nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-16 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Pácin Község  Önkormányzata

Képviselő-testületének

4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete


Pácin Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésérőlPácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

292 006 864 Ft Költségvetési bevétellel és kiadással

állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg.


(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak

     támogatását jogcímenként a képviselő-testület a 1.1. melléklet   alapján hagyja jóvá.


(4) A   költségvetési kiadások kormányzati funkciókénti előirányzatait  és az éves   

      létszám előirányzatot     költségvetési szervenként, feladatonként a  2.   mellékletek

      szerint       hagyja jóvá.


(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató

      jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3/a. és 3/b.  melléklet

      szerint állapítja meg a képviselő-testület.


2. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.     

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. melléklet szerint  határozza meg.


3. § (1)   Az önkormányzat 2019. évi mérlegét a 11. melléklete tartalmazza.

(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves

        bontásban   a 12.  melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét

      havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)   A Pácini Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot    16.  melléklet szerint határozza meg.

(6) A Pácini Bárókert Óvoda és Konyha  bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a   17.   melléklet szerint határozza meg.

(7)  A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)   Az önkormányzat likviditási tervét a 19. melléklet tartalmazza.


4. §   Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben

         engedélyezett     létszámát  a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében 9,06

         főben, a Pácini       Bárókert Óvoda esetében 14 főben, a közfoglalkoztatottak

         létszám-előirányzatát   75  főben állapítja       meg.

5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban  eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át –   a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében 4 176 849 Ft, a Pácini Bárókert Óvoda és Konyha esetében 8 490 559 Ft  - , vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


6. § A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát

      minden esetben fenntartja magának.


7. §  (1) Az Önkormányzat, a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal és a költségvetési  

      szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint

      készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.


(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési

     szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

     a) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton    

     elszámolandó kiadások,

     b) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és    

     propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

     c) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése,  

     K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök  

    beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi 

    eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

   d) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások,


   e) a b)-d) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. 

   Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási 

   célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

   f) az a)-e) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel

   adott előlegek,

   g) K1109 közlekedési költségtérítés,

   h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára 

   biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet,

   személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.


8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019.

       január 1-jétől kell alkalmazni.                   Gégény Zsuzsanna                  

                Csonka István

                        polgármester                         

                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
180.04 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!