nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-20 - 2019-10-03
Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

A Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


2. §


(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Dávod Polgármesteri Hivatal


(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv: Dávodi Forrás Óvoda


Az önkormányzat és költségvetési szervei

költségvetésének főösszegei


3. §


(1) Dávod Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszege:                                                                                                                   280.690.316,-Ft

Kiadási főösszege:                                                                                                                    716.396.772,-Ft


Költségvetési egyenleg:                                                                                                           -435.706.456,-Ft


(2) A  költségvetési egyenlegből a működési egyenleg:                                                             - 169.696.208,-Ft

                                                      felhalmozási célú egyenleg:                                              - 266.010.248,-Ft


(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  -435.706.456,-Ft költségvetési egyenleget belső finanszírozással, maradványból finanszírozza a (2) bekezdés szerinti bontásban.


4. §


(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének                                                       

    Bevételi főösszegét                                                                                     693.244.021,- Ft-ban                       

    Kiadási főösszegét                                                                                      693.244.021,- Ft-ban                       

határozza meg.


(2) A Képviselőtestület által meghatározott (1) bekezdés szerinti bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének

   Bevételi főösszegét                                                                                                               40.077.859,-Ft-ban

   Kiadási főösszegét                                                                                                                40.077.859,-Ft-ban

határozza meg.


(4) A képviselőtestület által meghatározott (3) bekezdés szerinti bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.


(5) A képviselőtestület a hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2019. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltaktól eltérően – 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

                                                                                                                                                        

(6) A képviselőtestület az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2019. évi költségvetésének

   Bevételi főösszegét                                                                                                               77.195.545,-Ft-ban

  Kiadási főösszegét                                                                                                                 77.195.545,-Ft-ban

határozza meg.


(7) A képviselőtestület által meghatározott (6) bekezdés szerinti bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.


5. §


(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeinek és kiadásainak részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 6. sz. melléklet tartalmazza.


6. §


(1) A R. 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott költségvetési kiadásokból

                              

                                      Általános tartalék                                                                             45.039.172,-Ft

                                      Céltartalék                                                                                       83.230.228,-Ft


(2) Általános tartalék felhasználásáról a polgármester dönt, döntéséről köteles beszámolni a képviselőtestületnek.


(3) A céltartalék felhasználásáról a képviselőtestület jogosult döntést hozni.


A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. §


(1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét a központi pótelőirányzatok miatt negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal az addig bekövetkező ismert változások alapján módosítja.


(3) A (2) bekezdéstől eltérően, a Képviselő-testület költségvetést érintő minden döntésekor módosítani kell a rendeletet.


(4) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ez az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyezteti, a Képviselő-testület pótköltségvetési rendeletével gondoskodik a gazdálkodás stabilitásának biztosításáról.


(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Áht. és Ávr. rendelkezései az irányadók. A működési költségvetés dologi kiadásai között elsőbbséget kell biztosítani a közüzemi szolgáltatási díjak kifizetésének.


(6) A 2019. évi költségvetés végrehajtása során közbeszerzési/beszerzési eljárásra a csapadékvízelvezetéssel, valamint falukép kialakításával kapcsolatosan kerül sor.


Záró rendelkezések


8. §


(1) Ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 (2) Az átmeneti időszak alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2019. évi költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.


(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.


Dávod, 2019. február 14.


            


             Hirtenberg János Sándor  sk.                                                      Szűcsné István Ilona sk.

                     polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 15-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.                                                                                                                 Szűcsné István Ilona sk.

                                                                                                                           jegyző Csatolmányok

Megnevezés méret
1 .sz. melléklet
259.04 KB
2 .sz. melléklet
127.39 KB
3 .sz. melléklet
128.72 KB
4 .sz. melléklet
97.8 KB
5 .sz. melléklet
122.21 KB
6 .sz. melléklet
229.86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!