nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-26 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (I.25.) önkormányzati rendelete
hulladékgazdálkodásról

Somogyszentpál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5. pontjában és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

  1. §


(1) Somogyszentpál Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról.

(2) A rendelet területi hatálya Somogyszentpál közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya Somogyszentpál közigazgatási területén tartózkodó személyekre és gazdálkodó szervezetekre, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználóra (a továbbiakban: ingatlanhasználó), valamint a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra terjed ki.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2.§


(1) Somogyszentpál közigazgatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) (székhely: 8600 Siófok, Papfődi u. 3.) végzi a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.

A közszolgáltató alvállalkozója a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8700 Marcali, Dózsa György u. 1.)

(2) Somogyszentpál Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében tagja a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásnak, amely együttműködés tartalmát és feltételeit a Társulási Megállapodás rögzíti.


(3)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának részletes tartalmi elemeit az 1. melléklet 1./ pontja tartalmazza.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht 34.§ (5) bekezdése, a Ht. 37.§-a, valamint a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013 (VIII.28) Korm. rendelet 4.§-a az irányadó.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

A közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek

3.§


(1) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék e rendeletben részletezett gyűjtésére, az így előkészített hulladék átadására a közszolgáltató, illetve hulladékkezelő részére, valamint a közszolgáltatás igénybevételére, a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező, vegyesen gyűjtött, maradék hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatást igénybe venni.

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen ingatlana tekintetében.

(4) A természetes személy ingatlanhasználó az (1) bekezdésben szabályozottak mellett az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, az kezelés díjának kiegyenlítésével külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv) részére megfizette.

4.§

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és a közszolgáltatótól díj ellenében beszerzett vagy a kereskedelemben vásárolt, 60, 80, 120, 140, 240 literes szabvány gyűjtőedényt, illetve 360, 660, 770, 1100, 4000, 5000, 6000 literes konténert köteles igénybe venni a közszolgáltatáshoz.

(2) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3) Az ingatlanhasználó a házhoz menő szelektív gyűjtés keretében elkülönítetten gyűjti a papírhulladékot, a műanyag hulladékot és a társított, illetve fém italos dobozokat. A szelektív hulladékgyűjtés járatnapjait a közszolgáltató a honlapján teszi közzé (www.mtksz.hu).

(4) Az ingatlanhasználó köteles elkülönítetten gyűjteni a zöldhulladékot, a lomhulladékot és a veszélyes hulladékot.

(5) A zöldhulladék elszállításának járatnapjait a közszolgáltató a honlapján teszi közzé (www.mtksz.hu).

(6) A zöldhulladékot az ingatlanhasználó a kijelölt gyűjtési pontra szállíthatja, amennyiben a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette. A gyűjtési pont helyét és az elszállítási időpontokat a közszolgáltató a honlapján teszi közzé (www.mtksz.hu).

5.§


(1) A lomhulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról  minden évben egy alkalommal a közszolgáltató díjmentesen gondoskodik.

(2) A lomtalanítás időpontját a polgármesterrel történt egyeztetést követően a közszolgáltató a honlapján teszi közzé és a gyűjtés napja előtt legalább egy héttel elektronikus úton megküldi a lomtalanítás plakátját a polgármester részére, aki azt (3) bekezdés szerint teszi közzé.

(3) A lomhulladék elszállításának időpontjáról és módjáról az ingatlanhasználó az Önkormányzat hirdetőtábláin, és a www.somogyszentpal.hu weboldalon is tájékozódhat.

(4) A közszolgáltató a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető lomhulladék elszállítására évente egy alkalommal köteles házhoz menő rendszerben. A lomhulladékot az ingatlanhasználó a meghirdetett időpontban köteles az ingatlana előtti közterületre, a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény mellé úgy kihelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A közszolgáltató által a közszolgáltatás keretében lebonyolított lomtalanítási szolgáltatás semmilyen más hulladékra /így pl. inert hulladékra, építési törmelékre, járműroncsra, biológiailag lebomló hulladékra, veszélyes hulladékra/ nem terjed ki.

(5) Az építési törmeléket és a veszélyes hulladékot az ingatlanhasználó, illetve az, akinek a tevékenysége során a hulladék keletkezett, köteles a saját költségén elszállítani, vagy elszállíttatni, és díjfizetés ellenében elhelyezni.

(6) Az e rendeletben megjelölt hulladékszállítási időpontok esetleges rendkívüli ok miatti változásáról a közszolgáltató köteles az ingatlanhasználókat tájékoztatni.

(7) A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a zöldhulladék gyűjtőpontra kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül - két, előre egyeztetett és közszolgáltató honlapján közzétett gyűjtési naptárban megjelölt alkalommal - elszállítja.

(8) Az ingatlanhasználó jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként a hulladékgyűjtő udvarok igénybevételére. A településhez legközelebb eső hulladékudvar (Marcali Hulladékudvar 8700 Marcali, Ziehl-Abegg u. 9. Hrsz.: 2628/23.) igénybevételére az az ingatlanhasználó jogosult, aki a közszolgáltatás díját a Koordináló szerv részére határidőre megfizette.

(9) Az ingatlanhasználó jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként, a gyűjtőponton elhelyezett mennyiségen felül a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központban (8700 Marcali, Cserhátpuszta, Hrsz.: 097/6.) a biológiailag lebomló hulladékok közül a zöldhulladék részét képező ág-gally hulladék díjmentes elhelyezésére évente további 2 m3 mennyiségig.

6.§


(1) A gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 órától, legkésőbb a szállítás napján reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlanok elé.

(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával, vagy új gyűjtőedény biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása és pótlása az ingatlan használó kötelessége.

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni úgy, hogy az a közlekedést ne gátolja. Az ürítés során kihullott hulladékot a közszolgáltatónak össze kell takarítani.

(4) Ha a gyűjtő edény ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. A közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó akkor is köteles megfizetni, ha a hulladék elszállítása az ingatlanhasználó hibájából elmarad.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomhulladékot a közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni, és erről az érintett ingatlanhasználókat értesíteni.

7.§

(1)[1] A közszolgáltató megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) az nem a jogszabályban meghatározott gyűjtőedényben, vagy módon kerül kihelyezésre,

b) az érzékszervi észleléssel megállapíthatóan olyan anyagot tartalmaz, amely nem gyűjthető, nem szállítható, vagy nem kezelhető, vagy nem az adott hulladékra vonatkozó gyűjtési napon került kihelyezésre.

(2) A közszolgáltató a kihelyezett települési hulladékot a közszolgáltatási díj utólagosan kiállított számla alapján történő megfizetése ellenében elszállítja abban az esetben, ha

a) az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartama alatt hulladékot helyezett ki elszállításra,

b) üdülőingatlanként nyilvántartott ingatlanhoz kapcsolódóan a szezonális időszakon kívül helyeztek ki hulladékot,

c) a nem természetes személy ingatlanhasználó egyedi, úgynevezett Szolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltatást igénybe veszi.

8.§


(1) Az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, amennyiben az ingatlant legalább 12 hónapig folyamatosan nem használja, és erről írásban nyilatkozik, valamint a szüneteltetés idejének végén - legkésőbb a szüneteltetés végét követő 60. napig -, hosszabb időintervallum esetében legalább évente egyszer – legkésőbb tárgyévet követő 60. napig - egész évet magába foglaló „nullás” közüzemi számlákkal (víz, villany) igazolja, hogy az ingatlant egyáltalán nem használta. „Nullás” közüzemi számlának minősül az egy évre vetített fogyasztást figyelembe véve a maximum 3 m3-es vízfogyasztás, illetve a maximum 200 kWh villamos energia fogyasztás.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bejelentést a szüneteltetés megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni a közszolgáltatónak.

(3) Aki az (1) bekezdésben jelzett módon utólag nem tudja igazolni „nullás” közüzemi számlákkal, hogy az ingatlant nem használta a szüneteltetés idején érvényben lévő közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv által utólagosan kiállított számla ellenében köteles megfizetni.

9. §


(1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a gyűjtőedényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.


(2) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, illetve amelynek elhelyezése jogszabály erejénél fogva tilos.

(3) A gyűjtőedények beszerzéséről (vásárlás, bérlet) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény mellé hulladékot csak a közszolgáltatótól vásárolt, a közszolgáltató logójával, feliratával ellátott, sötétszürke színű PE zsákban lehet elhelyezni. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának és kezelésének összes költségét. A zsákot a közszolgáltató ügyfélszolgálatán (8700 Marcali, Dózsa György u. 1.) lehet megvásárolni, és a díja megegyezik a 120 literes gyűjtőedény közszolgáltatási díjával. A többlet hulladék gyűjtésére szolgáló zsák ára közszolgáltatási díjbevétel, ezért annak díja a Koordináló szervet illeti.


10.§


(1) Az üdülőingatlanok a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az április 1. – szeptember 30. közötti időszakban (továbbiakban: szezonális időszak) kötelesek igénybe venni, ezen kívüli időszakban a háztartási hulladékot a 9. § (5) bekezdés szerinti zsákban helyezhetik ki, vagy a szolgáltatónál legkésőbb szeptember 30-ig kötelesek bejelenteni a további rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét.

(2) Amennyiben a közszolgáltató a szezonális időszakon kívüli edénykihelyezést tapasztal, az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a kitett hulladékot elszállítja, és a szolgáltatás ellátását a nyilvántartásában egész éves igénybevételre módosítja.

     A közszolgáltatási díj megfizetése

11.§


(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért a vegyes hulladék gyűjtésére használt gyűjtőedény űrmértékével arányos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Lakóházak után éves, míg üdülőingatlanok után szezonális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni az ingatlanhasználó. Az ingatlanok rendeltetés módját a tulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában az ingatlan-nyilvántartás adatai határozzák meg. Az eltérő használatot az ingatlanhasználó a tárgyévet megelőző évben tett adóbevallásával igazolhatja a tárgyév március 31-ig.

     (4) Gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás igénybevételére egyedi szerződést kötnek a közszolgáltatóval (Szolgáltatási szerződés). A gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést a működésének megkezdése előtt, az üzemeltetés, illetve a működés teljes tartalmára kell megkötnie.

      (5) A nem természetes személy ingatlanhasználó minden telephelyén, ingatlanán köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére, az ennek körülményeit leíró Szolgáltatási szerződés megkötésére, amely telephelyei a közhiteles nyilvántartásokban fellelhetők. A nem természetes személy ingatlanhasználót a közszolgáltatás igénybevétele alól nem mentesíti, ha a közszolgáltatóval nem köt Szolgáltatási szerződést; ekkor a közszolgáltató - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a 120 literes edénynek megfelelő ürítési díjon, vagy bizonyíthatóan nagyobb gyűjtőedény használat esetén a használt gyűjtőedény űrmértékének megfelelő díjon szolgáltat.

     (6) A Szolgáltatási szerződés a Ht.-ben rögzített, kötelezően bejelentendő adatokon kívül legalább tartalmazza a használt gyűjtőedények méretét, darabszámát, rendeltetését, valamint a teljesítés helyét.

(7) Amennyiben az ingatlanhasználó a Szolgáltatási szerződésben, vagy a közszolgáltató részére tett adatszolgáltatásban szereplő gyűjtőedény mérettől eltérő űrmértékű és darab számú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóhoz előzetesen bejelentheti. A bejelentést évente kétszer, a változást megelőzően 30 nappal, és egész hónapokra lehet megtenni. Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 120 liter térfogatú gyűjtő edény rendszeres – heti egyszeri – használatát vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó eltérő űrmértékű gyűjtőedény elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be.

12.§


 (1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a Koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-a az irányadó.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie:

a) a vegyesen gyűjtött hulladék tárolására használt gyűjtőedény méretét, és

b) természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltatást igénybe vevő (díjfizető) családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási és értesítési címét,

c) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatást igénybe vevő (díjfizető) közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét.

(4) A közszolgáltató az ingatlanhasználók által megadott személyes adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladataik teljesítése érdekében kezelhetik.

(5) A település önkormányzata a közszolgáltató részére a közfeladat-ellátási kötelezettségén belül a közigazgatási területére vonatkozóan a rendelkezésére álló hatósági nyilvántartásokból az életvitelszerű ingatlanhasználók (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, több esetén az első; ennek hiányában a tulajdonos) személyes adatait a közszolgáltató kérésére megadja.

13.§


(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökös, vagy az örökösök egyetemlegesen kötelesek.

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a közszolgáltató a gyűjtőedényt járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni.


14.§


(1) Többlakásos ingatlanok, társasüdülők esetében az ingatlanhasználók lakóegységenként kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére és lakóegységek után kötelezettek a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) A gyűjtő edényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják, és adják át ürítésre. A közös használat körülményeinek leírására szolgáló szerződés, és a közös képviselő személyének a közszolgáltató felé történő közlése hiányában a közösen használt edényt a közszolgáltatás igénybevételére nem lehet rendszeresíteni.

(3) A közös gyűjtőedényt használó ingatlan (társasház, társasüdülő) közös képviselőjének írásban nyilatkoznia kell a díjfizetésre kötelezett személyéről (amennyiben a díjfizetés az érintett lakóegységek vonatkozásában egy összegben történik) illetve személyeiről és a díjfelosztás módjáról (amennyiben a számlázást egyénileg a lakóegységenként kérik).

(4) A közös gyűjtőedényt használó ingatlanok esetén a gyűjtőedény méretét úgy kell megállapítani, hogy az 1. számú melléklet 3./ pontjában felsorolt edényméretek közül lakóegységenként választott literadatokat összegezni kell. A ténylegesen használt edényeket az így kapott űrmértéket biztosító, az 1. melléklet 3./ pontjában felsorolt edénytípusok legcélszerűbb kombinációjaként kell az ingatlanhasználónak beszereznie és használnia.


(5) Ha a díjfizetésre kötelezett elhalálozását az ingatlan életvitelszerű használója, az elhunyt örököse vagy az ingatlan felett rendelkezésre jogosult nem jelenti be, a közszolgáltató az önkormányzati vagy hatósági adatszolgáltatás alapján a díjfizetésre kötelezettet a halál beálltát követő naptól veszi nyilvántartásba.

(6) Nem kérheti a közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség törlését az, aki a változás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, emiatt a közszolgáltató nyilvántartásában díjfizetőként szerepel és a díjfizetési kötelezettség másra nem hárítható.

Záró rendelkezések

15.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 2/2014. (I.22.) önkormányzati rendelet.


Dr. Berényi Sándor                                                                                       dr. Halász Péter

      polgármester                                                                                                            jegyző       


Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. január 25-én

dr. Halász Péter

                                                                                                                                         jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz.melléklet
16.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!