

3172605431726054egyéb működési kiadások

1680613416806134ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése


14159521415952ellátottak pénzbeli juttatásai

1048304010483040

céltartalék
működési célú általános tartalékbb)

felhalmozási költségvetési kiadását

2436514324365143
beruházások előirányzata

1334916713349167
felújítások előirányzata

1101597611015976
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszköz átadás
felhalmozási kölcsön folyósítás
egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzata
fejlesztési célú céltartalék


c)


költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányca)

működési költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiányeb)

felhalmozási költségvetési hiányát
Ebből: Kötelező feladat hiány
Önként vállalt feladat hiány
Államigazgatási feladat hiány


d)


előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát

2497685224976852da)

d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

18617091861709db

d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát

2311514323115143


e)


finanszírozási célú műveletek bevételétea)

e)       pontból      működést      szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételéteb)

e)     pontból     felhalmozást    szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét
Finanszírozási célú műveletek kiadásátfa)

f)   pontból   működési   finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátfb)

f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásátállapítja meg.


2.§A Rendelet 1-21. számú melléklete helyébe jelen Rendelet 1-21. számú melléklete lép.
3.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Nemesvid, 2018. május 28.

                  Kovács Sándor                                                       Dr. Árvai Tibor

    polgármester                                                               aljegyző


Záradék:

Jelen rendelet Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2018. május 28. napján kihirdetésre került.


Somogyzsitfa, 2018. május 28.                                                                                               Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                                                     aljegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek 4/2018(V.29.) sz. rendelethez
83.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!