• Tartalom
Oldalmenü

2004. évi CXXII. törvény indokolása

a Prémium Évek Programról és a különleges foglalkoztatási állományról

2005.01.01.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A Kormány kiemelt célja az igazgatás hatékonyságának növelése és takarékosabbá tétele. Ezt a feladat-alapú közigazgatás megteremtésével, a változásmenedzsment közszférában való alkalmazásával kívánja elősegíteni, egyszerre biztosítva a rugalmas foglalkoztatási kereteket és a közszolgálati életpálya elismerését, elsődleges szempontként figyelembe véve a közszférából való fokozatos, méltányos kivonulás elősegítését, az érintettek létbiztonságának megteremtésével. Ennek keretében kerül sor a Prémium Évek Program meghirdetésére, illetve a különleges foglalkoztatási állomány jogintézményének bevezetésére.
A Prémium Évek Program az idősebb, nyugdíj előtt álló köztisztviselők, ügykezelők és közalkalmazottak számára nyújt gondoskodó lehetőséget a közszférából történő kivonulásra. A különleges foglalkoztatási állomány intézménye a fiatalabb, közszférát elhagyó munkavállalók számára kíván elegendő felkészülési időt biztosítani a versenyszférában való munkavállaláshoz.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1–2. §-hoz
A rendelkezések a Javaslat személyi és szervi hatályát, továbbá a használt fogalmak tartalmát határozzák meg.
A 3. §-hoz
A köztisztviselő, közalkalmazott, ügykezelő Prémium Évek Programban történő részvételének feltételei egyfelől a közszférában eltöltött időt és az életkort veszik figyelembe, másfelől a további foglalkoztatás ellehetetlenülését kívánják kompenzálni.
Ugyanakkor fontos elem, hogy a programban való részvételre az egyéb feltételek teljesítése esetén is csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy azt saját akaratából választja.
A 4. §-hoz
A programban való részvétel során az érintett közszolgálati, illetőleg közalkalmazotti jogviszonyban áll, azonban annak feltételei eltérnek a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény [Ktv.], illetőleg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] általános szabályaiban megfogalmazottaktól. A lényeges eltérési pontok közé tartozik a jogviszony határozott idejűsége, megszűnésének jogcímei (ideértve egyfelől az elhelyezkedést, másfelől a nyugdíjjogosultságot; az öregségi nyugdíj szempontjából természetesen figyelembe veendő a korkedvezmény is), egy nem teljes munkakört feltételező, esetileg felmerülő feladatok ellátásának kötelezettsége, ezért cserében pedig – az időarányosság elvében foglaltaknál kedvezőbb, a korábbi díjazás 60%-ának megfelelő mértékű – juttatás, amely ezen időszak alatt egységesen megilleti a programban részt vevőt. A Javaslat rendezi az egyéb juttatásokra való jogosultsággal, továbbá a szabadsággal, betegszabadsággal összefüggő kérdéseket is. Amennyiben a programban részt vevő legkésőbb a program 24. hónapjára járó juttatásának kifizetését megelőzően a közszférába nem tartozó munkáltatóval létesít munkaviszonyt, pluszjuttatás is megilleti.
Az 5. §-hoz
A Prémium Évek Programban való részvétel feltételeivel nem rendelkező köztisztviselők számára a Javaslat biztosítja az ún. különleges foglalkoztatási állományba kerülés lehetőségét. A különleges foglalkoztatási állományba kerülés célja, hogy megfelelő felkészülési időt biztosítson a versenyszférában történő munkavállaláshoz azon köztisztviselők esetében, akik legalább 10 év közszolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkeznek. A különleges foglalkoztatási állomány időtartama legfeljebb csupán 1 év lehet, és ezalatt a köztisztviselő a részmunkaidős munkavégzés mellett arra is kötelezettséget kell vállaljon, hogy külön jogszabályban meghatározottak szerint elhelyezkedését segítő munkaerő-piaci szolgáltatásokat vesz igénybe. Az egyéb feltételek megegyeznek a Prémium Évek Program feltételrendszerével.
A 6. §-hoz
A Javaslat rendelkezik arról, hogy a Prémium Évek Program fedezetét a központi költségvetés állja, és meghatározza ennek forrását is.
A Javaslat emellett tartalmazza a Prémium Évek Programban részt venni kívánó, a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltató pályázata elbírálásakor figyelembe veendő főbb szempontokat.
A 7. §-hoz
A Javaslat 2005. január 1-jén lép hatályba, a programba 2006. december 31-ig lehet belépni, mely alapján a támogatás folyósítása – a feltételekhez igazodóan – legkésőbb 2009. december 31-ig tarthat.
A Javaslat kedvező átmeneti szabályt fogalmaz meg azon érintettek számára, akik esetében a felmentésre a törvény hatálybalépését megelőzően kerülhet sor. Ebben az esetben is lehetővé teszi ugyanis a programba történő átlépésüket, választásuk szerint. Ezen túlmenően a Javaslat felhatalmazásokat ad a szükséges végrehajtási jogszabályok megalkotására.
A 8–9. §-hoz
A Javaslat rendelkezéseivel összefüggésben szükséges megteremteni a kapcsolódási pontokat és az összhangot a közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyra vonatkozó törvényekkel. E rendelkezések elsősorban a határozott időre szóló jogviszonyok feltételeit, valamint a jogviszony megszűnésének kérdéseit érintik.
A 10–11. §-hoz
A Prémium Évek Programban eltöltött idő társadalombiztosítási szempontból jogszerző időnek számít, de a kapott juttatást a nyugdíjalap kiszámításánál nem szükséges figyelembe venni, amennyiben így az érintettek számára kedvezőbb. A juttatásban részesülőnek továbbá nem kell egyéni egészségbiztosítási járulékot sem fizetnie.
_