nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-25 - 2019-01-26
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (I.24.) önkormányzati rendelete
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/12015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Pácin Község  Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete


A pénzbeli  és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról


Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32 §  (3) bekezdésében,  45.§ (1)  bekezdéseiben, 48.§ (4) bekezdésében,   132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjába meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1 §

A Rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:


b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet kevesebb, mint 5000 forint és nem lehet több, mint 7000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.


2. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
                          Gégény Zsuzsanna                                            Csonka István

                               polgármester                                                      jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!