nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-24 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (XI.23.) önkormányzati rendelete
A településkép védelméről

Pácin Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének

 8/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete


a településkép védelméről


Pácin Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Miskolci Járási Hivatala, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, a honvédelemért felelős miniszter, valamint a partnerségi rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. § E rendelet célja Pácin Község településképének, épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

 1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott.
 2. Cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla.
 3. Címtábla: az intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.
 4. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett, reklám megjelenítésére alkalmas led panel, videófal, monitor.
 5. Földszínek: tört, meleg színek, melyek a barna-vörös-narancs-sárga-zöldessárga színtartomány közepesen telített árnyalatai.
 6. Hirdető-berendezés: hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló, fixen rögzített vagy mozgó, közterületről érzékelhető szerkezet, mely képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas.
 7. Információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó, valamint a CityLight és CityBoard formátumú eszköz.
 8. Más célú berendezés: elsődleges funkcióját tekintve közterületi, köztéri bútor, különösen a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát.
 9. Pasztellszín: a színek világos, kis telítettségű árnyalatai, melyek között  előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai.
 10. Rikító szín: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.
 11. Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, építményrész, egyéb elem.


II. Fejezet

A helyi védelem


3. A helyi védelem célja, feladata


3. § (1) A helyi védelem célja Pácin Község településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző építészeti örökségeinek és táji értékeinek védelme, a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

 1. A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő értékek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.
 2. A helyi védelem alatt álló értékeket e rendelet 1. melléklete tünteti fel.


4. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai


4. § (1) Helyi védelem alá helyezésről, vagy megszüntetéséről kizárólag a Képviselő-testület hozhat – e rendelet módosítása, vagy felülvizsgálata keretében – döntést.

 1. A helyi védelem alá helyezés alapjául a település rendezési terv értékvizsgálata szolgál. Ezen túl önálló értékvizsgálat alapján bármely természetes, vagy jogi személy írásban kezdeményezheti a védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését.
 2. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
 1. egyedi építmények és természeti értékek esetén:
 1. a védendő értékek megnevezését, szükség esetén körülhatárolását
 2. a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész)
 3. a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók)
 4. a kezdeményezés indoklását.
 1. településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes esetén:
 1. az együttes megnevezését
 2. körülhatárolását
 3. a védendő érték rövid leírását, dokumentálását
 4. a kezdeményezés indoklását.
 1. A kezdeményezés alapján induló eljárás során a döntés-előkészítésről a megbízott jegyző gondoskodik.
 2. Az előzetes értékvizsgálat elkészíttetéséről a képviselő-testület gondoskodik.
 3. Az előkészítéshez beszerezhető még az érintett ingatlan-tulajdonosok, az érintett helyi szakmai, társadalmi szervek együttes álláspontja.
 4. A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell:
 1. az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek írásban kézbesíteni kell
 2. nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos közhírré tétellel
 3. a használó értesítése a tulajdonos útján történik
 4. amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, az értesítésüket a közhírré tétellel megtörténtnek kell tekinteni.
 1. A védettséggel kapcsolatos javaslatot - az erről szóló döntést megelőzően a helyben szokásos módon 30 napra közhírré kell tenni.
 2. A közhírré tétel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését a településen biztosítani kell.
 3. A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését az ingatlannyilvántartásba be kell jegyeztetni.
 4. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik.
 5. A bejegyzés esetleges elmaradása a védettséget nem érinti.


5. § (1) A helyi védelem alatt álló épületet, építményt egységes táblával lehet megjelölni.

 1. A tábla szövege: „Pácin község Önkormányzatának Képviselő-testülete védetté nyilvánította” „évszám”.
 2. Védett növényzet esetén az (1) bekezdés szerinti táblán a növény magyar és latin nevét is fel kell tüntetni.
 3. A tábla elhelyezéséről - esetleges pótlásáról - a polgármester gondoskodik.


5. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása


6. § (1) A helyi védettségről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvános, abba bárki betekinthet.

 1. A nyilvántartás tartalmazza:
 1. a védett érték megnevezését, nyilvántartási számát,
 2. a védett érték pontos helyét (cím, helyrajzi szám) és tulajdonosát,
 3. a védelem típusát,
 4. a védelem szakszerű, rövid indoklását az értékvizsgálat alapján,
 5. az értékeket bemutató térképet, terv és fotóanyagot,
 6. a védett érték állapotfelmérésének adatait, a helyreállítási javaslatot
 7. a védett értékhez kapcsolódó támogatásokat, valamint
 8. minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart.
 1. Területi védelem esetén (2) bekezdésben foglaltakon túl a nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot.


6. A védettséghez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek


7. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.

 1. A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését - egyebek között - a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani. Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használatot - a hatályos jogszabályok keretei között – az illetékes építésügyi hatóság korlátozza, illetve megtiltja.


7. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó településképi önkormányzati támogatás és ösztönző rendszer


8. § (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

 1. A támogatás mértékét az önkormányzat képviselő-testülete évente a költségviselésben határozza meg.
 2. támogatás ingatlanra eső mértékét - az önkormányzati költségvetés keretei között – az önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg.


III. Fejezet

Településképi szempontból meghatározó területek


8. Pácin Község településkép szempontjából meghatározó területei


9. § (1) Az önkormányzat településkép szempontjából meghatározó területekként jelöli az alábbi területeket:

 1. Ófalu településrész,
 2. Újfalu településrész,
 3. Kastélypark terület,
 4. Üdülőterület,
 5. Egyéb külterület.
 1. A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.
 2. Településkép védelme szempontjából kiemelt területek:
 1. Táj- és természetvédelmi területek: Natura 2000 terület, országos ökológiai hálózat övezete (magterület, ökológiai folyosó), tervezett természeti terület, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, egyedi tájértékek;
 2. Örökségvédelemmel érintett területek: műemlékek és műemléki környezet, valamint régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek.
 1. A településkép védelme szempontjából kiemelt területek felsorolása és lehatárolása függelékként e rendelethez csatolandó.


IV. Fejezet

Településképi követelmények


9. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények


10. § (1) A 9. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területeken új épületeket, építményeket a meglévő állapothoz igazodóan kell elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a történeti fejlődés során kialakult jelenlegi telekstruktúrát és helyi építészeti karaktert megőrizzék.

 1. Tetőtér beépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető.


11. § (1) A 9. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott területen új lakóépületek telepítésénél a meglevő beépítéshez és építészeti kialakításhoz kell illeszkedni.

 1. Tetőtér beépítés esetén csak egy hasznos tetőtéri építményszint létesíthető.


12. § A 9. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott területen épületet, építményt úgy kell elhelyezni, hogy telepítésével, műszaki megoldásaival alkalmazkodjon a természetes terepadottságokhoz.


13. § Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében új épület építése csak a tájba illesztés fokozott figyelembe vételével történhet, a kialakult tájhasználat, telekstruktúra, a hagyományos beépítési módok megőrzése mellett.


10. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények


14. § (1) A 9. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területen az új épületek, vagy épületbővítések tömege és annak arányai a környezetében már meglévő épületekhez illeszkedve alakítható ki.

 1. Új lakóház 35-45°-os tetőhajlásszögű magastetővel létesíthető.
 2. A tetőfedés anyaga csak nem éghető anyag lehet (cserép, betoncserép, stb.).
 3. Az építési oldal felőli szomszéd felé néző tetőfelületen nyílászáró nem létesíthető.
 4. A csökkentett telepítési távolság felé néző ereszt tűzgátló anyagból kell kiképezni.
 5. A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a gyárilag színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el.
 6. A homlokzat részleges felújítása során a meglévőtől színében és anyagában kirívóan eltérő anyag nem alkalmazható.
 7. Homlokzat színezése során fehér, tört-fehér, illetve pasztellszínek és földszínek alkalmazhatók.
 8. Saroktelek esetén a lakóépület mindkét utcai homlokzata az utcák felé egyenrangú homlokzatokkal alakítható ki.
 9. A lakótelken épülő gazdasági-kiszolgáló épületek a lakóépülettel azonos, vagy azzal harmonizáló megjelenésű homlokzatképzéssel létesíthetők.
 10. Az utcafronton áttört vagy tömör kerítés létesíthető. Az alkalmazott anyag- és színhasználat harmonizáljon az épülettel.
 11. Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak, kerítéseinek színezésére rikító színek használata településkép-védelmi szempontból nem megengedett.


15. § (1) A 9. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott területen utcai épület esetében magastető építhető 35-45 fokos hajlásszöggel.

 1. A tetőfedés anyaga csak nem éghető anyag lehet (cserép, betoncserép, stb.).
 2. Az építési oldal felőli szomszéd felé néző tetőfelületen nyílászáró nem létesíthető.
 3. A csökkentett telepítési távolság felé néző ereszt tűzgátló anyagból kell kiképezni.
 4. Az egy telken lévő építmények tömegei és homlokzatai úgy alakíthatók ki, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.
 5. Homlokzat színezése során a fehér, a tört-fehér, ill. pasztellszínek és földszínek alkalmazhatók.
 6. Az utcafronton áttört, fa vagy fém kerítés, valamint élősövény létesíthető. Az alkalmazott anyag- és színhasználat harmonizáljon az épülettel.


16. § (1) A 9. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott területen tájba illeszkedő, hagyományos tömegű és építészeti karakterű épületeket lehet elhelyezni.

 1. A tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel is építhetők.
 2. Az épületek tetőfedése – a nagyfesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép és bitumenes zsindely.
 3. Az épületek homlokzata fehér, vagy világos pasztellszínezésűek lehetnek.
 4. A mezőgazdasági épületek tetőgerince a tereplejtés irányával párhuzamos legyen.


11. Táj- és természetvédelmi területekre vonatkozó építészeti követelmények


17. § (1) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében tájszerkezetbe illeszkedő módon, a tájra jellemző anyaghasználattal valósulhat meg az építés.

 1. A homlokzatokon olyan színárnyalatok alkalmazhatók, amelyek a hagyományos építőanyagok (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) színeire jellemzők. A harsány, rikító színek használatát kerülni kell.
 2. Külterületen a tájbaillesztés érdekében a rálátási irányba nyitott telekhatárok mentén, az épület, építmény takarására honos fa- és cserjefajok telepítendők.
 3. Gondoskodni kell a táj érték, természeti emlék fennmaradásához szükséges természeti feltételek megőrzéséről.


12. A közterületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények


18. § (1) Meglévő, szilárd burkolat nélküli, beépített ingatlanokkal határolt belterületi utakat a burkolattal történő ellátásával egy időben legalább az út egyik oldalán fásítani kell. A fásítás tervezése az útburkolat tervezésével párhuzamosan történjen szakági tervező bevonásával.

 1. Újonnan kijelölt lakóterületek és településközponti vegyes területek létesítendő feltáró útjának fásítása a burkolattal egy időben tervezendő szakági tervező bevonásával és megvalósítandó az útépítéssel egy időben.
 2. Fásítás, fasor kialakítása során tájban honos fa- és cserjefajok alkalmazhatók.
 3. A közterületek berendezései (utcabútorok, hirdető-berendezések, világítótestek, pavilonok, autóbuszvárók, stb.) az utcakép jellegzetességének megtartásával helyezhetők el.
 4. Zöldterület (közpark) kialakításának követelményei:
 1. A köztéri berendezések, bútorok egységes karakterűek legyenek.
 2. Burkolatépítés, felújítás során a kiselemes térburkolatokat kell előnyben részesíteni, helyszíni öntött betonburkolat nem építhető.
 3. A területen agresszív pollentermelő növényfajok telepítése nem megengedett.


13. A zöldfelület kialakításának követelményei


19. § (1) ) A településképi szempontból meghatározó területeken elsősorban tájban honos és a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok telepíthetők.

 1. A településképi szempontból meghatározó területeken, a tájidegen, invazív növényfajok nem alkalmazhatók. A telepítésre nem javasolt, idegenhonos inváziós fajok listája függelékként e rendelethez csatolandó.
14. Helyi védett területre vonatkozó építészeti követelmények


20. § (1) A védett területeken az utcai díszburkolatok anyaga kiselemes burkolókő legyen. Kiselemes beton anyagú burkolatok közül csak olyan alkalmazható, mely a kiskocka kő vagy nagykocka kő jellegéhez hasonlít, szürke, antracit vagy homok színben.

 1. A burkolt felületek kialakításában kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek (aszfalt, beton, kiselemes beton) abban az esetben, ha a burkolati tervhez a műemléki hatóság a hozzájárulását adja.
 2. Az utcák, terek kialakításához - a védett közterületeken - minden esetben közterületi tervet kell készíteni, mely tartalmazza a burkolati és zöldfelületi terveket, a mikroarchitektúra elemeket, a közterületeken elhelyezhető utcabútor jellegű pavilonokat, azok kiviteli és színezési terveit.
 3. A közterületi reklámhordozók, hirdetőoszlopok, felirati mezők, világító emblémák, stb. is a környezethez illő formában valósulhatnak meg.
 4. A helyi értékvédelmi területen az övezeti szabályozásban megadott építménymagassági érték egyben a legnagyobb homlokzatmagassági érték is, melyet nem lehet túllépni.


21. § (1) A közterületi tervek készítésekor - a védett közterületeken - az alábbi szempontok szerint kell eljárni:

 1. A mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy tárgyegyüttest alkossanak, egyedi tervezésű, iparművészeti minőségű, időtálló kivitelű legyen. A védett területeken nem engedélyezhető a stíluskeveredés, az épített környezethez és a terek, közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezése.
 2. A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület karakteréhez illeszkedő legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra elemeivel és a többi tárggyal.
 3. A közterületre kihelyezett tárgyegyüttes, utcabútor család terveinek része kell legyen az egyes épületekre elhelyezett feliratok, reklámhordozók, arculatterve is.
 4. A közterületi terv készítésébe városrendezőkön, építészeken túl szaktervezőket, iparművészeket, zöldterület rendezőket, közműtervezőket is be kell vonni.


22. § (1) A helyi védett területen lévő épületek kialakításának sajátos előírásai:

 1. Építési anyaghasználat:
 1. Lábazatképzés: Kő, műkő, vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével.
 2. Falfelületek:

1. Vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok tégla, kőburkolat, vagy ezek kombinációja, plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a helyi építési hagyományok szerint.

2. Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat (csempe), függönyfalszerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet.

 1. Tető:
 1. A tetőfedés anyaga cserép, pala, eternit pala (amennyiben a meglévő környezethez illeszkedik) legyen.
 2. Nem alkalmazható fém tetőhéjalás, fémlemez fedés, cserepes fémlemez fedés (kivételt képez a nem teljes felületen alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tetőrészletek kiegészítő fedéseként)
 3. Abban az esetben ha a védett területen belül hagyományosan megjelenik fémlemez fedés (bádogfedés ), akkor azt az örökségvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet engedélyezni a hagyományos anyaghasználatnak, vagy annak korszerű változatának (zink lemez fedés ) megfelelően
 4. Nem alkalmazható hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez.
 1. Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme
 1. Térarányok, utcaképek
 1. A homlokzaton a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető sem egyedi, sem összefogott formában, sem szabad oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában.
 2. Helyette a homlokzat 1/3 részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő homlokzati hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet akár megszakított, akár végigfutó tetőpárkánnyal.
 3. Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető.
 4. A felsorolt szabályok a műemléki környezetben és műemléki jelentőségű területeken az épületek udvari és utcai homlokzatára egyaránt vonatkoznak.
 1. Homlokzati arányrendszer védelme
 1. A helyi védelem alatt álló területeken az egyes épületek homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek nem jelenhetnek meg. (Szalagablak, erkélysor, stb.)
 2. A nyílás és falfelületek aránya a védett értékekhez, illetve a helyi hagyományokhoz hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg
 3. A helyi védelem alatt álló területeken a meglévő épületek párkánymagasságához szükséges igazodni. A szabályozási terven megadott megengedett építménymagasságtól eltérni csak 1,0 méterrel lehet, illetve az illeszkedés szabályait az örökségvédelmi hatósággal kell egyeztetni.
 4. A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, anyaghasználatában, tetőfelépítményeiben.
 1. Tetőformák szabályozása
 1. Oldalhatáron álló és oldalhatáron álló – zártsorú beépítésű övezetekben összetett tetőidomú magas tető építendő utcára merőleges jelleggel, az utcaképen belüli jellegnek megfelelően vagy oromfalasan, vagy teljes kontyolással, az illeszkedés szabályai szerint.
 2. A hajlított (L alakút) beépítések esetében a tetőforma összetett tetőidomú magastető, utcával párhuzamos jelleggel, melyet a homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó mértékben homlokzattal egybeépített tetőfelépítménnyel meg lehet szakítani.
 3. Hézagosan zártsorú beépítés esetén a szomszédos telek felé tetőkontyolást kell alkalmazni.
 4. Az oldalszárnyak esetében a szomszédos telek felé nyeregtetőt kell alkalmazni.
 5. Nem jelenhet meg teljes szintű tűzfal.
 1. Az utcák, terek kialakításához - a védett közterületeken - minden esetben közterületi tervet kell készíteni, mely tartalmazza a burkolati és zöldfelületi terveket, a mikroarchitektúra elemeket, a közterületeken elhelyezhető utcabútor jellegű pavilonokat, azok kiviteli és színezési terveit.
 2. A közterületi reklámhordozók, hirdetőoszlopok, felirati mezők, világító emblémák, stb. is a környezethez illő formában valósulhatnak meg.
15. Helyi egyedi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó építészeti követelmények


23. § (1) A nem védett környezetben lévő egyedileg védett épületek esetében a helyi védett területre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 1. Az átalakítás során az épület tömegét, homlokzatát, anyaghasználatát, jellegzetes formai kialakítását a fal felületek és nyílászárók arányát megváltoztatni nem lehet.
 2. A homlokzati díszítőelemeket (gipszek, tagozatok, mozaikok, festett díszítések, szobrok, egyéb értékek) meg kell őrizni. Meg kell őrizni az eredeti épületkiegészítőket, korlátokat, belső nyílászárókat, kapukat, stb.
 3. Védett építményen hirdetés és reklám csak a rendeltetésével összefüggően helyezhető el.
 4. Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. A védelem megszüntetésének, vagy részleges bontás engedélyezésének feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak, az új épületbe (épületeibe) történő beépítése, vagy annak megőrzése előírható.


16. Helyi védelemmel érintett területeken elhelyezett sajátos építményekre, műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelmények


24. § (1) Védett építményen csak a látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység helyezhető el.

 1. Védett építményen új parapet konvektor, vagy klímaberendezés közterületről is látható egysége nem helyezhető el.
 2. Épület közvetlenül közterület felé néző homlokzatán vezeték (kábel, gáz- és egyéb csővezeték) nem vezethető látható módon, a falsíkon kívül.


17. Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó szabályok


25. § (1) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezésére nem alkalmas területek: a 9. § (1) bekezdés a)-d) pontjában és a (3) bekezdésében meghatározott területek.

 1. A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak elhelyezésére – a környezetbe illesztés feltételeivel – elsősorban a település külterülete alkalmas.
 2. Amennyiben 300 m-es körzetben már meglevő antenna áll, új antenna elhelyezése elsősorban a meglévő antennatartó-szerkezet igénybevételével történhet.


26. § (1) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos-energia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek,  új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat elsősorban a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell feszíteni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot lehetőleg földkábelbe fektetve kell építeni.

 1. A helyi védett területen a közműveket föld alatt kell elhelyezni, különös tekintettel a légkábelek megszüntetésére.
 2. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – lehet elhelyezni.
 3. Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.


27. § A fényszennyezés elkerülése érdekében szükséges az alábbi szempontok figyelembe vétele a közvilágítás és külső világító testek elhelyezése, korszerűsítése esetében:

 1. kerülni kell a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz;
 2. a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van;
 3. az utcákat egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással kell megvilágítani;
 4. a kültéri világítás a tényleges használat idejéhez igazítandó, illetve 22 óra, vagy éjfél után közvilágítás fénye csökkenthető.


18. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények


28. § (1) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva lehet kiválasztani. A berendezések a közmű üzemeltetők előírásainak figyelembe vételével az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők, illetve építhetők a kerítésbe.

 1. Klímaberendezés kültéri egysége, valamint parabola-antenna lakóterületen lévő utcai homlokzaton, tetőfelületen, valamint szomszédos, beépíthető ingatlanra néző tetőfelületen nem helyezhető el, kivéve műszaki szükségszerűség okán.
 2. A csapadékvíz-, ill. szennyvíz-elvezetés, tárolás módjának és kezelésének építményei, műtárgyai a közterületet sem műszakilag, sem településképvédelmi szempontból nem zavaró módon alakítandók ki.


19. Reklámra, reklámhordozóra, cég- és címtáblára vonatkozó általános településképi követelmények


29. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen reklámok, reklámhordozók, cég-, címtáblák és cégérek csak a jelen rendeletben előírt célra és módon, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben meghatározott területfelhasználású területen és módon.

 1. A település területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer helyezhető el.
 2. Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett reklámhordozót, reklámtartóberendezést, hirdető-berendezést, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően az új településképi előírások szerint helyezhetők el.


30. § Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét időszakban az eseményre vonatkozó tájékoztató reklámhordozó, reklám, molinó, transzparens, hirdetmény a közterületen, illetve magánterületen elhelyezhetők.


20. Cég- és címtáblára vonatkozó településképi követelmények


31. § (1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.

 1. Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a közterülettől látható felületen cég-, címtáblát, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület architektúráját ne változtassa meg.
 2. Az épületeken elhelyezhető cégérek szerkezeteinek felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.
 3. Táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t. Műemléki környezetben, műemléképületen, helyi értékvédelmi területen táblaszerűen kialakított cégér legnagyobb magassági vagy szélességi mérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelülete nem lehet 1,0 m²-nél nagyobb.


21. Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településképi követelmények


32. § (1) Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.

 1. A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el.
 2. Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
 3. Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el.
 4. Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt – épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel.
 5. Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehetséges


33. § (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

 1. Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:
 1. a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek,
 2. nem alakítható ki villogó effektussal, illetve
 3. a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja.


34. § (1) Helyi védett területen:

 1. Helyi értékvédelmi területen álló és a helyi védelem alá vont épületen, és a hozzá tartozó ingatlanon 1 m² felületet meghaladó reklámtábla, cég, vagy címtábla, vagy azonos célt szolgáló homlokzatfestés és fényreklám nem helyezhető el.
 2. Az egyes cégek arculattervébe tartozó reklámok, feliratok, emblémák elhelyezésekor különös körültekintéssel kell eljárni és esetenként egyedi megoldások alkalmazását kell előírni. (Egyedi rögzítő szerkezetek, méretkorlátozások, stb.)
 3. Nem engedhetők meg nagy, függőleges és vízszintes (világító) reklámfeliratok, melyek méretei az 1,0 métert meghaladják sem az épület homlokzatára konzolosan elhelyezve, sem az épület homlokzati síkjában.
 4. A reklámok és feliratok elhelyezésénél alapelvként szolgáljon az üzleti szempontnak és az esztétikai szempontoknak az egyensúlya.


22. Információs vagy más célú berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelmények


35. § (1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

 1. az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
 2. a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
 3. a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
 4. idegenforgalmi és közlekedési információk;
 5. a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;
 6. gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információk.
 1. Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada az (1) bekezdés szerinti közérdekű információt kell, hogy tartalmazzon.
 2. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.


V. Fejezet

A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció


36. § (1) A település főépítésze - alkalmazása hiányában a polgármester -  szakmai konzultáció keretében tájékoztatást ad a településképi követelményekről.

 1. Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell kérni:
 1. Ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) a Korm. rendelet hatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik.
 2. Közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén.
 3. Új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén:
 1. műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t meghaladja,
 2. antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja.
 1. A szakmai konzultáció iránti kérelmet a polgármesternek címezve kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 1. az építtető vagy kérelmező nevét, címét, telefonos elérhetőségét,
 2. a tervezett építési tevékenység helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
 3. az építési tevékenység rövid leírását,
 4. az építési munka jellegétől függően indokolt esetben rajzi munkarészek csatolását.
 1. A polgármester a kérelmezőt a konzultáció időpontjáról postai úton, vagy e-mailben értesíti.
 2. A szakmai konzultációt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kell lefolytatni.
 3. A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben a felvetett javaslatokat, valamint az önkormányzati főépítész vagy a polgármester lényeges nyilatkozatait kell rögzíteni.


VI. Fejezet

A településképi véleményezési eljárás


23. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre


37. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

 1. új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően,
 2. meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.


24. A településképi véleményezési eljárás szabályai


38. § (1) Településképi véleményezési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint kerül lefolytatásra.

 1. A polgármester véleménye a 37. §-ban meghatározott esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.


39. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet az e rendelet 3. mellékletében foglalt mintának megfelelően kell benyújtani és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az az ÉTDR tárhelyére fel kell tölteni.

 1. A kérelemhez az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni a Korm. rendeletben meghatározott tartalommal.
 2. A településképi vélemény kialakításánál a Korm. rendeletben meghatározott szempontokat és e rendelet előírásait kell figyelembe venni.
 3. A polgármester véleményében a tervezett építési tevékenységet
 1. engedélyezésre – feltétel nélkül, vagy feltétel meghatározásával – javasolja, vagy
 2. engedélyezésre nem javasolja, ha
 1. a kérelem vagy melléklete nem felel meg a (1) és (2) bekezdésben meghatározottaknak, vagy
 2. a főépítész szakmai álláspontja a tervezett építési tevékenységet nem támogatja.
 1. A polgármester a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét a kérelmezőnek.


VII. Fejezet

A településképi bejelentési eljárás


25. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre


40. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek közül:

 1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 2. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
 3. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható.
 4. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése esetén.
 1. A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
 1. meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén,
 2. az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználata korábbi rendeltetéshez képest
 1. jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat,
 2. többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé,
 3. amennyiben a meglévő lakó rendeltetés megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra,
 4. érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet,
 5. érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát;
 1. védett érték közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró csere, valamint előtető építése esetén;
 2. védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében;
 3. reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.


26. A településképi bejelentési eljárás vizsgálati szempontjai


41. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

 1. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció tartalma
 1. megfelel-e a településképi rendeletben foglalt előírásoknak,
 2. kidolgozása a szakmai tájékoztatás szerint történt-e,
 3. a b) pont szerinti előírásoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.
 1. Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
 1. azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az épített környezethez,
 2. a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
 3. összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
 4. megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, burkolatát, műtárgyait, valamint növényzetét.
 1. A polgármester a tervezett építési tevékenységet a jogszabályban előírt határidőn belül hatósági határozatban, a Korm. rendeletben megfogalmazott követelmények teljesülésétől függően a Korm. rendeletben foglaltak szerint tudomásul veszi vagy megtiltja.


27. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai


42. § (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.

 1. A kérelmet Pácin Község Polgármesteréhez a Korm. rendelet 26/B.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatározott tartalommal, a 40. § szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani, az e rendelet 4. mellékletét képező kérelem benyújtásával.
 2. A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.
 3. A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában - az önkormányzati főépítész készíti elő.
 4. A polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Pácin Község Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.


VIII. Fejezet 

A településképi kötelezés, a településkép-védelmi bírság


43. § (1) A településképi követelmények megszegése esetén a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és végzésben megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

 1. Településképi követelmény megszegésének minősül:
 1. az e rendelet előírásainak nem megfelelő építés, az előírásoktól eltérő szín és anyaghasználat, formai kialakítás,
 2. a 42. § (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása,
 3. a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése.
 1. Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester – önkormányzati hatósági döntéssel – az ingatlantulajdonost az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, egyidejűleg 1.000.000 forintig terjedő településkép-védelmi bírságot szabhat ki.
 2. A településkép-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
 1. a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 2. a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 3. a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 4. a jogsértő állapot időtartamát,
 5. a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 6. a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
 7. a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
 1. A határidőre be nem fizetett településkép-védelmi bírság behajtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásai az irányadók.


IX. Fejezet

Záró rendelkezések


28. Hatályba léptető rendelkezések


44. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 1. E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.


29. Hatályon kívül helyező rendelkezések


45. § Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:


a)  a Pácin község Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat  

     megállapításáról szóló 6/2008. (VIII.01.) önkormányzati rendelete

8. § (4) bekezdése, (7) bekezdés b) pont 3. alpont 1. és 3-4. francia bekezdése;

15. § (5)-(6) bekezdése;

29. § (1) bekezdés utolsó mondata, (2)-(7) bekezdése;

30. §-a;

31. § (2)-(7) bekezdése;

33-36. §-a.


b)  A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának

     követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 10/2017. (XII. 7.) önkormányzati  

    rendelete,


c)  a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 11/2017. (XII. 7.)

     önkormányzati rendelete.


Gégény Zsuzsanna                                                    Csonka István

   polgármester                                                             jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2018. november 23.

                                                                                                                     Csonka István

                                                                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
586.85 KB
2. melléklet
671.52 KB
3. melléklet
29.03 KB
4. melléklet
27.13 KB
1. függelék
512.42 KB
2. függelék
16.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!