nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-15 -tól
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete
Kisköre Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018 (II. 14.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1.§

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kisköre Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.


2.§

A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Kisköre Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.


2.  A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2018. évi

            a) költségvetési bevételeinek főösszegét               680 909 109 Ft-ban,

            b) költségvetési kiadásainak főösszegét            1 004 723 321 Ft-ban,

            c) költségvetési hiányát                                        323 814 212  Ft-ban,

                     ebből:  működési hiányát                            152 421 321 Ft-ban,

                                 felhalmozási hiányát                       171 392 891 Ft-ban,


            d) finanszírozási bevételeinek főösszegét             393 616 316 Ft-ban

            e) finanszírozási kiadásainak főösszegét                69 802 104 Ft-ban

            f) a finanszírozási műveletek egyenlegét                323 814 212 Ft-ban

                     ebből:  működés                                            323 814 212 Ft-ban

                                 felhalmozási                                                         0 Ft-ban


            g) bevételi és kiadási főösszegét                           1074 525 425 Ft-ban


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési

kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási

bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti

bontásban az 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.         

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.   

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, felhalmozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.


3. A költségvetés részletezése


4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Kisköre Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018 évi létszámkeretét a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat 2018. évi önkormányzati támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 14. melléklet


5.§

A Képviselő-testület a kiadások között 5 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


6.§

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.7.§ 

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.


8.§ 

(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2) A költségvetési szerv vezetője a 14. melléklet alapján köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3)   Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.


9.§

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékkal a polgármester utólagos tájékoztatás mellett jogosult. Céltartalékkal a polgármester kizárólag az e rendeletben jóváhagyott cél érdekében rendelkezhet.


10.§

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket – ide nem értve a (8) bekezdésben foglaltakat – a Képviselő-testület fenntartja magának.


11.§

(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy utólagos tájékoztatás mellett az átmenetileg szabad forrásokat állampapírban elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem kell tekintettel lenni az 13.§ (4) bekezdésében foglalt összeghatárra.


12.§

A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.


(1)   A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.


13.§

(1) Az önkormányzat költségvetési előirányzat-csoportjai közötti átcsoportosításra, módosításra a képviselő-testület jogosult azzal, hogy a polgármester az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoporton belül élhet előirányzat átcsoportosítással.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre azzal, hogy e művelet során köteles figyelemmel lenni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az Ávr.) 43.§ (3) bekezdésében foglalt korlátozásokra és az Ávr. 44.§ (2) bekezdésében foglalt korlátozásokra.

(3) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételével legfeljebb az eredeti előirányzat kétszereséig rendelkezhet.

(4) Az önkormányzat az e rendeletben eredetileg nem tervezett, év közben keletkező forrás felhasználásáról legfeljebb a költségvetés eredeti kiadási főösszegének 0,5 százalékával megegyező összeghatárig dönthet.

(5) A (4) bekezdésben foglalt forrásfelhasználás nem irányulhat olyan műveletre, amely a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 


14.§  

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


15.§  

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


16.§  

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.5. Záró és vegyes rendelkezések


17.§

(1) A rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2018-as költségvetési év kezdetétől a rendelet hatálybalépéséig teljesített 2018. évi bevételeket és kiadásokat is.

(2)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisköre, 2018. február 14.

               Magyar Csilla sk.                                                      Tóth János Zoltán sk.

                  polgármester                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2018. évi költségvetés - indítvány
742.15 KB
2018. évi költségvetési rend. mellékletei
1.59 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!