nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019(II.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-21 -tól
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019(II.20.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1. §(1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében, megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti keretei, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.


(2) A szociális segítséget, ellátást minden olyan esetben, amikor az lehetséges, az egész család támogatására kell felhasználni és előnyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erősítik.


2. A rendelet hatálya

2. §


A rendelet hatálya - ettől eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a Geszteréd Község  közigazgatási területén életvitelszerűen élő és bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.


3. Eljárási rendelkezések

3. §


  1. Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani. A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtása elektronikus úton is benyújtható.  
  2. A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell:
  1. havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről kiállított munkáltatói igazolást.
  2. álláskeresők számára nyújtott támogatás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásról szóló határozat és ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást.
  3. A társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot.
  4. A vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó, a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem azon részéről mely az adóbevallással lezárt évben keletkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolást, a fennmaradó időarányos részre a havi nettó átlagjövedelemre vonatkozó könyvelő által kiállított igazolást, ennek hiányában nyilatkozatot.
  5. nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről kiállított igazolást.
  6. az adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelemről kiállított nyilatkozatot, valamint az őstermelői igazolvány és a betétlap másolatát.
  1. A rendelet hatálya alá tartozó ellátásokra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.), valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet vonatkozó általános rendelkezéseit, fogalom meghatározásait kell alkalmazni.
  2. A rendszeres szociális ellátásokat havonta utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem rendszeres szociális ellátásokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell folyósítani átutalással a jogosult által megjelölt folyószámlára. A nem rendszeres ellátás külön kérelem esetén a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából is kifizethető.


4. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli/természetbeni ellátások

Települési támogatás


4. §.


(1) Települési támogatás keretében igényelhető

a) rendkívüli támogatás,

aa) temetési költségek fedezésére támogatás,

ab) gyógyszerkiadáshoz támogatás,

ac) elemi kár, bűncselekmény esetén

ad) elemi kár, haláleset esetén kamatmentes kölcsön

    ae) lakhatás költségeinek csökkentését célzó támogatás

b) óvodáztatási, beiskolázási – és tanulmányi támogatás,

c) tankönyv támogatás,

d) születési támogatás,

e) házasságkötési támogatás,

f) családok támogatása.


5. Rendkívüli települési támogatás

5. §.


(1) Az önkormányzat eseti jelleggel rendkívüli települési támogatásban részesíti azokat

(a) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő – különösen az Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott – személyeket, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg,

b) akik meghalt személy eltemettetéséről gondoskodtak, annak ellenére, hogy arra nem voltak kötelesek, vagy tartására köteles hozzátartozók voltak ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családjuk létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

ba) Meghalt személy eltemettetéséhez biztosított rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 180.000,- (száznyolcvan-ezer) forint.

bb) Meghalt személy eltemettetéséhez nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás annak a személynek, aki tartási vagy egyéb szerződés alapján a temetésről gondoskodni köteles.

c) akik rendszeres vagy alkalmi jelleggel felmerült gyógyszerkiadásukhoz, mint többletkiadáshoz kapcsolódóan megélhetést, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerültek és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át.

ca) Nem részesülhet az (1) bekezdés c) pontja alapján támogatásban az, akinek a járási hivatal alanyi vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot állapított meg.

cb) Gyógyszertámogatásban kell részesíteni gyógyászati kezelésének segítése érdekében azt az igazoltan daganatos kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. Igazoltan daganatos kérelmezőnek az tekinthető, aki e tényt kórházi zárójelentéssel, ambuláns lappal vagy szakorvosi igazolással igazolja.

cc) A gyógyszertámogatás összege évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg, melynek maximális összege az (1) bekezdés c.) pontja alapján részesülő esetén 5000,- (ötezer) forint, a cb) bekezdésben említett kérelmező esetén 10.000,- (tízezer) forint.

(2) A hatáskörrel rendelkező szerv az (1) bekezdésben foglalt jövedelemhatártól eltérhet, ha elemi kár, bűncselekmény okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes méltánylást érdemlő rendkívüli helyzet a kérelmező életét, vagy testi épségét veszélyezteti.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja alapján nyújtott települési támogatás összege legalább 2.000- (kettőezer) forint.

(4)  Elemi kár, haláleset miatt alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt nyújtott települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is adható. A kölcsön futamideje és törlesztő részleteinek összege mindig az egyéni élethelyzethez igazodik.

(5) A települési támogatás (rendkívüli és rendszeres) éves keretösszegét az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) jövedelemnyilatkozatokat

b) a jövedelem nyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,

c) a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző körülmény igazolását

d) a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző gyógyszerkiadás igazolását,

e) ha a meghalt személy eltemettetéséhez a rendkívüli települési támogatás megállapítását nem a haláleset hely szerint illetékes települési önkormányzattól kérik, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,

f) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát.

(7) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalból történő eljárás megindítását követő 8 napon belül kell dönteni. A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként is megállapítható.

(8) A települési támogatás (1) bekezdésben meghatározott formái kérelemre nyújthatóak.


6. Óvodáztatási, beiskolázási és tanulmányi támogatás

6. §.


(1) A polgármester a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként életvitelszerűen Geszteréd községben  lakó, és geszterédi  állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak, akik óvodában, általános iskolában, középfokú oktatási intézményben, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak óvodáztatási, beiskolázási és tanulmányi támogatást állapít meg.

(2) A támogatás mértéke:

(3) A geszterédi köznevelési intézmények óvodásai, általános iskolás tanulói részére a támogatás megállapítására az intézmények által közölt - a beiratkozott gyerekek névsorát, lakcímét és törvényes képviselőjét tartalmazó - lista alapján kérelemre kerül sor.

(4)  A középfokú – és felsőfokú intézményben tanulók részére a támogatás oktatási típusonként és évfolyamonként csak egyszer állapítható meg.

(5) A felsőoktatásban tanuló – legfeljebb 23. életévének betöltéséig – jövedelem vizsgálat nélküli tanulmányi támogatásának összege az első félévre (5 hónapra) 5.000 Ft/hó.

(6) A (1) bekezdés szerinti támogatás a mellékletben szereplő formanyomtatványon, az iskolalátogatási igazolás benyújtásával kérhető szeptember 30-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az egyedi kérelmeket a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez kell eljuttatni.

(7) Az igazolás alapján a Polgármester határozatban állapítja meg a támogatást, és október 31-ig gondoskodik a támogatás egy összegben történő kifizetéséről.


7. Tankönyv támogatás

7. §.(1) Az önkormányzat kérelemre – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben biztosított normatív kedvezményben nem részesülő – általános iskolás és középiskolás gyermekeknek tankönyv támogatást biztosít.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

aa) iskolalátogatási igazolást,

ab) tankönyv csomag árának befizetését igazoló iratot.

(3) A támogatás iránti kérelmet a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjéhez kell eljuttatni.

(4) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, mely az önkormányzat házipénztárában vehető fel.


8. Születési támogatás

8. §.


(1) A Képviselő-testület újszülött születése esetén támogatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek, akinek gyermeke születik.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

aa) a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát,

ab) lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát.

(3) A támogatást azon kérelmező kaphatja, aki a gyermek születése időpontjában Geszteréden bejelentetett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él.

(4) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, mely az önkormányzat házi pénztárában vehető fel.

(5)  A támogatás iránti kérelmet a gyermek megszületését követő 6 hónapig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(6) A támogatás összege újszülöttenként egyszeri 20.000.- Ft. A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.


9. Házasságkötési támogatás

9. §.


(1) A Képviselő-testület házasságkötési támogatást állapíthat meg annak,

      a) legalább egyik házasságot kötő félnek ez az első házassága és

      b) a házasulandók egyike a kérelem beadásakor Geszteréden bejelentetett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,

b) lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát.

(3) A támogatás házaspáronként egyszeri 40.000.- Ft, amely pénzbeni támogatásként állapítható meg. A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(4) A kérelmet a házasságkötést követő 6 hónapig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A támogatást pénzbeli támogatásként kell megállapítani, mely az önkormányzat házi pénztárában vehető fel.


10. Családok támogatása

10. §.

(1) Az önkormányzat lakásfenntartási költségek csökkentése érdekében, egyszeri lakásfenntartási támogatás jogcímen rendkívüli települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerint a 18. életévét betöltött személyek részére az általuk lakott háztartásra, a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó kiadásai viseléséhez, feltéve, hogy a kérelmező a kérelemmel érintett ingatlanba legalább 3 hónapja bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a bejelentett lakóhelyen él és tárgyévben nem részesült a lakhatási kiadások csökkentését szolgáló egyéb szociális ellátásban ( rendszeres lakhatási támogatásban).   

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév április 1. napjától április 30. napjáig nyújtható be.  A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek, jogosultak és háztartások számától.

(4) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás évente egy alkalommal állapítható meg, melynek mértéke 10.000,- (tízezer) forint/fő. A támogatás a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából kerül kifizetésre.


(5) Az önkormányzat a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg terhére rendkívüli települési támogatásban részesíti azon személyeket, akik az alábbi együttes feltételnek megfelelnek:

a) Geszteréden bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek,

b) a 2. életévüket a tárgyévben betöltik.

(6) Az (5) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás évente két alkalommal,  természetbeni ellátásként nyújtható. A támogatás összege első alkalommal 1.500,-Ft/fő (ezerötszáz ), második alkalommal 4.000,-Ft /fő (négyezer).

(7) Az (5) bekezdésben szabályozott jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumokat hivatalból kell beszerezni.

(8) Az (5) bekezdésben szabályozott jogosultságról nem kell külön határozatot hozni.


11. Rendszeres települési (lakhatási) támogatás

11. §.(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a rendeletben meghatározott feltételek szerinti szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásai viseléséhez (továbbiakban: lakhatási támogatás ) feltéve, hogy a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) Lakhatási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás havi rendszerességgel nyújtott támogatás, mely havonta

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) jövedelemnyilatkozatokat,

b) a jövedelemnyilatkozatokban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratot,

c) vagyonnyilatkozatot,

d) folyószámla hitelt érdemlő igazolása,

e) lakáshasználat jogcíme.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás egy évre kerül megállapításra.

(6) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(7) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás megállapítása iránt azon személyek nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelem benyújtása idején nem részesülnek a lakhatási kiadások csökkentését szolgáló egyéb szociális ellátásban.

(8) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás természetbeni ellátásként is megállapítható.12. Záró Rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 20/2012. (XII.31.) önkormányzati rendelet.


Szabó József  sk.                                           Dr. Gyirán Zoltán  sk.                                                                polgármester                                                              jegyző


A rendeletet kihirdettem: 2019.február 20. napján

                                                                Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!