nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-21 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét millió forintban:     401.892.-eFt.                                      

b) kiadási főösszegét millió forintban:      401.892.-eFt.

c) hiányát nulla forintban állapítja meg.


      2. § A képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.


3. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 3.,3/1., 3/2., 4.,  melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


4. § A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait a 3.,3/1., 3/2., 4.,  melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.


5. § A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként részletezve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 1.2. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


      7. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként az 1. mellékletben    

       foglaltak szerint fogadja el.


8. § A képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve az éves létszám-előirányzatát a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérleg-szerűen, egymástól elkülönítetten, – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – a 1.1és 1.2. melléklet szerint hagyja jóvá.10. § A képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 5. melléklet szerint állapítja meg.


11. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. § A köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület a 2019. évben 46.380 forintban állapítja meg.


13. § A képviselő-testület az éven belüli tízmillió forint összeghatárig a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


14. § A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát teljes körűen a polgármesterre ruházza át.


15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.                                Szabó József  sk.                                                   Gyirán Zoltán sk.

                                   polgármester                                                               jegyző
A rendeletet kihirdettem:


         2019. február 20. napján


                                                           Gyirán Zoltán sk.

                                                                jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
táblázatok
1.16 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!