• Tartalom

709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2021.12.16.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] a következő 57/K. §-sal egészül ki:

57/K. § (1) Az EMVA-ból finanszírozott projekt építésre irányuló projektelemével kapcsolatban felmerült költségnövekmény esetén – a 87. § (1) bekezdés c) pontjától és (1b)–(1i) bekezdésétől eltérően –
a) a kedvezményezett a támogatás növelését egy alkalommal kezdeményezheti,
b) az irányító hatóság megvizsgálja, hogy a költségnövekmény finanszírozása a (2) bekezdés szerint biztosítható-e,
c) a támogatás növeléséről az irányító hatóság dönt,
d) az építésre irányuló projektelemre eső támogatás legfeljebb a változás bejelentésekor alkalmazandó Építési Normagyűjteményben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított, az építési projektelem költségére jutó támogatás összegéig növelhető,
e) ha a felhívás eltérően nem rendelkezik, a projekt költségnövekménye vonatkozásában igényelhető támogatás nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó Építési Normagyűjteményben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább ötmillió forint,
f) ha a felhívás meghatároz projektenként vagy célterületenként igényelhető legmagasabb támogatási összeget, akkor a projekt vagy célterület e § szerinti többlettámogatással megnövelt támogatása azt átlépheti,
g) az eredményességi keretbe tartozó indikátort tartalmazó, de annak célértékéhez nem vagy aránytalanul alacsony mértékben hozzájáruló projekt esetén költségvetési többletforrás nem biztosítható,
h) a kedvezményezett által biztosított önerő aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet azzal, hogy az eltérő támogatási intenzitású tevékenységeket tartalmazó projekt esetén az önerő aránya tevékenységenként vizsgálandó,
i) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] nem alkalmazható.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során többlettámogatás annak a szabad forrásnak a terhére biztosítható, amely
a) az adott program érintett prioritásának a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy
b) ha a Kormány a 44/C. § (4) bekezdése szerint a prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy annak mértékéig
rendelkezésre áll.”
201/ZC. § E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 57/C. és 57/K. §-át a 2020. január 1-jét követően benyújtott támogatási kérelmek alapján létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.”

a) 57/C. § (4) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe az „illetve – az 57/K. § szerinti eseten kívül – a támogatási” szöveg,

b) 87. § (1c) bekezdésében az „az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

c) 87. § (1g) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére