nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.28..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-28 - 2019-08-29
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.28..) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (3) bekezdésében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.


2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó  

            Polgármesteri Hivatal.

       (2) Önállóan működő költségvetési szerve: Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


3. § Kulcs Község 2019. évi költségvetési fő összege 648,438 eFt, melyből


            Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  fő összegét                                                        644,586 e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      202,627  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              37,559 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                 7,405  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                29,553  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       601 e Ft-ban

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          114,600 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                          100,000 e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                       10,100  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         4,500 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        17,270 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét                       0  e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei                   0 e Ft-ban,


f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét                           0 e Ft-ban

            ebből:

            fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele                                    0 e Ft-ban

      

       g) a kölcsönök összegét                                                                 2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                  ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                     300 e Ft-ban,

                  gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban


       h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét                270,230 e Ft-ban

           

            2.) Kiadási fő összegét                                                         644,586  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               405,980 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              66,658 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                  14,030  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 113,126 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                 212,166 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 205,816 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                        3,000 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            3,350 e Ft-ban,

add) a kamatkiadások                                                       0    e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           231,406 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          231,406 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                        

                        ebből:

                                    bba) felújítási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         7,200 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.300 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                       5,900 e Ft-ban,


            d) az általános tartalék összegét                                                                    0 e Ft-ban,

állapítja meg.


4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  fő összegét                                                                    83,620    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                        83,270    e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                         0    e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                        0    e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                    157 e Ft-ban,


d) Előző évi működési célú maradvány összegét                                 193  e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      83,620  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               82,350 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                             56,063  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                10,462  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  15,825  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                               1,270 e Ft-ban,      

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                             1,270 e Ft-ban,

                    

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének       1.) Bevételi  fő összegét                                                          112,748   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           109,246  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                      3,492  e Ft-ban,


c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét                                  10 e Ft-ban,


            2.) Kiadási főösszegét                                                                      112,748 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               110,173 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 74,261  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    14,728  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      21,184 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.

           b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   2,575 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  2,575 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                         0  e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            állapítja meg.


6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési egyenlege 0 e Ft hiányt mutat, melyből

                        a) a működési hiány               0          e Ft,

                        b) a felhalmozási hiány          0          e Ft.


7. § (1) Kulcs Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési létszámkeretet 49 főben állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 10 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőben állapítja meg. A köztisztviselők illetményalapja 46,380,- Ft. A Képviselőtestület létszáma (a polgármestert is beleértve) 7 fő. A háziorvosi tevékenységet 1 fő 8 órás közalkalmazott, a védőnői szolgálatot 2 fő 8 órás közalkalmazott látja el. A Faluházban a könyvtárosi és a művelődésszervezési feladatokat 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, a háziorvosi asszisztensi feladatot 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó látja el. (23 fő). A képviselőtestület további 4 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó státuszban foglalkoztatott dolgozót alkalmaz fizikai munkakörökben.

(3) Az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményének létszámkeretét 9 fő óvodapedagógus, 3 fő gondozónő, 1 fő óvodatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 8 fő fizikai foglalkozású főben állapítja meg. (22 fő)

 (4) A közfoglalkoztatás éves átlag létszám előirányzata 9 fő.


8. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.


9. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.


11. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei szakfeladatonként lebontott költségvetését a 4. sz. melléklet tartalmazza.


12. § A felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.


13. § Az év várható bevételei előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet költségvetési szervenként a 6.a. sz. melléklet tartalmazza, várható kiadási előirányzatának teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 6.b. sz. melléklet tartalmazza.


14. § A képviselőtestület tudomásul veszi a közvetett támogatások okozta várható bevétel kiesés összegét a 7. sz. melléklet szerint. 


15. § A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 8. sz. melléklet tartalmazza.


16. § A képviselőtestület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 9. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.


17. § Az Önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.


18. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.


19. § Kulcs Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.


3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai20. § Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 22. §-ban és a 23. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselőtestület gyakorolja.


21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány finanszírozási módja a számlavezető pénzintézettől történő folyószámlahitel felvétel.


(2) A hitelfelvételre, kötelezettségvállalásra vonatkozó szerződés megkötésére 500.000, - Ft összeghatárig a képviselőtestület a polgármestert felhatalmazza. A polgármester a hitelszerződés, kötelezettségvállalás aláírását követő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni a képviselőtestület részére.


(3) Az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó hitelügyletek és kötelezettségvállalások kizárólagosan a képviselőtestület jogkörébe tartoznak.


22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti lekötés útján hasznosítható.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott műveletek, szerződések megkötésére a képviselőtestület 5 millió Ft összeghatárig a polgármestert felhatalmazza. A megtett intézkedésről, szerződésről a polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) Az 5 millió Ft-ot meghaladó összegű költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.


23. § Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatóak.


24. § Pénzügyi tartalmú, vagy pénzügyi kihatással járó előterjesztések csak a Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság véleményével terjeszthetőek a képviselőtestület elé.


25. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselőtestület rendelkezik. Az általános tartalék összege 2019. évben 0 e Ft.


26. § Kulcs Község területén nemzetiségi önkormányzat nem működik.


27. § Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lehet.


28. § A képviselőtestület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


29. § (1) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2019. évben az önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-áig vállalható kötelezettség.


(2) A képviselő-testület a köztisztviselői és polgármestere részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti részére a cafetéria keret összegét bruttó 200,000. - Ft/fő/év-ben állapítja meg. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére bruttó 200,000. -Ft/fő/év cafetéria keretet állapít meg.


30. § (1) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott költségvetési szervek finanszírozása céljából intézményi támogatást utal át az intézmények bankszámlájára. A költségvetési szervek pénzellátása az intézmény ez irányú kérelmének elbírálása alapján – figyelembe véve az előirányzat-felhasználási ütemtervet – történik.


(2) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának pénzügyi bonyolítását. A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait, a jogszabályi előírásokra figyelemmel a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft látja el, a megkötött megállapodás alapján.


(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a részükre jóváhagyott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.


(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.


(5) A 2019. évi költségvetés terhére éven túli fizetési kötelezettséget az önállóan működő költségvetési szervek nem vállalhatnak.


(6) Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról 2019. szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan 2019. november 30-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.4. Záró rendelkezések31. § A rendelet 2019. február 28. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. Jobb Gyula  s. k.                                                                                                 Dr. Árva Helga s. k.

 polgármester                                                                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem 2019. február 28. napján.
Dr. Árva Helga s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
88 KB
2. melléklet
64 KB
3. melléklet
67 KB
4.a melléklet
59.5 KB
4.b melléklet
57 KB
5. melléklet
25.5 KB
6.a melléklet
40 KB
6.b melléklet
39 KB
7. melléklet
27 KB
8. melléklet
54.5 KB
9. melléklet
27 KB
10. melléklet
34.5 KB
11. melléklet
36 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!