nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2019 (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-05-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2019 (III.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉS ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRÓL, ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011. (III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 3. § -a az alábbiak szerint módosul:


  1. A Képviselő-testület az alkalmazott nyersanyagnormát a következők szerint állapítja meg:


  1. az óvodában a gyermekétkeztetésben a napi háromszori étkezés esetén           380 Ft
  2. az alapfokú oktatási intézményben a gyermekétkezetésben napi egyszeri meleg étkezés esetén                                                                                                                           294 Ft
  3. az alapfokú oktatási intézményben gyermekétkezetésben napi kétszeri étkezés esetén

ca) tízórai                                                                                                                         72 Ft

cb) ebéd                                                                                                                         294 Ft

  1. az alapfokú oktatási intézményben napközi vagy tanuló szobai foglalkozáson részt vevők esetén a gyermekétkezetésben napi háromszori étkezés esetén

                 da) tízórai                                                                                                                            72 Ft

                db) ebéd                                                                                                                              294 Ft

                 dc) uzsonna                                                                                                                         64 Ft


  1. munkavállalói ebéd napi egyszeri étkezés                                                                            347 Ft
  2. szociális étkezés                                                                                                                           433 Ft


2 .§ A rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„ 5. § (3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a jelen rendelet 3. §-ában megállapított nyersanyagnorma és az általános forgalmi adó szorzata, azzal, hogy a térítési díj felső határa a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-a szerint szolgáltatási önköltség. Az egy ellátási napra jutó szolgáltatási önköltség 652 Ft.


(4) Az (1) – (3) bekezdésben foglaltak intézményi térítési díj összegét az Önkormányzat az alábbiakban állapítja meg:”Megnevezés

nyers-anyag-norma

rezsi költség

Étkeztetés intézményi térítési díj nettó

intézményi térítési díj bruttó

óvodában gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi háromszori étkezése

380 Ft

-

380 Ft

380 Ft+Áfa

alapfokú oktatási intézményben gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi egyszeri étkezése (ebéd)

294 Ft

-

294 Ft

294 Ft+Áfa

alapfokú oktatási intézményben gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi kétszeri étkezése (tízórai és ebéd)

366Ft

-

366 Ft

366 Ft+Áfa

alapfokú oktatási intézményben napközis és tanulószobai foglalkozáson is részt vevő tanuló esetén a gyermekétkeztetésben részt vevő ellátott napi háromszori étkezése ( tízórai ebéd és uzsonna)

430 Ft

-

430 Ft

430+Áfa Ft

Szociális étkező napi egyszeri étkezése (ebéd)

433 Ft


433 Ft

433 Ft+Áfa

munkavállaló napi egyszeri meleg étkezése (ebéd)

347 Ft

170 Ft

517 Ft

517 Ft+Áfa3. § A rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba és május 2-án hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!