• Tartalom

278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2022.07.30.

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt
a) külföldi rendszámú jármű,
b) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet szerinti személytaxi-szolgáltatást nyújtó jármű kivételével a jármű forgalmi engedélye szerint nem természetes személy által üzemeltetett jármű vagy
c) nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű
üzemanyag tankjának töltése céljából értékesítik.”

2. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1/A. § (1) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az 1. § (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott szabály érvényesítése érdekében jogosult ellenőrizni a gépjármű forgalmi engedélyének segítségével legalább a töltött gépjármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját annak érdekében, hogy tőle elvárható gondossággal meggyőződjön a töltött gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről.
(2) Hatósági áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal visszakereshető módon való tárolására. Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az adatokat rögzíti, úgy azokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítja adóügyi ellenőrzés céljából.
(3) Ha az 1. § (1a) bekezdés a) és b) pontja és 1. § (1b) bekezdése szerinti feltételek alkalmazásának kizárása okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag hatósági áron nem értékesíthető.”

3. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:

4. § E rendeletnek a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1a) bekezdése utáni 1. § (5) bekezdése szerinti elszámolást a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kell alkalmazni.”

a) 1. § (4) bekezdésében, 1. § (5) bekezdés nyitó szövegrészben és 1. § (5) bekezdés a) pontjában az „(1) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében az „(1) és” szövegrész helyébe az „(1), (1a) és” szöveg,

c) 1/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „magyar” szövegrész helyébe a „természetes személy üzemeltetésében lévő, az ott töltött, a magyar” szöveg,

d) 1/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „magyar” szövegrész helyébe a „természetes személy üzemeltetésében lévő magyar gépjárművel, a nem ott töltött, a nem magyar” szöveg

lép.

2. A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

5. § A kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A 2. § (1)–(3) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerinti intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz. A támogatás az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 2.1. szakasza szerinti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható az ezen alcím szerinti támogatási programot jóváhagyó európai bizottsági határozat elfogadását követően olyan vállalkozásoknak, amelyek működését a háború gazdasági hatásai hátrányosan érintik. Az érintettségről a vállalkozás a támogatás odaítélését megelőzően nyilatkozik.
(2) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. december 31-ig hozható.
(3) Nem részesülhet támogatásban a közlemény 8–14. pontjában felsorolt jogi aktusokban meghatározott szankciók, valamint a közlemény elfogadását követően az Európai Unió szervei által Oroszország Ukrajna elleni agressziójára tekintettel bevezetett egyéb szankciók hatálya alá tartozó vállalkozás, így különösen nem részesülhet támogatásban a szankciókat bevezető jogi aktusokban kifejezetten megjelölt jogalany, valamint az ilyen jogalany meghatározó befolyása alatt lévő vállalkozás.
(4) Nem nyújtható támogatás a (3) bekezdés szerinti szankciókkal érintett ágazatokban folytatott tevékenységekhez, ha a támogatás veszélyeztetné a szankciók célkitűzéseit.
(5) A támogatásnak nem lehet feltétele az, hogy a kedvezményezett a gazdasági tevékenységét áthelyezze az Európai Gazdasági Térségen belül egy másik országból Magyarország területére.
(6) Az átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 2.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 400 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(7) Az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.”

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 12 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére