nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-14 -tól
Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete
Kisköre Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019 (II. 13.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kisköre Város Önkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg.


2.§

A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és Kisköre Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.


2.  A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét                          425 810 915 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásainak főösszegét                          745 838 127 Ft-ban,

            c) költségvetési hiányát                                         320 027 212 Ft-ban,

                     ebből:  működési hiányát                            320 027 212 Ft-ban,

                                 felhalmozási hiányát                                          0 Ft-ban,


            d) finanszírozási bevételeinek főösszegét           1591 764 705 Ft-ban

            e) finanszírozási kiadásainak főösszegét                69 656 386 Ft-ban

            f) a finanszírozási műveletek egyenlegét           1522 108 319 Ft-ban

                     ebből:  működés                                            320 027 212 Ft-ban

                                 felhalmozási                                     1202 081 107 Ft-ban


            g) bevételi és kiadási főösszegét                          2 017 355 390 Ft-ban

állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.   

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, felhalmozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év (EK) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.3. A költségvetés részletezése

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Kisköre Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019 évi létszámkeretét a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 8. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat 2019. évi önkormányzati támogatásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(10) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(11) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról a 14. melléklet szól.


5.§

A Képviselő-testület a kiadások között 5 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.4. A költségvetés végrehajtásának szabályai


6.§

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


7.§ 

A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

8.§ 

(1) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(2)  A költségvetési szerv vezetője a 14. melléklet alapján köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3)   Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.


9.§ 

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékkal a polgármester utólagos tájékoztatás mellett jogosult. Céltartalékkal a polgármester kizárólag az e rendeletben jóváhagyott cél érdekében rendelkezhet.


10.§

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket – ide nem értve a (8) bekezdésben foglaltakat – a Képviselő-testület fenntartja magának.


11.§

(1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy utólagos tájékoztatás mellett az átmenetileg szabad forrásokat állampapírban elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem kell tekintettel lenni az 13.§ (4) bekezdésében foglalt összeghatárra.


12.§

A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet a költségvetési szerv vezetője a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be.

(1) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.


13.§

(1) Az önkormányzat költségvetési előirányzat-csoportjai közötti átcsoportosításra, módosításra a képviselő-testület jogosult azzal, hogy a polgármester az önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoporton belül élhet előirányzat átcsoportosítással.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre azzal, hogy e művelet során köteles figyelemmel lenni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az Ávr.) 43.§ (3) bekezdésében foglalt korlátozásokra és az Ávr. 44.§ (2) bekezdésében foglalt korlátozásokra.

(3) A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételével legfeljebb az eredeti előirányzat kétszereséig rendelkezhet.

(4) Az önkormányzat az e rendeletben eredetileg nem tervezett, év közben keletkező forrás felhasználásáról legfeljebb a költségvetés eredeti kiadási főösszegének 0,5 százalékával megegyező összeghatárig dönthet.


(5) A (4) bekezdésben foglalt forrásfelhasználás nem irányulhat olyan műveletre, amely a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. 


14.§  

(1) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(2) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


15.§  

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


16.§  

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


5. Záró és vegyes rendelkezések


17.§

(1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2019-es költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2019. évi bevételeket és kiadásokat is.

(2)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisköre, 2019. február 13.


                         Magyar Csilla sk.                                            Tóth János Zoltán sk.

                             polgármester                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetési indítvány
848.3 KB
jegyzék
27.88 KB
Összesített költségvet. mérleg
711.56 KB
2 a - 3 melléklet
307.09 KB
5 - 8 melléklet
124.31 KB
9. melléklet
170.76 KB
10 - 14. melléklet
523.13 KB
1. függelék
39.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!